BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > El Kai­de’nin Bel­çi­ka ka­na­dı çök­tü

El Kai­de’nin Bel­çi­ka ka­na­dı çök­tü

Bel­çi­ka po­li­si, dün dü­zen­le­nen ope­ras­yon­lar­la, te­rör ör­gü­tü El Kai­de’nin Bel­çi­ka ka­na­dı­nın çö­ker­til­di­ği­ni bil­dir­di. 16 ope­ras­yon­da 3 ki­şi­nin tu­tuk­lan­dı­ğı, 11 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı du­yu­rul­du.Bel­çi­ka po­li­si, dün dü­zen­le­nen ope­ras­yon­lar­la, te­rör ör­gü­tü El Kai­de’nin Bel­çi­ka ka­na­dı­nın çö­ker­til­di­ği­ni bil­dir­di. 16 ope­ras­yon­da 3 ki­şi­nin tu­tuk­lan­dı­ğı, 11 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı du­yu­rul­du. ABD ile iş­bir­li­ği çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­lar­da, Af­ga­nis­tan’dan ye­ni gel­dik­le­ri be­lir­le­nen, kim­lik­le­ri açık­lan­ma­yan 3 ki­şi tu­tuk­la­nır­ken, bun­lar­dan bi­ri­nin, Bel­çi­ka’da dü­zen­le­ye­ce­ği in­ti­har sal­dı­rı­sı ön­ce­sin­de ai­le­si­ne ve ya­kın­la­rı­na ve­da me­saj­la­rı ilet­ti­ği­nin be­lir­len­di­ği, bu amaç­la ha­zır­lan­mış bir vi­de­onun da ele ge­çi­ril­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT