BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya bor­sa­la­rı e­ri­di ­sa­de­ce İ­ran gül­dür­dü

Dün­ya bor­sa­la­rı e­ri­di ­sa­de­ce İ­ran gül­dür­dü

2008’in ilk 10 ayın­da, Tah­ran bor­sa­sı yüz­de 14.7’lik ka­zanç­la ya­tı­rım­cı­sı­nı se­vin­di­ren tek bor­sa ol­du2008 yı­lı­nın 10 ay­lık dö­ne­min­de, Dün­ya Bor­sa­lar Fe­de­ras­yo­nu ü­ye­si bor­sa­lar­dan sa­de­ce Tah­ran bor­sa­sı yüz­de 14.7’lik ka­zanç­la de­ğer ka­za­nan tek bor­sa ol­du. Ay­nı dö­nem­de en faz­la de­ğer kay­be­den bor­sa­lar i­se yüz­de 87.8 i­le İz­lan­da, yüz­de 72 i­le Gü­ney Kıb­rıs, yüz­de 71 i­le Şan­gay o­lur­ken, on­la­rı Şen­zen, Li­ma, İr­lan­da, A­ti­na ve Lük­sem­burg bor­sa­la­rı iz­le­di. Yı­lın 10 ay­lık dö­ne­min­de en az kay­bet­ti­ren bor­sa­lar i­se yüz­de 22.7 i­le Ma­u­ri­tus, yüz­de 23.2 i­le San­ti­a­go, yüz­de 27 i­le Ber­mu­da ol­du. İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı (İMKB), 2008 yı­lı e­kim so­nu i­ti­ba­riy­le yüz­de 51.7 ka­yıp­la en çok kay­bet­ti­ren­ler sı­ra­la­ma­sın­da 19’un­cu sı­ra­da yer al­dı. HEP­Sİ DE­ĞER KAY­BET­Tİ Bor­sa­la­rın ay­lık baz­da­ki per­for­mans­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da, ve­ri­le­ri­ne u­la­şı­lan 62 bor­sa­nın ta­ma­mı­nın de­ğer kay­bet­ti­ği gö­rül­dü. Bu yı­lın e­kim a­yın­da İMKB, 36.051 pu­an­dan 27.832 pu­a­na ge­ri­le­ye­rek, yüz­de 22.8 ka­yıp­la en çok kay­bet­ti­ren 22’in­ci bor­sa o­la­rak be­lir­len­di. Ay­nı dö­nem­de ay­lık baz­da en çok kay­bet­ti­ren bor­sa yüz­de 71.5’lik dü­şüş­le yi­ne İz­lan­da ol­du. E­kim a­yın­da en az kay­bet­ti­ren bor­sa­lar i­se yüz­de 7.6 i­le Ber­mu­da, yüz­de 7.9 i­le Ye­ni Ze­lan­da, yüz­de 9.1 i­le San­ti­a­go, yüz­de 9.3 i­le İs­viç­re ve yüz­de 9.7 i­le Mal­ta ol­du. İlk 10 ay­da en çok kay­bet­ti­ren bor­sa­lar OMX İz­lan­da -87.8 G.Kıb­rıs SE -72.0 ­Şan­gay -71 ­Şen­zen -67.8 ­Li­ma SE -67.5 İr­lan­da -61.7 A­ti­na Exc­han­ge -61.4 ­Lük­sem­burg SE -59 ­Wi­e­ner Bör­se -59 L­jubl­ja­na SE -56.9
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT