BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Der­bi ha­ke­mi­nin ­pa­ra­sı ni­ye düş­tü?

Der­bi ha­ke­mi­nin ­pa­ra­sı ni­ye düş­tü?

Ağus­tos ayın­da Si­liv­ri’de ya­pı­lan se­mi­ner­de Oğuz Sar­van, der­bi­ler­de ha­ke­me iki ka­tı üc­re­tin kal­dı­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.Ağus­tos ayın­da Si­liv­ri’de ya­pı­lan se­mi­ner­de Oğuz Sar­van, der­bi­ler­de ha­ke­me iki ka­tı üc­re­tin kal­dı­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Or­ta­da he­nüz “kü­re­sel kriz” yok­tu. MHK Baş­ka­nı­nın ge­rek­çe­si şuy­du: “Ha­kem­ler ara­sın­da­ki acı­ma­sız re­ka­be­ti müm­kün ol­du­ğu ka­dar kı­ra­bil­mek.” Çün­kü öy­le şey­ler du­yu­yo­ruz ve bi­li­yo­ruz ki, bu sü­tun­lar­da ye­ri gel­di­ği za­man ya­zın­ca ba­zı­la­rı bi­ze düş­man ol­sa da... Bir maç faz­la git­mek için, bir klas­man yük­se­le­bil­mek için han­gi yol­la­ra baş­vu­rul­du­ğu­nu yaz­mak is­te­mi­yo­rum. Der­bi­ye çık­ma­nın bir pres­ti­ji var. Onun önü­ne za­ten ge­çe­mez­si­niz. Der­bi­ye aday olup da çı­ka­ma­yan her ha­kem üzü­lür. Hem de ba­ya­ğı bir üzü­lür. Der­bi­de yıp­ra­na­ca­ğı­nı bil­se de... Bu­na ila­ve bir de şu duy­gu­yu ya­şa­ma­sın; “4 mil­yar ci­va­rın­da bir pa­ra ka­zan­mış ola­cak­tım. Bu­nu da kay­bet­tim.” Ar­tık her klas­man­da ha­kem­li­ği “cid­di bir ek­mek ka­pı­sı” ola­rak gö­ren­ler her ge­çen gün ar­tı­yor. Gi­de­ce­ği ma­ça gü­ve­ne­rek, bü­yük ra­kam­lar­da ev, ara­ba tak­si­di­ne gi­ren­le­rin ne ya­şa­dık­la­rı­nı iyi bi­li­yo­ruz. MHK ve­ya fe­de­ras­yon bu­nu dü­şü­ne­rek, böy­le bir ter­cih yap­mış ola­bi­lir. Ama der­di­ni an­la­ta­ma­yın­ca, ba­zı­la­rı da bu işe bir hay­li ya­ban­cı olun­ca, vu­run aba­lı­ya!. >> Ser­dar Tat­lı ho­cam! Ser­dar Ho­cam, ha­kem­lik sa­ye­sin­de Tür­ki­ye’de cid­di bir is­min ve şöh­re­tin ol­du. ­Sü­per Lig göz­lem­ci­li­ği­ni bı­rak­ma ge­rek­çe­le­rin ben da­hil kim­se­yi tat­min et­me­di. “Not­la­rı dik­ka­te al­mı­yor­lar” di­yor­sun... Pe­ki ha­kem­lik ve MHK ü­ye­li­ği dö­ne­mi­niz­de ya­şa­dı­ğı­nız hak­sız­lık­la­ra ni­ye bu şe­kil­de is­yan et­me­di­niz? >> Kemal Dinçer’e not Göz­lem­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Sa­yın Ke­mal Din­çer, 24 Ma­yıs 2008’te TGRT Ha­ber TV’de ko­nu­ğum ol­muş­tu­nuz. O ta­rih­ten bir­kaç gün ön­ce de İs­tan­bul’da­ki il göz­lem­ci­le­riy­le bir ara­ya gel­miş­ti­niz. İl göz­lem­ci­le­rin­den Meh­met Ay­dın, si­ze o gün­kü baş­kan Yah­ya Di­ker’den şi­kâ­yet­çi ol­muş­tu. Meh­met Ay­dın, Yah­ya Di­ker’i eleş­ti­rir­ken “Çö­zü­mü bu­la­cak ki­şi bu ki­şi de­ğil” de­mek is­ter­ken, “ki­şi” ye­ri­ne ağ­zın­dan “ki­şi­lik­siz” ke­li­me­si çı­kı­yor. O es­na­da çev­re­de­ki­le­rin ika­zıy­la he­men dü­zelt­me ya­pı­yor. Hat­ta da­ha son­ra Yah­ya Di­ker‘i ara­yıp özür de di­li­yor. Der­nek sa­vun­ma is­te­mi­yor. İl Göz­lem­ci Ku­ru­lu sa­vun­ma is­ti­yor. Ama der­nek Meh­met Ay­dın’ı ih­raç edi­yor! Sa­yın Din­çer, prog­ra­mım­da Meh­met Ay­dın‘dan bir ama­tör ma­çın bu yüz­den ge­ri alın­dı­ğı­nı da si­ze ilet­miş­tim. Ken­di­si­ni ta­nı­mam, ha­ya­tım­da da hiç gör­me­dim. Şu­ra­sı ba­na il­ginç gel­di. Si­ze de il­ginç ge­le­cek­tir mut­la­ka. Bu il göz­lem­ci­si si­ze der­di­ni an­lat­tı­ğı için, Ha­kem Der­ne­ği’nden ih­raç edi­li­yor. Ca­mi­anın 30-35 yıl­lık bir fer­di­ne bir ka­lem­de ka­pı gös­te­ri­li­yor. Ha­kem Der­ne­ği Di­sip­lin Ku­ru­lu, ha­kem dö­ven­le­ri, “ke­fen­den” bah­se­den­le­ri geç­ti­ği­miz gün­ler­de kı­na­may­la ge­çiş­tir­miş­ti. Ama der­di­ni an­la­tan­lar, ih­raç edi­li­yor. >> Mut­lu Çe­lik’i kim ko­va­la­dı? Kırk­la­re­li 1.Ama­tör Kü­me’de Özers­por ile Bü­yük­ka­rış­tı­rans­por ara­sın­da oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da, Özers­por­lu fut­bol­cu Ha­san ken­di­si­ne kır­mı­zı kart gös­te­ren ha­kem Mut­lu Çe­lik’i sa­ha­da ko­va­la­dı. Lü­le­bur­gaz 75. Yıl Sta­dı’nda oy­na­nan ve 3-3 be­ra­be­re bi­ten kar­şı­laş­ma­da Özers­por’dan Os­man, Er­can ve Ha­san, Bü­yük­ka­rış­tı­rans­por’dan da Fa­ruk, Tek­nik so­rum­lu Hay­ret­tin Be­ken ile Ge­nel Kap­tan Mus­ta­fa Ço­lak kır­mı­zı kart gör­dü. Ma­çın 88. da­ki­ka­sın­da ken­di­si­ne gös­te­ri­len kır­mı­zı kar­ta si­nir­le­nen Özers­por­lu Ha­san, ha­kem Mut­lu Çe­lik’in pe­şi­ne düş­tü. Ko­va­la­ma se­be­biy­le maç yak­la­şık 5 da­ki­ka du­rur­ken, fut­bol­cu Ha­san güç­lük­le sa­ha­dan çı­ka­rıl­dı. >> Me­saj ku­tu­su! * “2005’ten be­ri göz­lem­ci - ha­kem kim­lik kar­tı ala­mı­yo­ruz. Ha­kem Der­ne­ği Ge­nel Mer­ke­zin­den bu ko­nu­da has­sa­si­yet bek­li­yo­ruz. Stat­lar­da em­ni­yet men­sup­la­rı­na ken­di­mi­zi ta­nı­ta­mı­yo­ruz. Çok sı­kın­tı ya­şı­yo­ruz.” ... * “Ga­lip Bi­ti­gen ho­ca­ya ses­le­ni­yo­rum. Yö­ne­ti­ci adil ola­cak ki, ha­kem­den adil yö­ne­tim bek­le­sin. Var­sa yok­sa Kay­se­ri. Kay­se­ri’de 4. ha­kem­li­ğe git­me­yen il ha­ke­mi kal­ma­dı. Çok ya­zık di­ğer il­le­rin ha­kem­le­ri­ne.” ... * “Es­ki­şe­hir Göz­lem­ci Ata­ma Ku­ru­lu Üye­si Gür­can Öz­can 10 ay ön­ce An­ka­ra’ya ta­şın­dı. Ama Es­ki­şe­hir’de­ki ku­rul üye­li­ği de­vam edi­yor. Ay­da bir se­mi­ne­re ge­li­yor ve bir de göz­lem­ci­lik ya­pı­yor gi­di­yor. Ku­rul Baş­ka­nı Sab­ri Kö­se ida­re edi­yor. Yıl­nur Önen’in ku­lak­la­rı çın­la­sın.” >> HAKEM - METRE Maç Hakem Maç KK SK Penaltı Gözlemci G.Bir­li­ği-G.Sa­ray ­Ha­lis Öz­kah­ya 6.ma­çı 1 20 4 ­Nec­det Er­di­lek ­Si­vas-­Ha­cet­te­pe ­Tol­ga Öz­kal­fa 5.ma­çı 1 13 - ­ İs­met Cen­giz ­Bur­sa-T­rab­zon M.Ka­mil A­bi­toğ­lu 7.ma­çı 4 27 2 ­Sa­ba­hat­tin Şa­hin ­Kay­se­ri-­Be­le­di­ye­ Ab­dul­lah Yıl­maz 4.ma­çı - 17 - ­Mus­ta­fa Ars­lan ­Be­şik­taş­-A.Gü­cü ­Yu­nus Yıl­dı­rım 8.ma­çı - 24 - ­Se­fer Al­tun­taş F.Bah­çe­-An­tal­ya ­Bü­lent Yıl­dı­rım 6.ma­çı 3 33 - ­Mu­hit­tin Bo­şat Ko­ca­e­li-G.An­tep ­Bün­ya­min Ge­zer 8.ma­çı 2 25 1 ­ Er­gül Yü­ce­dağ An­ka­ra-­De­niz­li ­Ko­ray Gen­çer­ler 5.ma­çı - 24 - ­Me­tin Ka­ra­as­lan Es­ki­şe­hir-­Kon­ya ­Cü­neyt Ça­kır 9.ma­çı 7 39 3 ­ En­gin Kurt
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT