BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD’de­ki Türk top­lu­mu ve bay­ram

ABD’de­ki Türk top­lu­mu ve bay­ram

Gur­bet­te ge­çen bir bay­ra­mı da­ha ge­ri­de bı­rak­tık. Aziz okur­la­rın bay­ra­mı­nı teb­rik eder, ni­ce bay­ram­la­ra ağız ta­dıy­la, sıh­hat ve afi­yet için­de ulaş­ma­la­rı­nı di­le­rim.Gur­bet­te ge­çen bir bay­ra­mı da­ha ge­ri­de bı­rak­tık. Aziz okur­la­rın bay­ra­mı­nı teb­rik eder, ni­ce bay­ram­la­ra ağız ta­dıy­la, sıh­hat ve afi­yet için­de ulaş­ma­la­rı­nı di­le­rim. Was­hing­ton’da Di­ya­net Vak­fı’nın sa­hip ol­du­ğu 60 dö­nüm­lük ara­zi­de bu­lu­nan Türk Ame­ri­kan Top­lu­luk Mer­ke­zi TACC mes­ci­din­de so­ğuk bir ha­va ve me­sa­i gü­nü ol­ma­sı­na rağ­men ka­la­ba­lık bir soy­daş ce­ma­ati ile bay­ram na­ma­zı kı­lın­dı. Ay­rı­ca sa­lı ak­şa­mı bay­ram­laş­ma­sın­da da ai­le­ler bir ara­ya gel­di. Ay­rı­ca Vir­gi­ni­a eya­le­tin­de ve Was­hing­ton böl­ge­sin­de çok fay­da­lı ça­lış­ma­la­rı olan AT­FA der­ne­ği­nin bay­ram kut­la­ma or­ga­ni­zas­yo­nun­da da soy­daş­la­rı­mız ka­la­ba­lık bir ai­le or­ta­mın­da bu­luş­tu­lar. ABD’de­ki Türk top­lu­luk­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ren ve çe­şit­li fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan on­lar­ca der­nek var. Bu der­nek­le­ri­miz, mer­ke­zi Was­hing­ton’da bu­lu­nan Türk-Ame­ri­kan Der­nek­le­ri Asamb­le­si ATA­A ile mer­ke­zi New York’ta bu­lu­nan Türk-Ame­ri­kan Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu FTA­A’nın şem­si­ye­si al­tın­da top­lan­mış du­rum­da­lar. ABD’de 800 bin ci­va­rın­da bir soy­daş top­lu­lu­ğu var. Ay­rı­ca 8 mil­yo­na ya­kın Müs­lü­man ya­şı­yor. Esa­sın­da Tür­ki­ye ile il­gi­li ve ilin­ti­li, “Os­man­lı Di­as­po­ra­sı” di­ye­bi­le­ce­ği­miz çok ge­niş bir kit­le bu­lu­nu­yor. Ma­ale­sef der­nek­le­ri­miz he­nüz bu ge­niş kit­ley­le di­ya­log ve da­ya­nış­ma yol­la­rı­nı sağ­la­ya­bil­miş de­ğil. ABD’de­ki bu “Os­man­lı di­as­po­ra­sı” keş­fe­dil­me­yi bek­li­yor. Za­ten ABD’de­ki Türk top­lu­mu da­ha ye­ni ye­ni ken­di ara­la­rın­da bir­lik ve be­ra­ber­li­ği sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Der­nek­le­ri­miz, ABD’de ya­şa­yan soy­daş­la­rı­mı­zın “seç­men” ha­li­ne gel­me­si­ni or­ga­ni­ze et­tik­çe, et­ki­le­ri de fa­ali­yet­le­ri de ar­tı­yor. Ge­rek ATA­A’ya ge­rek­se New York’ta­ki FTA­A fe­de­ras­yo­nu­na bağ­lı der­nek­le­ri­miz gi­de­rek da­ha or­ga­ni­ze bir hal­de ABD’de­ki si­ya­si ha­ya­ta ka­tı­lı­yor­lar. Böl­ge­le­rin­de­ki po­li­tik fa­ali­yet­le­re ve kam­pan­ya­la­ra da­ha ak­tif kat­kı­da bu­lu­nu­yor­lar. Bay­ram­la­rın hem Türk top­lu­mu­nu bir ara­ya ge­tir­me­ye, hem de bi­zi biz ya­pan de­ğer­le­ri­mi­zi ve ge­le­nek­le­ri­mi­zi ya­şat­ma­ya bü­yük kat­kı­la­rı var. Uma­rız bun­dan böy­le de mil­li ve ma­ne­vi gün­le­ri­mi­zi da­ha bü­yük da­ya­nış­ma için­de kut­la­ma­yı sür­dü­rü­rüz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT