BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bahçeli: Gün küs­lük de­ğil ­bir­lik gü­nü­dür

Bahçeli: Gün küs­lük de­ğil ­bir­lik gü­nü­dür

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, İz­mir ge­ne­lin­de, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ve il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­nın tü­mü­ne ta­lip ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.> İZ­MİR MHP lideri Bahçeli, İzmir adaylarını tanıttı. MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, İz­mir ge­ne­lin­de, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ve il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­nın tü­mü­ne ta­lip ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Dev­let Bah­çe­li, İz­mir’de Kül­tür­park Fu­ar için­de 1-B No­lu Hol’de dü­zen­le­nen top­lan­tı­da par­ti­li­ler­le bay­ram­laş­tı. Bu­ra­da, par­ti­li­le­re hi­ta­ben bir ko­nuş­ma ya­pan Bah­çe­li, “Med­ya­nın sak­la­dı­ğı MHP, Al­lah’ın iz­niy­le mil­le­tin hu­zu­ru­na bir gü­neş gi­bi do­ğa­cak­tır” de­di. 9 Şu­bat 1969’da ku­ru­lan par­ti­nin 2009’da 40. yı­lı­nı kut­la­ya­ca­ğı­nı ha­tır­la­tan Bah­çe­li, “Bu sü­reç­te MHP’nin mağ­du­ri­ye­ti, mah­ku­mi­ye­ti var­dır. Ama mil­le­ti­mi­ze hiç­bir şart al­tın­da mah­cu­bi­ye­ti yok­tur” di­ye ko­nuş­tu. Bu za­man için­de par­ti­den ay­rı­lan, kü­sen ve­ya bir ke­na­ra çe­ki­len ki­şi­le­re de ses­le­nen Dev­let Bah­çe­li, “Ge­lin bir­lik ola­lım, ne var­sa bir ke­na­ra ko­ya­lım” de­di. CHP’nin “çar­şaf­lı si­ya­set” yap­tı­ğı­nı ifade eden Bahçeli, “Baykal 25 gündür te­le­viz­yon­la­rı çar­şaf­lı si­ya­set­le meş­gul ediyor” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT