BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEREYİ GEÇERKEN HOCA DEĞİŞTİRDİK

DEREYİ GEÇERKEN HOCA DEĞİŞTİRDİK

Ertuğrul hoca yumuşak ve esnek yapıya sahipti. Mustafa Denizli sert ve disiplinden taviz vermeyen mizaca sahip.>> Bilgehan Can B.F.: Be­şik­taş­lı fut­bol­cu B.C.: Bil­ge­han CAN ADI BİZDE SAKLI BEŞİKTAŞ’LI YILDIZ FUTBOLCUDAN ŞOK AÇIKLAMALAR: > Ertuğrul hoca yumuşak ve esnek yapıya sahipti. Mustafa Denizli sert ve disiplinden taviz vermeyen mizaca sahip. > Fener’e kaybettik. Bu sezon tek artımız Trabzon beraberliği. G.Saray maçını kaybedersek şampiyonluktan uzaklaşırız. > Delgado takımın beyniydi. Şimdi Tello’nun gölgesinde kaldı. Şu an sadece kağıt üzerindeki kaptanımız. İş­te Be­şik­taş­lı bir fut­bol­cu­dan al­dı­ğı­mız bay­ram teb­rik me­sa­jı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı­mız ko­nuş­ma­lar: B.C.: Me­sa­jı­nı gör­düm. Se­nin de bay­ra­mın mü­ba­rek ol­sun. Me­saj yaz­mak ye­ri­ne ara­yıp se­si­ni du­ya­yım de­dim. Na­sıl­sın key­fin iyi mi? B.F.: İyi de­sem ya­lan söy­le­miş olu­rum. Bek­len­me­dik pu­an­lar kay­be­di­yo­ruz. B.C.: Dü­ze­lir me­rak et­me. Ta­kım iyi ho­ca da iyi. B.F.: Her şey dı­şa­rı­dan gö­rün­dü­ğü gi­bi tozpem­be de­ğil. B.C. Na­sıl ya­ni ? An­la­ma­dım. B.F.: Şu an han­gi fut­bol­cuy­la ko­nuş­san sa­na bir sa­at dert an­la­tır her­ke­sin so­ru­nu ay­rı. B.C.: Or­ta­da bu ka­dar kö­tü bir tab­lo yok. A.Gü­cü ve G.Sa­ray maç­la­rı­nı al­dı­ğı­nız tak­dir­de her şey çö­zü­lür. B.F.: Doğ­ru söy­lü­yor­sun. Ama ya G.Sa­ray’a ye­ni­lir­sek. He­pi­mi­zin ak­lın­da bu so­ru var. B.C.: Uma­rım ben hak­lı çı­ka­rım. B.F.: Fe­ner’e kay­bet­tik. Trab­zon be­ra­ber­li­ği tek ar­tı­mız. G.Sa­ray ma­çı­nı kay­be­der­sek şam­pi­yon­luk­tan uzak­la­şı­rız. İş­te bu yüz­den A.Gü­cü’nü de­ğil, G.Sa­ray’ı dü­şü­nü­yo­ruz. B.C.: Me­rak et­me bu bir ge­çiş dö­ne­mi. Sı­kın­tı­la­rı­nı­zın ol­ma­sı nor­mal. B.F.: Ben sa­na bir şey söy­le­ye­yim mi? De­re­yi ge­çer­ken ho­ca de­ğiş­tir­dik. B.C.: Kö­tü gi­di­şa­tın se­be­bi tek­nik di­rek­tör de­ği­şik­li­ği mi di­yor­sun? B.F.: Er­tuğ­rul ho­ca za­ma­nın­da bü­yük ta­kım­lar­la oy­na­ma­dık. Onun dö­ne­miy­le şim­di­yi kar­şı­laş­tır­mak ne ka­dar doğ­ru olur bi­le­mem. Ama iki ho­ca ara­sın­da bü­yük bir fark var. Er­tuğ­rul ho­ca da­ha yu­mu­şak, da­ha es­nek dav­ra­nı­yor­du. Mus­ta­fa De­niz­li di­sip­lin­den as­la ta­viz ver­me­yen bir ya­pı­da. Se­zon ön­ce­sin­de kamp­ta ya­şa­nan kav­ga ola­yı bi­le ne­şe­mi­zi ka­çır­ma­mış­tı. Çün­kü Er­tuğ­rul ho­ca bi­zim­le abi-kar­deş iliş­ki­si kur­muş­tu. Onun es­nek­li­ği se­be­biy­le he­pi­miz ra­hat­tık ve sa­ha içe­ri­sin­de gö­re­vi­mi­zi en iyi şe­kil­de yap­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yor­duk. B.C.: Dur bir da­ki­ka. Pe­ki ne de­ğiş­ti de kö­tü oy­na­ma­ya baş­la­dı­nız? B.F.: Çok şey... Mus­ta­fa ho­ca da­ha sert mi­zaç­lı. Di­sip­lin di­yor baş­ka da bir şey de­mi­yor. Se­zon ba­şın­da göz­de olan genç­ler ku­lü­be­ye mah­kum ol­du. Bo­bo bu ta­kı­mın ilk gol­cü­süy­dü ama 10 da­ki­ka sü­re al­ma­ya baş­la­yın­ca küs­tü. Del­ga­do ta­kı­mın li­de­riy­di ama o da ye­ri­ni Tel­lo’ya kap­tır­dı. B.C: Her yi­ği­din bir yo­ğurt yi­yi­şi var­dır. Mus­ta­fa De­niz­li’nin de ken­di­ne gö­re doğ­ru­la­rı var. Se­nin söy­le­dik­le­rin­den şu so­nuç çı­kı­yor. Zo­ra gel­di mi ka­ça­rız. B.F.: Böy­le mi an­la­dın ger­çek­ten? Be­nim sa­na söy­le­me­ye ça­lış­tı­ğım, ta­kı­mın kim­ya­sı bo­zul­du. Se­zon ön­ce­sin­de zih­ni­miz­de be­li­ren duy­gu­lar ile şim­di biz­den is­te­ni­len­ler ara­sın­da bü­yük fark var. Mus­ta­fa ho­ca çok tec­rü­be­li ve ze­ki. Ama ta­kı­mın is­ke­le­ti­ni de­ğiş­tir­di. Es­ki­den her­ke­sin bir böl­ge­si var­dı, şim­di ki­min ne­re­de oy­na­dı­ğı bel­li de­ğil. B.C.: Ben en çok ne­yi me­rak edi­yo­rum bi­li­yor mu­sun? Del­ga­do ne­den oy­na­mı­yor? Ger­çek­ten sa­kat mı? B.F.: Del­ga­do çok ye­te­nek­li bir fut­bol­cu. Se­zon ön­ce­si onu kap­tan­lı­ğa ge­tir­di­ler. İyi de ha­va ya­ka­la­dı. Tel­lo’nun al­tın­da ka­lın­ca onun da key­fi kaç­tı. Es­ki­den ta­kı­mın li­de­riy­di ama şim­di ne ol­du­ğu­nu ken­di­si de unut­tu. Ka­ğıt üze­rin­de ta­kı­mın kap­ta­nı, hep­si o ka­dar... B.C.: Pe­ki sen hu­zur­lu mu­sun? B.F.: Be­şik­taş for­ma­sı giy­mek bir onur­dur. Bu­nun he­pi­miz far­kın­da­yız. Tür­ki­ye’nin en iyi oyun­cu kad­ro­su­na sa­hi­biz. Tek prob­lem ka­fa­mı­zın ka­rı­şık ol­ma­sı. Dev­re ara­sı­na iki maç­ta ala­ca­ğı­mız 6 pu­an ile gi­re­mez­sek çok şey­ler de­ği­şir. Bel­ki ben bel­ki bir­çok ki­şi dev­re ara­sın­da sa­tış lis­te­si­ne ko­nu­la­bi­li­riz. B.C.: Sen­ce bu ya­şa­nı­lan­lar­da yö­ne­ti­min su­çu yok mu? B.F.: Bu­nun ce­va­bı­nı ta­raf­tar ve­ri­yor za­ten... Ta­raf­tar de­miş­ken. On­la­ra çok ih­ti­ya­cı­mız var. Tep­ki­le­rin­de hak­lı­lar ama Be­şik­taş’ın mut­fa­ğın­da ya­şa­nı­lan­lar­dan kim­se­nin ha­be­ri yok. He­pi­miz bu for­ma­nın hak­kı­nı ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Tek ama­cı­mız ta­raf­ta­rı­mı­zı mem­nun et­mek. On­lar fut­bol­cu­la­ra kü­für edi­yor­lar. Yö­ne­tim de on­la­rın is­te­me­di­ği oyun­cu­la­rı gön­de­ri­yor. Suç sa­de­ce fut­bol­cu­da mı? Bi­ze des­tek çık­sın­lar. An­ka­ras­por ma­çın­da Del­ga­do’yu yu­ha­la­dı­lar. Adam za­ten ke­yif­siz şim­di gel de onu son iki ma­ça mo­ti­ve et. Ta­raf­tar fut­bol­cu­su­nu bağ­rı­na bas­ma­lı. Bir de­ği­şim ya­şı­yo­ruz ve zor­la­nı­yo­ruz. On­la­rın des­te­ği­ne her za­man­kin­den da­ha çok ih­ti­ya­cı­mız var. BU SÖZ­LER ÇÖ­KÜ­ŞÜN RÖNT­GE­Nİ Be­şik­taş’ta ya­şa­nan dü­şü­şün se­bep­le­ri ne­ler? Ya­şa­nı­lan sa­kat­lık­lar ve ta­lih­siz kır­mı­zı kart­lar, fut­bol­cu­la­rın trans­fer tak­sit­le­ri­ni ala­ma­ma­sı ve­ya Er­tuğ­rul Sağ­lam ile Mus­ta­fa De­niz­li ara­sın­da­ki kar­şı­laş­tır­ma­la­rın ta­kı­mı da olum­suz et­ki­le­me­si... Bun­lar gi­bi bir çok se­bep Be­şik­taş’ın is­tik­rar­sız­lı­ğı­na se­bep ola­rak gös­te­ri­le­bi­lir. An­cak ta­kım içe­ri­sin­de kim­le ko­nuş­sa­nız dert­li. Bir­kaç gün ön­ce Be­şik­taş’ın iki fut­bol­cu­su­nun ağ­zın­dan çı­kan tüy­ler ür­per­ti­ci iti­raf­lar kö­tü gi­di­şa­tın er­ken çö­züm­le­ne­me­ye­ce­ği­nin sin­ya­li ola­rak gös­te­ri­lir­ken, bun­la­ra bir ye­ni­si da­ha ek­len­di. İs­mi­ni giz­li tut­tu­ğu­muz bir yıl­dız fut­bol­cu da­ha Be­şik­taş’ta­ki ger­çek­le­ri açık yü­rek­li­lik­le göz­ler önü­ne ser­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT