BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 14 ya­şın­da­ki kı­zın to­pu­ğu­na ar­ka­da­şı­nın bı­ça­ğı sap­lan­dı

14 ya­şın­da­ki kı­zın to­pu­ğu­na ar­ka­da­şı­nın bı­ça­ğı sap­lan­dı

Os­man­ga­zi’de­ki park­ta a­yak bi­le­ği­ne bı­çak sap­la­nan M.T. ad­lı kı­zın o­la­yın şo­ku­nu ü­ze­rin­den a­ta­ma­dı­ğı göz­len­di.> Os­man Akın - Or­han Akın BUR­SA İHA ŞO­KA GİR­Dİ Os­man­ga­zi’de­ki park­ta a­yak bi­le­ği­ne bı­çak sap­la­nan M.T. ad­lı kı­zın o­la­yın şo­ku­nu ü­ze­rin­den a­ta­ma­dı­ğı göz­len­di. Bur­sa’nın mer­kez Os­man­ga­zi il­çe­sin­de, kavga sırasında fırlatılan bı­çak,­ 14 ya­şın­da­ki bir kız ço­cu­ğunun topuğuna saplan­dı. İlköğ­re­tim oku­lu 7. sı­nıf öğ­ren­ci­si M.T, bay­ram se­be­biy­le eğ­len­mek için am­ca­sı ile bir­lik­te Kül­tür­park’a gez­me­ye git­ti. Lu­na­parkta eğ­le­nen M.T, arkadaşlarının da bulunuduğu iki gu­rup ara­sın­da çı­kan kav­ga­da fır­la­tı­lan bı­ça­ğın to­pu­ğu­na sap­lan­ma­sı üze­ri­ne ye­re yı­ğıl­dı. Genç kız, ayak­ka­bı­sı­nı de­lip to­pu­ğu­na gi­ren bı­çak­la bir­lik­te, 112 Acil Ser­vis am­bu­lan­sıy­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Bur­sa Dev­let Has­ta­ne­si­ne te­da­vi­si ya­pı­lan M.T’nin sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu bil­di­ril­di. M.T’nin te­da­vi­si­nin ar­dın­dan po­li­se ver­di­ği ifa­de­sin­de, park­ta R.D.’nin fırlattığı bıçağın ka­zay­la ayağına sap­lan­dı­ğı­nı söy­le­di­ği bil­di­ril­di. R.D’nin gö­zal­tı­na al­ındığı bildirildi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT