BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bang­la­deş’te Türk gü­nü

Bang­la­deş’te Türk gü­nü

Kim­se Yok Mu Der­ne­ği bu bay­ram Bang­la­deş’e âde­ta çı­kar­ma yap­tı. Ön­ce Ga­lac­hi­pa’da­ki Türk oku­lu­nu aç­tı, ar­dın­dan Hobl­ganj Bel­de­sin­de ke­si­len hay­van­la­rın et­le­ri­ni hal­ka da­ğıt­tıO­KUL­LU OL­DU­LAR Bang­la­deş E­ği­tim Ba­kan­lı­ğı­na tes­lim e­di­len o­kul tek kat­lı şi­rin bir bi­na. 6 sı­nıf, 2 la­bo­ra­tu­var, kan­tin, kü­tüp­ha­ne, mü­dür ve öğ­ret­men­ler o­da­sın­dan i­ba­ret ve bun­lar çi­çek­li bir iç av­lu­ya açılıyor. > İr­fan Öz­fa­tu­ra DAK­KA Ge­çen se­ne ya­şa­nan ka­sır­ga ve sel fe­la­ke­ti ile bü­yük ya­ra alan Ga­lac­hi­pa, Baş­kent Dak­ka’ya 12 sa­at me­sa­fe­de bu­lu­nan bir şe­hir. Bu­ra­ya “ber­bat” ke­li­me­si­nin bi­le ek­sik kal­dı­ğı bir ka­ra yo­lu ile ula­şı­lı­yor, ara­da­ki ne­hir­ler an­cak der­me çat­ma fe­ri­bot­lar­la aşı­la­bi­li­yor. Ki bun­lar­dan ba­zı­sı­nı geç­mek 2.5 sa­ati­ni­ze mal olu­yor. Üze­rin­de doğ­ru dü­rüst tek ko­nak­la­ma te­si­si, hat­ta akan bir çeş­me ve te­miz tu­va­let bu­lun­ma­yan yol­cu­lu­ğun zah­met­li ge­çe­ce­ği bel­liy­di ve mil­let­ve­kil­le­ri­miz bu­na ha­zır­lık­lıy­dı­lar. Zi­ra bu dost in­san­la­rın da­ha faz­la­sı­nı da hak et­ti­ği­ne ina­nı­yor­lar­dı. Kar­şı­la­ma bek­len­di­ğin­den de sı­cak­tı... Ço­cuk­la­rın el­le­rin­de çi­çek, göz­le­rin­de pı­rıl­tı, yüz­le­rin­de he­ye­can... Bu­nal­tı­cı ha­va­ya rağ­men me­ra­sim ala­nı­na ko­şan ko­şa­na... Kür­sü­ye ge­len mil­let­ve­kil­le­ri­miz söz­le­ri­ne “İyd Mü­ba­rek” cüm­le­si ile baş­la­dı­lar ve Tür­ki­ye’den ge­tir­dik­le­ri se­lam­la­rı sun­du­lar. “Şu bay­ram gü­nü si­zin­le ol­ma­yı evi­miz­de ol­ma­ya yeğ­le­dik. Ço­cuk­la­rı­mı­zı mah­zun bı­rak­ma­yı gö­ze al­dık” şek­lin­de ko­nuş­ma­lar hal­kı duy­gu­lan­dır­dı. Ha­tip­ler ayak­ta al­kış­la­nır­ken ih­ti­yar­lar göz yaş­la­rı­nı sak­la­ya­ma­dı­lar. NA­SIL UNU­TA­Bİ­Lİ­RİZ Kİ? Ge­çi­ci Hü­kü­me­tin Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Dr. Hü­se­yin Zill-ur Rah­man “Evet, ya­şa­dı­ğı­mız afe­tin ar­dın­dan bir çok yar­dım ör­gü­tü gel­di ama hiç­bi­ri dur­ma­dı. Siz ara­dan ge­çen bir yı­la rağ­men hâ­lâ bu­ra­da­sı­nız. Üs­te­lik ka­lı­cı bir eser bı­ra­kı­yor­su­nuz. Bu halk si­zi na­sıl unu­tur?” de­mek­ten ken­di­ni ala­ma­dı. Kim­se Yok Mu Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ve­dat Köp­rü­cü’nün ver­di­ği bil­gi­ye gö­re okul yak­la­şık 140 bin Eu­ro’ya mal ol­du ve içi Tİ­KA ta­ra­fın­dan do­na­tıl­dı. Da­ha ev­vel sağ­lık­sız ba­ra­ka­lar­da eği­tim gö­ren mi­nik­ler ye­ni bi­na­la­rı­na gi­rer­ken göz­le­ri­ne ina­na­ma­dı­lar. MİL­LET­VE­KİL­LE­Rİ DA­ĞIT­TI AK Par­ti Mil­let­ve­kil­le­ri (sağdan sola) Birnur Şahinoğlu, Fatoş Gürkan, Yah­ya Ak­man, İlknur İnceöz ve Re­ca­i Ber­ber, ke­si­len hay­van­la­rın et­le­ri­ni biz­zat hal­ka da­ğıt­tı­lar. Bay­ram yap­tı­lar Bang­la­deş ye­şil bir ül­ke, bi­zim re­sim­le­ri­ni gö­re­bil­di­ği­miz tro­pi­kal mey­ve­ler ku­ruş­lu pa­ra­la­ra sa­tı­lı­yor. Bah­çe­de­ki ağaç­tan bir­kaç Hin­dis­tan ce­vi­zi in­di­rip su­yu­nu yu­dum­la­mak, sof­ra­ya muz, pa­pa­ya, ana­nas, man­go gi­bi mey­ve­le­ri koy­mak lüks sa­yıl­mı­yor. An­cak sı­ra­dan bir da­na bi­le 500 do­lar. Gay­ri sa­fi mil­li ha­sı­la­nın Tür­ki­ye’nin on­beş­te bi­ri ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­se­niz fi­yat­lar el ya­kı­yor. Hal­kın bü­yük bir kıs­mı ete has­ret, bu­nun için bir yıl bay­ra­mı bek­li­yor­lar. Kim­se Yok Mu Der­ne­ği bu Kur­ban Bay­ra­mın­da 41 ay­rı ül­ke­de ke­sim ya­pa­rak ma­na­lı bir hay­ra im­za at­tı. İş­te Bang­la­deş de bun­lar­dan bi­riy­di üs­te­lik ül­ke­nin 5 ay­rı böl­ge­sin­de hum­ma­lı bir fa­ali­yet var­dı. Biz, bin nü­fus­lu Hobl­ganj Bel­de­sin­de dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yo­nu iz­le­me fır­sa­tı ya­ka­la­dık. Muh­taç­lar da­ha ev­vel kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan be­lir­len­miş ve el­le­ri­ne fiş­le­ri ve­ril­miş­ti, bu yüz­den bir ak­sak­lık ya­şan­ma­dı. YA KALMAZSA... An­ne­lik iş­te, yav­ru­la­rı­na ak­şam haş­la­ma ka­vur­ma va­at e­den çi­le­li ka­dın­lar bir a­ra “ya kal­maz­sa” en­di­şe­si ya­şa­dı­lar. Hal­bu­ki her­ke­se ye­te­cek ka­dar et var­dı ve hep­si de um­duk­la­rı­na na­il ol­du­lar. Ne­sil­ler­ce an­la­tı­la­cak Bay­ram na­ma­zı­nın ar­dın­dan ha­zır­la­nan a­la­na ge­ti­ri­len sı­ğır­lar yer­li hal­kın yar­dı­mı i­le ke­sil­di, yü­zül­dü, par­ça­lan­dı, ke­mik­le­rin­den sıy­rıl­dı. Bun­lar be­şer ki­lo­luk tor­ba­la­ra kon­du ve ku­tu­lan­dı. Fiş­le­ri­ni u­za­tan­lar biz­zat mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin e­lin­den et­le­ri­ni al­dı­lar. ­He­sap­ta ol­ma­ma­sı­na rağ­men ci­var köy­ler­den ge­len­ler de boş dön­me­di, on­la­ra da pay düş­tü ve çok mut­lu ol­du­lar. ­Ben­gal­li­ler e­zik a­ma a­sil in­san­lar. Te­vek­kül eh­li ol­duk­la­rı bel­li, bir şey is­te­mek­ten hi­cap du­yu­yor­lar. ­Kim­se Yok Mu Der­ne­ği’nin Ar-­Ge so­rum­lu­su Me­tin Çe­ti­ner “Gör­dü­ğü­nüz gi­bi her ye­ri Türk bay­rak­la­rı i­le do­nat­tık. Biz bu­ra­da ül­ke­mi­zi tem­sil e­di­yo­ruz. Der­ne­ği­mi­zin a­dı üç beş gün son­ra u­nu­tu­la­cak a­ma şu man­za­ra ha­fı­za­lar­da ka­la­cak. Yıl­lar son­ra bi­le ba­ba­lar o­ğul­la­rı­na ‘hiç u­nut­mam bir bay­ram Türk­ler gel­miş­ti’ di­ye­cek, ha­di­se­yi an­la­ta­cak­lar. İ­na­nı­yo­rum ki bu hiz­met­ler ye­ni dost­luk­la­ra ma­ya ça­la­cak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT