BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dört gün­lük bay­ra­mın ka­za bi­lan­ço­su: 79 ölü

Dört gün­lük bay­ra­mın ka­za bi­lan­ço­su: 79 ölü

Yurt ge­ne­lin­de, ari­fe gü­nü ve bay­ram bo­yun­ca mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­la­rın­da 79 ki­şi öl­dü, 446 ki­şi ya­ra­lan­dı.Yurt ge­ne­lin­de, ari­fe gü­nü ve bay­ram bo­yun­ca mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­la­rın­da 79 ki­şi öl­dü, 446 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ta­til ön­ce­si yet­ki­li­le­rin yap­tı­ğı bü­tün uya­rı­la­ra ve al­dı­ğı ted­bir­le­re rağ­men Kur­ban Bay­ra­mı’nın tra­fik ka­za­sı bi­lan­ço­su ağır ol­du. Alı­nan bil­gi­le­re gö­re, ari­fe gü­nün­den bay­ram sü­re­si bo­yun­ca en çok ölüm­lü tra­fik ka­za­sı 24 ki­şiy­le bay­ra­mın ikin­ci gü­nün­de mey­da­na gel­di. Söz ko­nu­su sü­re­de en çok ya­ra­lan­ma ise 127 ki­şiy­le ari­fe gü­nü ol­du. Ka­za­lar ara­sın­da, Bin­göl-Ela­zığ ka­ra yo­lun­da 5 ki­şi­nin öl­dü­ğü, 17 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı, Da­ren­de-Gü­rün ka­ra yo­lun­da 1 ki­şi­nin öl­dü­ğü, 37 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı ve Sam­sun’dan Ter­me yö­nü­ne gi­den yol­cu mi­ni­bü­sü­nün dev­ril­me­siy­le 28 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı ka­za, ölü ve ya­ra­lı sa­yı­la­rın­da­ki faz­la­lık­la dik­ka­ti çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT