BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BEŞİKTAŞ NOTLARI

BEŞİKTAŞ NOTLARI

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, A.Gü­cü ma­çı ön­ce­sin­de­ki dün­kü tak­tik ça­lış­ma­sı­nı İnö­nü Sta­dı’nda yap­tır­dı. Sa­ha­ya dö­kü­len kum­lar se­be­biy­le An­ka­ras­por kar­şı­sın­da fut­bol oy­na­mak­ta zor­la­nan si­yah-be­yaz­lı­lar, İnö­nü’nün kum­lu çim­le­ri­ne alış­ma­ya ça­lı­şa­cak.Kum­da id­man Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, A.Gü­cü ma­çı ön­ce­sin­de­ki dün­kü tak­tik ça­lış­ma­sı­nı İnö­nü Sta­dı’nda yap­tır­dı. Sa­ha­ya dö­kü­len kum­lar se­be­biy­le An­ka­ras­por kar­şı­sın­da fut­bol oy­na­mak­ta zor­la­nan si­yah-be­yaz­lı­lar, İnö­nü’nün kum­lu çim­le­ri­ne alış­ma­ya ça­lı­şa­cak. Çek­ler ka­yıp Se­zon ba­şın­da Be­şik­taş’ın yıl­lar­dır ara­dı­ğı de­fans iki­li­si ola­rak gös­te­ri­len Za­po­tocny ve Si­vok, haf­ta­lar geç­tik­çe göz­den düş­tü. Yap­tık­la­rı ha­ta­lar­la saç baş yol­du­ran ve Be­şik­taş’ın kay­bet­ti­ği pu­an­la­rın so­rum­lu­su ola­rak gös­te­ri­len Çek fut­bol­cu­lar, her şe­ye rağ­men al­ter­na­tif­le­ri ol­ma­dı­ğı için for­ma­ya en ya­kın isim­ler ol­du. Ho­ca­yı mı de­ğiş­ti­re­lim? Be­şik­taş Di­van Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yal­çın Ka­ra­de­niz, sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­yan fut­bol ta­kı­mı­na des­tek is­te­di. ‘’Bu zor za­man­da ta­kı­mı ve­ya tek­nik he­ye­ti de­ğiş­ti­re­cek du­rum­da de­ği­liz. Bir­lik ve be­ra­ber­lik­le, sa­bır içe­ri­sin­de ol­ma­lı­yız. Be­ra­ber­li­ğe en çok bu gün­ler­de ih­ti­ya­cı­mız var’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. Tel­lo’ya po­lis şoku! Be­şik­taş’ın Şi­li­li yıl­dı­zı Rod­ri­go Tel­lo, ge­ce­nin bir ya­rı­sı tra­fik po­lis­le­ri ta­ra­fın­dan dur­du­rul­du. Der­di­ni an­lat­mak­ta zor­la­nan Tel­lo, te­le­fon­la ter­cü­ma­nı Tuğ­kan Ke­çe­ci­oğ­lu’nu ara­dı. “Hız yap­ma­dım, ku­ral­la­rı çiğ­ne­me­dim be­ni ne­den dur­dur­du­lar so­rar mı­sın” di­yen Tel­lo, ter­cü­ma­nın­dan “Po­lis­ler se­nin kim ol­du­ğu­nu an­la­mış. Ya­nın­da for­man var­sa is­ti­yor­lar” ce­va­bı­nı alın­ca şaş­kın­lı­ğı­nı giz­le­ye­me­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT