BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baykal: “2B”den pa­ra ­ka­zan­ma­yı dü­şün­me­yin

Baykal: “2B”den pa­ra ­ka­zan­ma­yı dü­şün­me­yin

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, “2B’den hiç pa­ra ka­zan­ma­yı dü­şün­me­sin­ler” de­di.> AN­TAL­YA Baykal, Aksu ilçesinde partililere seslendi. CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, “2B’den hiç pa­ra ka­zan­ma­yı dü­şün­me­sin­ler” de­di. Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li­ni An­tal­ya’da ge­çi­ren Bay­kal, Ak­su Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı önün­de hal­ka ses­len­di. Bay­kal, va­tan­daş­la­rın 2B’ye yö­ne­lik me­se­le­le­ri­ni de din­le­di. 2B ko­nu­su­nu prog­ra­mı­na ilk alan ve Tür­ki­ye ça­pın­da or­ta­ya ko­yan par­ti­nin CHP ol­du­ğu­nu an­la­tan Bay­kal, bu ko­nu­nun CHP’nin prog­ra­mın­da yer al­dı­ğı­na dik­ka­ti çek­ti. Or­man vas­fı­nı kay­be­den ara­zi­le­rin ta­rı­ma ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak üze­re ge­re­ke­nin ya­pı­la­ca­ğı­nı ifa­de et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Bay­kal, “İn­şal­lah CHP ik­ti­da­rın­da, bu ko­nu na­sıl bir is­tis­mar ko­nu­su ol­mak­tan çı­ka­rı­lır ve me­se­le na­sıl çö­zü­lür gös­te­re­ce­ğiz. AK Par­ti bu­nu mal sa­hi­bi­ne de­ğil de uy­gun gör­dü­ğü­ne sat­mak is­ti­yor. Ya­ban­cı­la­rın da iş­ta­hı­nı ka­bar­tı­yor. AK Par­ti, 2B’den hiç pa­ra ka­zan­ma­yı dü­şün­me­sin. Pa­ra­yı baş­ka yer­den ka­za­nın kar­de­şim” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT