BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dü­şen pet­rol fi­yat­la­rı Türkiye’nin ca­ri açık kâ­bu­su­na ilaç ola­cak

Dü­şen pet­rol fi­yat­la­rı Türkiye’nin ca­ri açık kâ­bu­su­na ilaç ola­cak

Pet­rol fi­yat­la­rı­nın yük­se­li­şiy­le ener­ji fa­tu­ra­sı ka­ba­ran Tür­ki­ye, fi­ya­tın 43 do­la­ra in­me­siy­le ra­hat ne­fes al­dı. Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı’nın (DPT) he­sap­la­ma­la­rı­na gö­re pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki her bir do­lar­lık ar­tış, Tür­ki­ye’nin ener­ji fa­tu­ra­sı­nı 530 mil­yon do­lar art­ı­rı­yor. Bu çer­çe­ve­de 2008 için ca­ri açı­ğı 75 do­lar­lık va­ril fi­ya­tı üze­rin­den 39.2 mil­yar do­lar ola­rak he­def­le­yen DPT’nin tah­mi­ni de bü­yük öl­çü­de tu­ta­cak.> Cenk Esen AN­KA­RA Pet­rol fi­yat­la­rı­nın yük­se­li­şiy­le ener­ji fa­tu­ra­sı ka­ba­ran Tür­ki­ye, fi­ya­tın 43 do­la­ra in­me­siy­le ra­hat ne­fes al­dı. Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı’nın (DPT) he­sap­la­ma­la­rı­na gö­re pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki her bir do­lar­lık ar­tış, Tür­ki­ye’nin ener­ji fa­tu­ra­sı­nı 530 mil­yon do­lar art­ı­rı­yor. Bu çer­çe­ve­de 2008 için ca­ri açı­ğı 75 do­lar­lık va­ril fi­ya­tı üze­rin­den 39.2 mil­yar do­lar ola­rak he­def­le­yen DPT’nin tah­mi­ni de bü­yük öl­çü­de tu­ta­cak. Mer­kez Ban­ka­sı da açık­la­dı­ğı son fi­nan­sal is­tik­rar ra­po­run­da pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şü­şe dik­kat çe­ke­rek, “Ener­ji fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş, iç ta­lep­te­ki ya­vaş­la­ma ile YTL’de göz­le­nen de­ğer kay­bı ca­ri açı­ğın hız­lı bir şe­kil­de da­ral­ma­sı­na ve do­la­yı­sıy­la dış fi­nans­man ih­ti­ya­cı­nın azal­ma­sı­na yol aça­cak­tır” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. FATURA AZALDI Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu’nun (TÜ­İK) ve­ri­le­ri­ne gö­re Tür­ki­ye, 2008 yı­lı­nın ilk 6 ayın­da ham pet­ro­le or­ta­la­ma 104 do­lar öde­di. Şa­yet yı­lın ikin­ci 6 ayı da ay­nı fi­yat­tan ka­pan­say­dı, Tür­ki­ye 75 do­lar­lık va­ril fi­ya­tı­na gö­re 15 mil­yar 370 mil­yon do­lar­lık ek fa­tu­ray­la kar­şı­la­şa­cak­tı. Mer­rill Lynch’e gö­re ise, pet­ro­lün va­rili 2009’da 25 do­la­rın al­tı­na ge­ri­le­ye­cek. Bu­nun Tür­ki­ye açı­sın­dan eko­no­mik kar­şı­lı­ğı ise 8 mil­yar do­lar da­ha dü­şük ener­ji fa­tu­ra­sı ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT