BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­pı K­re­di’den i­şit­me en­gel­li­ler i­çin çağ­rı ­mer­ke­zi hiz­me­ti

Ya­pı K­re­di’den i­şit­me en­gel­li­ler i­çin çağ­rı ­mer­ke­zi hiz­me­ti

Ya­pı Kre­di, işit­me en­gel­li müş­te­ri­le­ri­ne çağ­rı mer­ke­zi hiz­me­ti su­nu­yor. Ya­pı Kre­di’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, ban­ka­nın, işit­me en­gel­li müş­te­ri­le­ri­nin te­le­fon­la ala­ma­dı­ğı çağ­rı mer­ke­zi hiz­met­le­ri­ni, “on­li­ne chat” sa­ye­sin­de 7 gün 24 sa­at ver­di­ği be­lir­til­di.Ya­pı Kre­di, işit­me en­gel­li müş­te­ri­le­ri­ne çağ­rı mer­ke­zi hiz­me­ti su­nu­yor. Ya­pı Kre­di’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, ban­ka­nın, işit­me en­gel­li müş­te­ri­le­ri­nin te­le­fon­la ala­ma­dı­ğı çağ­rı mer­ke­zi hiz­met­le­ri­ni, “on­li­ne chat” sa­ye­sin­de 7 gün 24 sa­at ver­di­ği be­lir­til­di. Açık­la­ma­da, Ya­pı Kre­di in­ter­net şu­be­si üze­rin­den ve­ri­len ve “ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de bir ilk” olan hiz­met­ten, bi­rey­sel ve ku­rum­sal ol­mak üze­re yak­la­şık 500 müş­te­ri­nin dü­zen­li bir şe­kil­de ya­rar­lan­dı­ğı kay­de­dil­di. Açık­la­ma­da, on­li­ne chat hiz­me­tin­de müş­te­ri­le­rin, şu­be ve­ya çağ­rı mer­ke­zi­ne yön­len­di­ril­me­den, ka­yıp-ça­lın­tı kart bil­di­ri­mi, kart ka­pa­ma, man­ye­tik ha­sar ne­de­niy­le ye­ni kart ta­le­bi, kre­di kar­tı bil­gi gün­cel­le­me ve ben­ze­ri iş­lem­le­rin ta­ma­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­bil­dik­le­ri vur­gu­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT