BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kemik kanseri olan Ahmet yürüyecek

Kemik kanseri olan Ahmet yürüyecek

Uy­luk ke­mi­ği­nin 3’te bi­ri kal­ça ke­mi­ğiy­le bir­lik­te a­lı­nan 4 ya­şın­da­ki ço­cu­ğa, diz al­tın­da­ki fi­bu­la ke­mi­ği “bü­yü­me kı­kır­da­ğı” i­le bir­lik­te nak­le­dil­diKe­mik kan­se­ri has­ta­lı­ğın­dan do­la­yı uy­luk ke­mi­ği ve kal­ça ek­le­mi a­lı­nan kü­çük Ah­met, ye­ni te­da­vi yön­te­mi sa­ye­sin­de sağ­lı­ğı­na ka­vu­şa­cak. Ke­mik kan­se­ri has­ta­lı­ğı se­be­biy­le uy­luk ke­mi­ği­nin 3’te bi­ri kal­ça ek­le­miy­le bir­lik­te a­lı­nan 4 ya­şın­da­ki Ah­met Ya­sin Ka­ya­baş, diz al­tın­da­ki fi­bu­la ke­mi­ği­nin bü­yü­me kı­kır­da­ğı i­le bir­lik­te nak­le­dil­me­si sa­ye­sin­de ye­ni­den yü­rü­ye­bi­le­cek. İs­tan­bul Ü­ni­ver­si­te­si (İ­Ü) İs­tan­bul Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’n­de ya­pı­lan ba­şa­rı­lı mik­ro cer­ra­hi a­me­li­yat­la nak­le­di­len fi­bu­la ke­mi­ği, ye­ni ko­nul­du­ğu yer­de de bü­yü­me­si­ni sür­dü­re­rek, za­man­la o­ra­da­ki ke­mi­ğin şek­li­ni a­la­cak. YÖN­TEM DE­ĞİŞ­Tİ ­İ­Ü İs­tan­bul Tıp Fa­kül­te­si Or­ta­pe­di ve T­rav­ma­to­lo­ji A­na Bi­lim Da­lı öğ­re­tim ü­ye­si P­rof. Dr. Har­zem Öz­ger, in­san vü­cu­du­nun kol, ba­cak, o­mur­ga gi­bi bir böl­ge­sin­de kö­tü huy­lu bir tü­mör o­luş­tu­ğu za­man tü­mör­lü a­la­nın ge­niş ve te­miz sı­nır­lar­la çı­ka­rıl­mak ge­rek­ti­ği­ni i­fa­de et­ti. Es­ki­den kö­tü huy­lu tü­mör­ler­den kur­tul­mak i­çin o böl­ge­nin ke­si­lip a­tıl­dı­ğı­nı, şim­di i­se fark­lı yak­la­şım­lar­la te­da­vi ya­pıl­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren P­rof. Dr. Öz­ger, şöy­le de­vam et­ti: “Me­se­la a­yak­ta bir tü­mör var. Ba­cak di­zin üs­tün­den bir yer­de ke­si­lip a­tı­lı­yor­du. Bu de­ğiş­ti. Son 20 yıl­da bü­tün dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi bi­zim ül­ke­miz­de de de­ğiş­ti ve bu­gün ar­tık uz­vu fe­da et­mek ye­ri­ne tü­mö­rü ge­niş sı­nır­lar­la çı­kar­ta­rak uz­vu ko­ru­mak ve ye­ni­den kul­la­nı­lır ha­le ge­tir­mek i­çin ça­lı­şı­yo­ruz. Bu a­la­na ‘u­zuv kur­ta­rı­cı cer­ra­hi’ de­ni­li­yor. İş­te biz bu boş­luk­la­rı dol­dur­mak, uz­vu ye­ni­den kul­la­nı­lır ha­le ge­tir­mek i­çin ta­mir e­di­yo­ruz.” TÜR­Kİ­YE’DE BİR İLK ­Tür­ki­ye’de ilk defa ya­pı­lan a­me­li­yat­la ke­mik kan­se­ri o­lan 4 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun kal­ça ke­mi­ği­nin 3’te bir­lik üst bö­lü­mü­nün çı­ka­rıl­dı­ğı­nı i­fa­de e­den P­rof. Dr. Öz­ger, ye­ri­ne bü­yü­me nok­ta­sı i­le bir­lik­te a­lı­nan fi­bu­la ke­mi­ği­nin mik­ro cer­ra­hi t­ransp­lan­tas­yon yön­te­mi i­le nak­le­dil­di­ği­ni ve bu kü­çük ke­mi­ğin, nak­le­dil­di­ği yer­de kal­ça ke­mi­ği­nin ba­şı­nı ve şek­li­ni a­la­ca­ğı­nı, kıkır­da­ğın za­man­la ge­li­şe­rek ek­le­mi o­luş­tu­ra­ca­ğı­nı bil­dir­di. P­rof. Dr. Öz­ger, şe­kil­len­me sü­re­si­nin kal­ça i­çin en az 5 yıl, o­muz i­çin de 2 yıl ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
Kapat
KAPAT