BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­tü­tün ga­zi­si­ne ha­zin ve­da

Ak­tü­tün ga­zi­si­ne ha­zin ve­da

Hak­ka­ri’nin Şem­din­li il­çe­sin­de­ki Ak­tü­tün Jan­dar­ma Sı­nır Bö­lü­ğü’ne yö­ne­lik te­rö­rist sal­dı­rı sı­ra­sın­da ka­ra­kol­da gö­rev ya­pan ve ter­his ol­duk­tan 21 gün son­ra Bur­sa’nın İne­göl il­çe­sin­de ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Cenk To­pal’ın ce­na­ze­si, İs­tan­bul’da top­ra­ğa ve­ril­di.Hak­ka­ri’nin Şem­din­li il­çe­sin­de­ki Ak­tü­tün Jan­dar­ma Sı­nır Bö­lü­ğü’ne yö­ne­lik te­rö­rist sal­dı­rı sı­ra­sın­da ka­ra­kol­da gö­rev ya­pan ve ter­his ol­duk­tan 21 gün son­ra Bur­sa’nın İne­göl il­çe­sin­de ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Cenk To­pal’ın ce­na­ze­si, İs­tan­bul’da top­ra­ğa ve­ril­di. To­pal’ın Türk bay­ra­ğı­na sa­rı­lı ce­na­ze­si, Kü­çük­çek­me­ce il­çe­sin­de­ki Fa­tih Ca­mi­i’nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ka­nar­ya Me­zar­lı­ğı’na gö­tü­rü­le­rek top­ra­ğa ve­ril­di. Ce­na­ze­de, To­pal’ın ya­kın­la­rın­dan fe­na­lık ge­çi­ren­ler ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT