BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 10 KO­Bİ’den 9’u k­re­di­ye muh­taç

10 KO­Bİ’den 9’u k­re­di­ye muh­taç

DPT’ye gö­re, Tür­ki­ye’de KO­Bİ’le­rin yüz­de 90’ının kay­nak ih­ti­ya­cı bu­lu­nu­yor. Son iki yıl­da KO­Bİ’ler­de bir ki­şi­nin is­tih­da­mı için kul­la­nı­lan kre­di mik­ta­rı da düş­tüEN ÇOK DES­TEK İÇ A­NA­DO­LU’YA 2003-2007 yıllarını kapsayan 5 yıllık dö­nem­de küçük ve orta boy işletmelere (KO­Bİ) yö­ne­lik des­tek­ler İç A­na­do­lu Böl­ge­si’n­de yo­ğun­laş­tı. Top­lam des­te­ğin yüz­de 64’ü­nü bu böl­ge­de­ki KO­Bİ’ler kul­la­nır­ken, bu­nu yüz­de 22 i­le Mar­ma­ra Böl­ge­si, yüz­de 4 i­le E­ge ve Ka­ra­de­niz Böl­ge­le­ri, yüz­de 3 i­le Ak­de­niz Böl­ge­si ve yüz­de 2 i­le de Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu A­na­do­lu Böl­ge­le­ri iz­le­di. Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı (DPT) ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan “Tür­ki­ye’de KO­Bİ’ler ve KOS­GEB” ad­lı araş­tır­ma­ya gö­re, ya­tı­rım için ek fi­nans­man ih­ti­ya­cı­nın baş­ta mik­ro ve kü­çük iş­let­me­ler­de ol­mak üze­re tüm iş­let­me­ler­de yük­sek oran­lar­da gö­rül­me­si, iş­let­me­le­rin ya­tı­rım açı­sın­dan cid­di fi­nans­man so­run­la­rıy­la kar­şı­laş­tık­la­rı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. DPT’nin ra­po­ru­na gö­re KO­Bİ’le­rin yüz­de 90’ının kre­di­ye ih­ti­ya­cı bu­lu­nu­yor. Kay­nak ye­ter­siz­li­ği, KO­Bİ’le­rin ih­ra­cat ya­pa­ma­ma­sı­nın da te­mel ne­de­ni­ni oluş­tu­ru­yor. İş­let­me­le­rin yüz­de 27’si, ih­ra­cat yap­ma­ma­la­rı­nın ilk ne­de­ni ola­rak ser­ma­ye, tek­no­lo­ji ve mal­ze­me ek­sik­li­ği­ni gös­te­ri­yor. KOS­GEB, 2003-2007 yıl­la­rın­da, KO­Bİ’le­re 16 bin 513 adet de kre­di kul­lan­dır­dı. Bu­nun 10 bin 35’ini ih­ra­cat kre­di­le­ri, 2 bin 196’sı­nı iş­let­me kre­di­le­ri, 5 bin 508’ini de is­tih­dam kre­di­le­ri oluş­tur­du. Bu dö­nem­de­ki top­lam kre­di hac­mi 1 mil­yar 695 mil­yon 770 bin 616 YTL ol­du. Araş­tır­ma­ya gö­re, 1 ki­şi­nin is­tih­da­mı için kul­lan­dı­rı­lan kre­di mik­ta­rı 2005 yı­lın­da 24 bin 978 YTL iken, bu ra­kam 2006 yı­lın­da 23 bin 530 YTL, 2007 yı­lın­da ise 19 bin 989 YTL ol­du. DES­TEK Bİ­Tİ­YOR, ÇA­LI­ŞAN­LAR Gİ­Dİ­YOR Bu ara­da KOS­GEB, KO­Bİ’le­rin re­ka­bet gü­cü­nün ar­tı­rıl­ma­sı ve bu iş­let­me­ler­de ni­te­lik­li ele­man ça­lış­tı­rıl­ma­sı için is­tih­dam des­te­ği sağ­lı­yor. Bu des­tek­le, iş­let­me­le­rin ih­ti­ya­cı olan ele­man­la­ra öde­nen üc­re­tin yüz­de 80-90’ı KOS­GEB ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nı­yor. An­cak, ve­ri­le­re gö­re, KO­Bİ’ler­de is­tih­dam des­te­ği­nin so­na er­me­siy­le bir­lik­te, ça­lı­şan­la­rın da işi­ne son ve­ri­li­yor. İs­tih­dam des­te­ği bit­tik­ten son­ra her 4 ça­lı­şan­dan 3’ü işin­den olu­yor. 2003-2008 dö­ne­min­de KOS­GEB, top­lam 21 bin 796 iş­let­me­ye is­tih­dam des­te­ği sağ­la­dı. Top­lam des­tek tu­ta­rı da 150 mil­yon 579 bin YTL ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT