BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-Sa­nat yal­nız­ca ek­mek pa­ra­sı­nı on­dan ka­za­nan­la­rın atöl­ye­sin­de öğ­re­ni­lir...”te­be­şir to­zu “-Sa­nat yal­nız­ca ek­mek pa­ra­sı­nı on­dan ka­za­nan­la­rın atöl­ye­sin­de öğ­re­ni­lir...” (...Sa­mu­el But­ler) bir film di­ya­lo­ğu! “-Ken­din ol­mak se­ni da­ha mut­lu eder... Se­nin gi­bi ol­ma­yan in­san­lar­dan ka­bul gör­mek için ne­den uğ­ra­şı­yor­sun?...” (...Star­dust fil­min­den) Te­mel’in ye­ri Te­mel’in a­ra­ba ga­le­ri­si var­mış... Müş­te­ri­yi ik­na et­mek i­çin: “-­Bu fi­ya­ta böy­le bir a­ra­ba­yı ko­lay bu­la­maz­sı­nız...” -­Bil­mem ki... A­ca­ba ka­rım ren­gi­ni se­ver mi?... “-­Bu pa­ra­ya ye­ni­den ev­le­ne­bi­lir­sin... A­ma bu a­ra­ba­yı bu­la­maz­sın...” *** ­Dağ­lık a­ra­zi­de ge­zen tu­rist, u­çu­rum­la­rın çok kor­ku­tu­cu ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek reh­ber Te­mel’e sor­muş; -­Bu­ra­lar­da u­ya­rı lev­ha­la­rı ol­ma­sı ge­rek­mez miy­di?... “-­Bu­ra­lar u­ya­rı lev­ha­la­rıy­la do­luy­du. An­cak, yıl­lar­ca hiç kim­se u­çu­rum­dan düş­me­di. Biz de ge­rek­siz gör­dük kal­dır­dık...” i­ti­raf re­yo­nu (...isim: bi­lin­mi­yor ...şe­hir: bi­lin­mi­yor ...yaş: hiç bi­lin­mi­yor) Ge­çen ar­ka­da­şım, ben ve bir öğ­ret­men­le otu­ru­yo­ruz... Ko­nu bir ara okul­la­rı­mız­dan açıl­dı, öğ­ret­men ba­na han­gi oku­la git­ti­ği­mi sor­du. Uzak bir okul­da oku­du­ğu­mu söy­le­yin­ce; oku­lu­mun ye­ri­ni, ne­den o oku­la git­ti­ği­mi, ar­dın­dan da il­ko­ku­lu ora­da oku­yup oku­ma­dı­ğı­mı sor­du. Ben ana­oku­lu ola­rak al­gı­la­mış­tım il­ko­kul ke­li­me­si­ni ve bu so­ru­ya şu bom­ba ce­va­bı pat­lat­tım: “-İl­ko­ku­la git­me­dim...” Da­ha son­ra ne söy­le­di­ği­mi fark et­tim, ama sı­nıf­tan çı­kar­ken öğ­ret­me­ni­min mı­rıl­dan­dık­la­rı­nı duy­dum: “-Tüh bu­nu da kay­bet­tik...” (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) tuzaktan kumanda (...S­TAR - Es­ra E­rol’la İz­di­vaç) ES­RA E­ROL: Nu­ri Bey, siz na­sıl bi­ri­ni is­ti­yor­su­nuz?... NU­Rİ BEY: Es­ra Ha­nım, ev­le­ne­ce­ğim ka­dın e­ve 3 be­ya­zı sok­ma­ya­cak. tuz, şe­ker, te­re­ya­ğı... *** EV­LE­NE­CEK KA­DIN: Ben bi­raz ge­ri ka­fa­lı­yım Es­ra Ha­nım... Ben is­te­rim ko­cam iş­ten gel­sin, ben o­nun a­yak­la­rı­nı yı­ka­ya­yım. ES­RA E­ROL: A­yol bu­nun ne­re­si ge­ri ka­fa­lı­lık?... Ga­yet nor­mal bir is­tek... Ha­ya­ta da­ir... Bir gün bir ço­cu­ğa sor­muş­tum, “De­niz ne­den tuz­lu­dur” di­ye... Ba­ba­sı uzun bir se­fe­re çık­mış­tı... Ço­cuk he­men­ce­cik kar­şı­lık ver­di: “-De­niz tuz­lu­dur, çün­kü de­niz­ci­ler dur­ma­dan ağ­lar­lar...” -Ne­den de­niz­ci­ler böy­le çok ağ­lar ki?... “Çün­kü” de­di, “Yol­cu­luk­la­rı bit­mez... Onun için de men­dil­le­ri­ni hep di­rek­le­re asıp ku­ru­tur­lar...” Ge­ne sor­dum: -Ya ni­çin in­san­lar üz­gün olun­ca ağ­lar?... “Çün­kü” de­di, “Da­ha du­ru gö­re­bi­le­lim di­ye göz­le­rin ca­mı­nı ara sı­ra yı­ka­mak ge­rek...” (...Au­gust Strind­berg’in Düş Oyu­nu’ndan...Asu­de Ba­har gön­der­di) bi­zim­ki­ler Be­kâr­lık gün­le­rin­den bi­rin­de Ömer Fa­ruk bas­ket ma­çı iz­ler­ken Ta­lip ek­ran­da­ki saa­te ba­ka­rak, “Oo­o... Geç ol­muş, gi­dip ya­ta­yım” der... O sı­ra­da maç 22-22 skor eşit­li­ği ile de­vam edi­yor­dur... Ger­çek­te ise sa­at he­nüz 20.35’dir, Ta­lip maç sko­ru­nu sa­at zan­net­miş­tir... iğ­ne­lik... NE­FİS İşi gü­cü uğ­raş­mak, Müs­lü­man­la ki­mi­nin... Ha­kî­kat­le sa­vaş­mak, Alâ­me­ti­dir ki­nin! ... İş­te ta­rih bu­yu­run; Di­ne kar­şı du­rul­maz... Kay­na­ğıy­la hu­zû­run, Uğ­ra­şan hu­zûr bul­maz! ... İman et­mek ne­fis­tir, Azi­zim bak söz din­le: Ki­min der­di ne­fis­tir, Uğ­ra­şır o hak dîn­le! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Ad­res de­ği­şik­li­ği Sev­gi­li oku­yu­cu­lar; “Da­ha gü­zel Tür­ki­ye” slo­ga­nı ile bu sü­tun­lar­da baş­lat­tı­ğı­mız, “Oku­yu­cu gö­rüş­le­ri”ni, ar­tık ar­ka­da­şı­mız Beh­çet Fa­ki­hoğ­lu’nun “Ser­best Kür­sü”sü­ne ta­şı­yo­ruz... Yıl­lar­dır oku­yu­cu­la­rı­mı­zın sı­kın­tı­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Fa­ki­hoğ­lu, yi­ne “SÖZ ­siz­de” baş­lı­ğı al­tın­da gö­rüş­le­ri­ni­ze yer ve­re­cek... Pay­la­şım­la­rı­nı­zı bek­li­yor, gös­ter­di­ği­niz il­gi­ye te­şek­kür edi­yo­ruz... Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; beh­cet.fa­ki­hog­lu@tg.com.tr
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT