BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nos­tal­jik pul­lar sergisi

Nos­tal­jik pul­lar sergisi

İs­tan­bul Ba­kır­köy’de bu­lu­nan Air­port Out­let Cen­ter, Tür­ki­ye’nin en de­ğer­li pul­la­rı­nın, teb­rik kart­la­rı­nın ve mek­tup­la­rı­nın yer al­dı­ğı bir ser­gi­ye ev ­sa­hip­li­ği ya­pı­yor.İs­tan­bul Ba­kır­köy’de bu­lu­nan Air­port Out­let Cen­ter, Tür­ki­ye’nin en de­ğer­li pul­la­rı­nın, teb­rik kart­la­rı­nın ve mek­tup­la­rı­nın yer al­dı­ğı bir ser­gi­ye ev ­sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Tür­ki­ye Fi­la­te­li Der­ne­ği Fe­de­ras­yo­nu ile or­tak­la­şa açı­lan “Pul ve Kart­pos­tal Ser­gi­si” Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len pul ko­lek­si­yon­cu­la­rı­nın na­di­de par­ça­la­rın­dan olu­şu­yor. Ser­gi 15 Ara­lı­ka ka­dar üc­ret­siz ola­rak ge­zi­le­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT