BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yu­na­nis­tan’da ayak­lan­ma

Yu­na­nis­tan’da ayak­lan­ma

Yu­na­nis­tan’da hal­kın ayak­lan­ma­sı, hiç de bek­le­nen bir olay de­ğil­di. 16 ya­şın­da bir de­li­kan­lı­nın po­lis ta­ban­ca­sın­dan se­ken bir kur­şun­la öl­me­si üze­ri­ne genç­ler, iş­çi­ler ve iş­siz­ler ayak­lan­dı. Yal­nız ola­yın geç­ti­ği Ati­na’da de­ğil, bü­tün ül­ke­de... Hat­ta Av­ru­pa’da­ki Yu­nan tem­sil­ci­lik­le­ri -İs­tan­bul Baş­kon­so­los­lu­ğu da­hil- ma­sûn kal­ma­dı.Yu­na­nis­tan’da hal­kın ayak­lan­ma­sı, hiç de bek­le­nen bir olay de­ğil­di. 16 ya­şın­da bir de­li­kan­lı­nın po­lis ta­ban­ca­sın­dan se­ken bir kur­şun­la öl­me­si üze­ri­ne genç­ler, iş­çi­ler ve iş­siz­ler ayak­lan­dı. Yal­nız ola­yın geç­ti­ği Ati­na’da de­ğil, bü­tün ül­ke­de... Hat­ta Av­ru­pa’da­ki Yu­nan tem­sil­ci­lik­le­ri -İs­tan­bul Baş­kon­so­los­lu­ğu da­hil- ma­sûn kal­ma­dı. Olay­lar­da 1 ki­şi öl­dü ama, olu­şan ha­sar şim­di­den 1 mil­yar eu­ro­yu bul­du. Ge­nel grev baş­la­dı. Sol bir ayak­lan­ma ka­rak­te­ri bel­li. Baş­ba­kan Ka­ra­man­lis ne­o-anar­şist­ler de­di. 27 Ma­yıs 1960 ön­ce­sin­de İs­tan­bul’da tan­ka tır­ma­nan bir üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­nin se­ken po­lis kur­şu­nu ile öl­me­si­ni ha­tır­lat­tı ki, Mos­ko­va’ya bağ­lı Ko­mü­nist Genç­lik Ör­gü­tü üye­si idi. 27 Ma­yıs gi­bi Ata­türk Tür­ki­ye’si­ni ber­bâd eden, Ata­türk Mec­li­si’ni ka­pa­tan, ko­mü­niz­mi ül­ke­miz­de ye­şer­ten, ba­şı­mı­za öle­si­ye ha­yat bo­yu lord­lar çı­ka­ran bir dar­be­nin se­bep­le­ri ara­sın­da gös­te­ril­miş­tir. Yu­na­nis­tan, Tür­ki­ye ile be­ra­ber Av­ru­pa Bir­li­ği üye­lik mü­za­ke­re­le­ri­ne da­vet edil­miş, baş­ba­ka­nı­mız baş­ta dev­le­ti­mi­zin bel­li baş­lı ku­ru­luş­la­rı mü­za­ke­re­ye baş­la­mak için 10 yıl müd­det is­te­miş­ler­di. Yu­na­nis­tan kur­naz­dır, akıl­lı­dır, üze­ri­ne at­la­dı, 1.1.1981’de tam üye ol­du. 45 mil­yar do­lar da hi­be ala­rak, Tür­ki­ye ile eşit yok­sul­luk­ta bu­lun­ma­sı­na rağ­men, zen­gin ül­ke­ler ara­sı­na geç­ti. O za­man­dan bu ya­na Av­ru­pa Bir­li­ği’nde hi­be sis­te­mi kalk­tı. Mü­za­ke­re çı­ta­la­rı yük­sel­dik­çe yük­sel­di. Sov­yet­ler’den ay­rı­lan dev­let­ler tek­rar Mos­ko­va’nın pen­çe­si­ne düş­me­me­si için ace­le üye kay­de­dil­di, ço­ğu hiç de­mok­ra­si ya­şa­ma­mış fa­kir ül­ke­ler­di. Bu bâ­di­re­de ey­vah ki ge­ne biz Türk­ler yan­dık. Çağ­daş uy­gar­lık çiz­gi­sin­de ya­rım asır kay­bet­tik. Av­ru­pa­lı­la­rın her çağ­da göz­de­si olan Yu­nan­lı­lar, re­fa­ha gö­mül­me­nin ver­di­ği da­ya­nıl­maz re­hâ­ve­tin şı­ma­rık­lı­ğı ile hü­kü­met­le­ri­ne baş­kal­dır­dı­lar. Ka­ra­man­lis düş­tü dü­şe­cek. Hiç de ha­yır­lı bir olay de­ğil. Ne Yu­na­nis­tan, ne Av­ru­pa için... Böy­le pro­tes­to ve gös­te­ri ol­maz. Biz ta­rih­çi­ler böy­le­si­ne ayak­lan­ma di­yo­ruz, is­yan bi­le ola­bi­lir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT