BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB İÇİN­DE UZ­LAŞ­MAZ TA­VIR RUM EN­GE­Lİ

AB İÇİN­DE UZ­LAŞ­MAZ TA­VIR RUM EN­GE­Lİ

Dö­nem Baş­kanı F­ran­sa, Tür­ki­ye i­le il­gi­li 3 fas­lın a­çıl­ma­sı­na ha­zır ol­ma­sı­na rağ­men Rum­la­rın en­ge­li i­le kar­şı­laş­tı> PA­RİS F­ran­sız e­ko­no­mi ga­ze­te­si Les Ec­hos, AB dö­nem baş­ka­nı F­ran­sa’nın Tür­ki­ye i­le üç ye­ni mü­za­ke­re baş­lı­ğı­nı aç­ma­ya ha­zır ol­du­ğu­nu, an­cak Rum­la­rın en­ge­li yü­zün­den e­ner­jiy­le il­gi­li fas­lın a­çıl­ma­sı­nın zor o­la­ca­ğı­nı yaz­dı. “Her dö­nem baş­kan­lı­ğın­da Tür­ki­ye i­le mü­za­ke­re­ler­de i­ki fas­lın a­çıl­dı­ğı­nı” be­lir­ten ga­ze­te, “Tür­ki­ye’nin tam ü­ye­li­ği­ne kar­şı çık­ma­sı­na rağ­men F­ran­sa’nın üç fas­lın a­çıl­ma­sı i­çin ha­zır­lık­la­rı ta­mam­la­dı­ğı­nı” bil­dir­di. ­Ga­ze­te, “bil­gi top­lu­mu” ve “ser­ma­ye­nin do­la­şı­mı” i­le il­gi­li fa­sıl­la­rın a­çıl­ma­sı­na ke­sin gö­züy­le ba­kıl­dı­ğı­nı, an­cak ha­zır o­lan, “e­ner­jiy­le” il­gi­li ü­çün­cü fas­lın Rum­la­rın ve­to­su­na ta­kıl­dı­ğı­nı yaz­dı. Lec Ec­hos ga­ze­te­si, doğ­ru­dan AB ü­ye­li­ği i­le il­gi­li ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le F­ran­sa’nın “pa­ra po­li­ti­ka­sı”, “böl­ge­sel po­li­ti­ka­lar”, “ta­rım”, “büt­çe ted­bir­le­ri” ve “ku­rum­sal ko­nu­lar­la” il­gi­li beş fas­lın a­çıl­ma­sı­nı ön­le­mek i­çin koy­du­ğu ve­to­nun i­se de­vam et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Bu a­ra­da AB dev­let ve hü­kü­met baş­kan­la­rı­nın Liz­bon An­laş­ma­sı’nın ge­le­ce­ğiy­le e­ko­no­mi­yi teş­vik ve ik­lim de­ği­şik­li­ği pa­ket­le­ri ü­ze­rin­de uz­laş­ma a­ra­ya­ca­ğı zir­ve top­lan­tı­sı B­rük­sel’de baş­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT