BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öz­türk­men’e say­gı soh­be­ti

Öz­türk­men’e say­gı soh­be­ti

Ede­bi­yat Sa­nat ve Kül­tür Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (ES­KA­DER); Türk dü­şün­ce, ba­sın, sa­nat ve si­ya­set ha­ya­tı­nın önem­li isim­le­rin­den ya­za­rı­mız Ömer Öz­türk­men adı­na ya­rın bir say­gı söy­le­şi­si dü­zen­le­ye­cek.Ede­bi­yat Sa­nat ve Kül­tür Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (ES­KA­DER); Türk dü­şün­ce, ba­sın, sa­nat ve si­ya­set ha­ya­tı­nın önem­li isim­le­rin­den ya­za­rı­mız Ömer Öz­türk­men adı­na ya­rın bir say­gı söy­le­şi­si dü­zen­le­ye­cek. Et­kin­lik sa­at 13.00’te Be­ya­zıt Dev­let Kü­tüp­ha­ne­si’nin kon­fe­rans sa­lo­nun­da baş­la­ya­cak. Ya­kın dost­la­rı­nın ka­tı­lıp ko­nuş­ma­lar ya­pa­ca­ğı top­lan­tı­da Öz­türk­men’in ga­ze­te­ci­lik ha­ya­tı, fi­kir adam­lı­ğı, şa­ir­li­ği ve gö­nül in­sa­nı olu­şu ay­rı ay­rı ele alı­na­cak ve müş­te­rek hâ­tı­ra­lar an­la­tı­la­cak. Prog­ra­mın so­nun­da Ömer Öz­türk­men’in eser­le­rin­den, ma­ka­le­le­rin­den, hak­kın­da ya­zı­lan­lar­dan ve fo­toğ­raf­la­rın­dan olu­şan bir de ser­gi açı­la­cak. Öz­türk­men’in duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri­ni di­le ge­ti­re­ce­ği prog­ra­mda Er­gun Gö­ze, Gür­büz Azak, Meh­med Ni­ya­zi, Ünal Sak­man, Ra­ma­zan Ay­dın, Ol­cay Ya­zı­cı, Ser­vet Ka­bak­lı, Ke­mal Çift­çi ve Hü­se­yin Sa­rı­koç’un da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu bir­çok ga­ze­te­ci ve ya­za­rın ko­nuş­ma­lar yap­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT