BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eğik ­mi­na­re uy­du­dan ta­kip edilecek

Eğik ­mi­na­re uy­du­dan ta­kip edilecek

Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün ata ya­di­ga­rı eser­le­ri ko­ru­mak ama­cıy­la baş­lat­tı­ğı ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, Si­vas Mer­kez Ulu Ca­mi­si’nin mi­na­re­si­nin eğik­li­ği uy­du­dan göz­le­ne­cek.Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün ata ya­di­ga­rı eser­le­ri ko­ru­mak ama­cıy­la baş­lat­tı­ğı ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, Si­vas Mer­kez Ulu Ca­mi­si’nin mi­na­re­si­nin eğik­li­ği uy­du­dan göz­le­ne­cek. Bir yıl sü­re­cek ta­kip so­nun­da el­de edi­le­cek ve­ri­ler doğ­rul­tu­sun­da mi­na­re­nin kaç san­tim kay­dı­ğı be­lir­le­ne­cek ve en uy­gun şe­kil­de res­to­re edil­me­si sağ­la­na­cak. Si­vas’ta sür­dü­rü­len bu ça­lış­ma­nın has­sa­si­yet­le­ri­nin bir ör­ne­ği ol­du­ğu­nu söy­le­yen Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dü­rü Yu­suf Be­ya­zıt, 2003’den bu­gü­ne ka­dar 2 bin 650 va­kıf ese­ri­nin res­to­re edil­di­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT