BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Do­ğu A­na­do­lu ­Si­bir­ya gibi!

Do­ğu A­na­do­lu ­Si­bir­ya gibi!

Don­du­ru­cu so­ğuk ha­va ve kar ya­ğı­şı gün­lük ha­ya­tı o­lum­suz et­ki­li­yor. Böl­ge a­de­ta buz kes­tiBUZ­ SARKITLARI TEH­Lİ­KE SA­ÇI­YOR Böl­ge­de yüz­ler­ce köy yo­lu kar se­be­biy­le u­la­şı­ma ka­pan­dı. Kars’ta da bir­çok bi­na­nın ça­tı­sın­da o­lu­şan buz sar­kıt­la­rı teh­li­ke sa­çı­yor. Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde et­ki­li olan so­ğuk ha­va ve kar ya­ğı­şı gün­lük ha­ya­tı olum­suz et­ki­li­yor. Böl­ge­de kar ka­lın­lı­ğı Ağ­rı’da 15, Er­zu­rum’da 14, Ar­da­han’da 12 ve Kars’ta 4 san­ti­met­re­ye ulaş­tı. Kar­la mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı ise ara­lık­sız sü­rü­yor. Yet­ki­li­ler, Er­zu­rum’da ti­pi ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan bir­kaç köy yo­lu bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di. Böl­ge­de ha­va sı­cak­lık­la­rın­da da ani dü­şüş ya­şan­dı. Ge­ce en dü­şük ha­va sı­cak­lı­ğı, sı­fı­rın al­tın­da ol­mak üze­re Er­zu­rum’da 23, Şır­nak’ta 20, Er­zin­can’da 5, Kars’ta 6, Ağ­rı’da 15, Ar­da­han’da 8 ve Iğ­dır’da ise sıfır ola­rak öl­çül­dü. Ha­va sı­cak­lı­ğı­nın dü­şe­ce­ği­ni kay­de­den yet­ki­li­ler, özel­lik­le yol­lar­da olu­şa­bi­le­cek don ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rı uyar­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT