BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HÜRKUŞ 2011 yı­lın­da ha­va­la­na­cak

HÜRKUŞ 2011 yı­lın­da ha­va­la­na­cak

F-16 Sa­vaş uçak­la­rı üre­ti­mi ile adı­nı dün­ya sa­vun­ma sa­na­yi­inin dev şir­ket­le­ri ara­sı­na yaz­dır­ma­yı ba­şa­ran TA­I-Tu­saş Türk Ha­va­cı­lık ve Uzay Sa­na­yi­inin, kı­sa adı “Hür­kuş” olan ilk in­san­lı te­mel eği­tim uça­ğı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ne sa­yı­lı ay­lar kal­dı.F-16 Sa­vaş uçak­la­rı üre­ti­mi ile adı­nı dün­ya sa­vun­ma sa­na­yi­inin dev şir­ket­le­ri ara­sı­na yaz­dır­ma­yı ba­şa­ran TA­I-Tu­saş Türk Ha­va­cı­lık ve Uzay Sa­na­yi­inin, kı­sa adı “Hür­kuş” olan ilk in­san­lı te­mel eği­tim uça­ğı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ne sa­yı­lı ay­lar kal­dı. Ta­ma­men yer­li im­kan­lar­la üre­ti­mi ger­çek­le­şe­cek olan uça­ğın pro­to­ti­pi­nin 2009 yı­lı son­la­rın­da uç­ma­sı bek­le­ni­yor. EA­SA CS23 ulus­la­ra­ra­sı si­vil ser­ti­fi­kas­yo­nu­nu ta­mam­lan­mış ilk uça­ğın 2011 yı­lı baş­la­rın­da gök­ler­de­ki ye­ri­ni al­ma­sı plan­la­nı­yor. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin eği­tim uça­ğı ih­ti­ya­cı­na ce­vap ve­re­cek olan Hür­kuş’un ta­sa­rı­mı, Av­ru­pa Ha­va­cı­lık Oto­ri­te­si EA­SA’nın ge­tir­di­ği ku­ral­lar da­hi­lin­de ya­pı­lı­yor. Or­ta­ya çı­ka­cak ta­sa­rım, EA­SA ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek ser­ti­fi­ka ile bel­ge­le­ne­cek ve ulus­la­ra­ra­sı ge­çer­li­li­ğe sa­hip ola­cak. Eği­tim uçak­la­rının se­yir hı­zı 270 kts ve ser­vis ir­ti­fa­sı ise 3000 ft.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT