BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yol­da ka­lan­la­ra mü­da­ha­le e­den fır­sat­çı­la­ra DİKKAT!

Yol­da ka­lan­la­ra mü­da­ha­le e­den fır­sat­çı­la­ra DİKKAT!

Va­li­le­ri u­ya­ran İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı Beşir A­ta­lay, yol­da ka­lan veya a­rı­za­la­nan a­raç­la­ra mü­da­ha­le e­den­le­rin bu du­ru­mu fır­sat­çı­lı­ğa dö­nüş­tür­me­si­nin en­gel­len­me­si­ni istediİçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay kış mev­si­mi­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te ka­ra­yo­lu ula­şı­mın­da ya­şa­na­cak olum­suz ha­va ve yol şart­la­rı­na kar­şı alı­na­cak ted­bir­le­ri ge­nel­gey­le va­li­le­re bil­dir­di. Ba­kan Ata­lay, kış fır­sat­çı­la­rı için de uya­rı­da bu­lu­na­rak, va­tan­da­şın zor du­rum­da kal­ma­sı­nı fır­sat bi­le­rek fa­hiş fi­yat­la mal­ze­me sa­tan ve­ya yar­dım ta­le­bin­de bu­lu­nan­lar için ted­bir alın­ma­sı­nı is­te­di. Yol­da ka­lan ya da arı­za­la­nan araç­la­ra mü­da­ha­le eden­le­rin bu du­ru­mu fır­sat­çı­lı­ğa dö­nüş­tür­me­si­nin en­gel­len­me­si­ni is­te­ye­rek, “Ya­pı­lan iş kar­şı­lı­ğın­da fa­hiş öde­me­ler ya­pıl­ma­ma­sı için ge­rek­ti teb­li­ga­tın ve de­ne­ti­min ya­pıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır” de­di. ZİN­CİR­SİZ ARAÇ­LA­RA KE­SİN­LİK­LE İZİN YOK Ge­nel­ge­de alı­na­cak ted­bir­ler şöy­le sı­ra­lan­dı: * Ay­nı gü­zer­gah üze­rin­de olup da bir­den faz­la ilin so­rum­lu­lu­ğun­da olan yol­lar­da (Bo­lu Tü­ne­li gi­bi) il­ler ara­sın­da ko­or­di­nas­yon sağ­la­na­cak. * Tra­fi­ğe ka­pa­nan yol­la­ra gir­me­le­ri­ne izin ve­ril­me­yen araç sü­rü­cü­le­ri ve yol­cu­lar, mes­kun ma­hal­ler­de­ki ko­nak­la­ma te­sis­le­rin­de ba­rın­dı­rı­la­cak. * TIR ti­pi araç­lar ile ge­rek gö­rül­me­si ha­lin­de tra­fik, ha­va ve yol şart­la­rı nor­ma­le dö­nün­ce­ye ka­dar bek­le­ti­le­cek. * Sis­li ve­ya zin­cir ta­kıl­ma­sı ge­re­ken ke­sim­le­re ge­lin­me­den ön­ce sü­rü­cü­ler uya­rı­la­cak, zin­cir­siz ara­ca ke­sin­lik­le izin ve­ril­me­ye­cek. * Gü­zer­gah üze­rin­de ve ter­mi­nal­ler­de ya­pı­lan tra­fik kon­trol­le­rin­de, araç­la­rın tam do­na­nım­lı ol­ma­la­rı­na dik­kat edi­le­cek. * Yol­da mah­sur ka­lan­la­ra her tür­lü in­sa­ni yar­dım­da bu­lu­nu­la­cak, ge­rek­ti­ğin­de ka­mu­ya ait te­sis­ler­den de ya­rar­lan­ma­la­rı sağ­la­na­cak. * Yol­da ka­lan araç­la­rın çe­ki­lip kur­ta­rıl­ma­la­rı­nı sağ­la­mak için vinç ve kur­tar­ma araç­la­rı­nın, ha­zır bek­le­til­me­le­ri sağ­la­na­cak. * Ka­mu­ya ait araç­la­rı kul­la­nan gö­rev­li­ler di­ğer araç sü­rü­cü­le­ri­ne ör­nek ola­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97500
  % 0.71
 • 5.3458
  % -0.37
 • 6.0966
  % -0.16
 • 6.9287
  % -0.04
 • 221.355
  % -0.13
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT