BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İki yıl da­yan­ma­lı­yız

İki yıl da­yan­ma­lı­yız

Tür­ki­ye’nin k­rizden faz­la ya­ra al­ma­dan i­ki yıl da­yan­ma­sı ha­lin­de ge­le­ce­ği­nin par­lak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dev­let Ba­ka­nı Kürşad Tüz­men, “O za­man ö­nü­müz­de kim­se du­ra­maz. Güç­lü şe­kil­de dün­ya pa­zar­la­rın­da o­lu­ruz” de­diFABRİKALAR ÇALIŞACAK Tüz­men, “İt­ha­la­tı­mız­da 2009’da ya­şa­na­cak dü­şüş so­nu­cun­da, ih­ra­ca­tı­n it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı yük­se­le­cek. Bu arada ihracatçılarımız ithal ara malı yerine yerli ara malı kullanacak. Fabrikalar çalışmaya başlayacak” dedi. DAYANIŞMA İÇİNDE OLALIM Tür­ki­ye’nin eko­no­mik kri­zi az ha­sar­la at­la­ta­bi­le­cek gü­cü ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, “Ye­ter ki ül­ke ola­rak, sek­tör­ler ola­rak da­ya­nış­ma için­de ola­lım” di­ye ko­nuş­tu. Dün­ya­da ya­şa­nan k­riz­le bir­lik­te Tür­ki­ye’nin it­ha­la­tı da ge­ri­ler­ken, k­riz­le ay­lık it­ha­latımız 5 mil­yar do­lar düş­tü. Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, 2009 yı­lın­da Tür­ki­ye’nin it­ha­la­tı­nın 50 mil­yar do­lar a­za­la­ca­ğı­nı söy­le­di. İt­ha­lat ra­kam­la­rın­da ö­zel­lik­le son i­ki ay­dır cid­di dü­şüş­ler ya­şan­dı­ğı­nı belirten Tüz­men, şöy­le de­vam et­ti: “Tür­ki­ye, dü­şük dö­viz kur­la­rı sebebiyle bü­yük mik­tar­lar­da a­ra mal it­hal e­de­rek bun­la­rı iş­le­yip ih­raç e­di­yor­du. Şim­di, ge­rek dün­ya pa­zar­la­rın­da­ki da­ral­ma­ya bağ­lı o­la­rak, ge­rek­se dö­viz kur­la­rı­nın yük­sel­me­si sebebiyle it­ha­la­tı­mız­da cid­di dü­şüş­ler ya­şa­nı­yor. Bu­gün­kü du­ru­mun de­vamı ha­lin­de, 2009’­da it­ha­la­tı­mız 50 mil­yar do­lar a­za­lır.” İt­ha­lat­ta­ki dü­şü­şün ih­ra­cat­ta­ki dü­şüş­ten faz­la ol­ma­sı­nın Tür­ki­ye’nin ca­ri a­çı­ğı­na o­lum­lu et­ki ya­pa­ca­ğı­nı belirten Tüzmen, Tür­ki­ye’nin k­riz or­ta­mı­nı faz­la ya­ra al­ma­dan ge­çir­me­si ha­lin­de ö­nü­nün çok a­çık ol­du­ğu­nu i­fa­de e­tti. Tüz­men, “Bu­nu ba­şa­rır­sak dün­ya pa­zar­la­rın­da­ki pa­yı­mız­da hız­lı bir sıç­ra­ma ya­şa­rız” diye konuştu. Aylık düşüş 5 milyar dolar Önü­müz­de­ki ay­lar­da yer­li ara mal üre­ten iş­let­me­le­ri­mi­zin de dev­re­ye gireceğini açıklayan Devlet Bakanı Tüzmen, “Sa­na­yi­ci­mi­zin, ih­ra­cat­çı­mı­zın it­hal ara mal ye­ri­ne, yer­li ara mal kul­lan­ma­ya baş­la­ma­sıy­la da­ha da olum­lu bir tab­lo or­ta­ya çı­ka­cak. Bu da be­ra­be­rin­de ca­ri açı­ğı­mı­zı dü­şü­re­cek. Olum­lu bir tab­lo or­ta­ya çı­ka­ra­cak. An­cak bu ger­çek­le­şir­ken, çark­la­rı­mı­zın da dur­ma­ma­sı la­zım. Fab­ri­ka­la­rı­mı­zın ça­lış­ma­sı la­zım” de­di. Glo­bal kri­zin ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­da et­ki­si­ni sert bir şe­kil­de gös­ter­di­ği ekim ayın­dan ön­ce ay­lık 19-20 mil­yar do­la­ra ka­dar yük­se­len ay­lık it­ha­lat, son ay­lar­da bü­yük oran­da düş­tü. Ekim ayın­da 14 mil­yar 700 mil­yon do­lar­lık it­ha­lat ya­pı­lır­ken, ka­sım ayı it­ha­la­tı­nın alı­nan ön ve­ri­ler pa­ra­le­lin­de, 12 mil­yar 600 mil­yon do­lar se­vi­ye­le­rin­de ol­ma­sı bek­le­ni­yor. Bu du­rum, kriz­le bir­lik­te Türkiye’nin ay­lık it­ha­latın­da 5-6 mil­yar do­lar­lık bir dü­şüş an­la­mı­na ge­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93562
  % 0.42
 • 5.402
  % -0.69
 • 6.1678
  % -0.47
 • 6.9699
  % -0.48
 • 224.235
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT