BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül: Türkiye Ker­kük’e yar­dı­ma ha­zı­r

Gül: Türkiye Ker­kük’e yar­dı­ma ha­zı­r

Tür­ki­ye, Irak’ın Ker­kük ken­tin­de dü­zen­le­nen ve 55 ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep olan sal­dı­rı­yı kı­na­dı.Tür­ki­ye, Irak’ın Ker­kük ken­tin­de dü­zen­le­nen ve 55 ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep olan sal­dı­rı­yı kı­na­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Irak Cum­hur­baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni’ye bir me­saj gön­de­re­rek, “Irak’ın et­nik ve mez­hep­sel zen­gin­li­ği­ni, ül­ke hal­kı­nın ba­rış için­de bi­ra­ra­da ya­şa­ma ar­zu­su­nu or­ta­dan kal­dır­ma­yı he­def­le­yen Ker­kük’te­ki te­rö­rist sal­dı­rı­yı şid­det­le kı­na­dı­ğı­nı” bil­dir­di. Gül, me­sa­jın­da, “Bu ha­in ey­lem­de ya­ra­la­nan­la­rın ül­ke­miz­de te­da­vi­si için her tür­lü yar­dı­mı yap­ma­ya ha­zır ol­du­ğu­mu­zu, bu amaç­la bir am­bü­lans uça­ğı­mı­zın ve ye­ter­li sa­yı­da tıb­bi per­so­ne­li­mi­zin ta­lep et­ti­ği­niz an­da ha­re­ke­te ge­çi­ril­mek üze­re ha­zır tu­tul­du­ğu­nu be­lirt­mek is­te­rim” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı da, ya­yın­la­dı­ğı me­saj­da, “Bu al­çak­ça sal­dı­rı­yı şid­det­le kı­nı­yor, sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Irak­lı kar­deş­le­ri­mi­zin ai­le­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı, ya­ra­la­nan­la­ra da acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz. Ül­ke­miz, her za­man ol­du­ğu gi­bi, dost ve kar­deş Irak hal­kı­nın bu kri­tik dö­ne­mi ba­rış ve gü­ven için­de at­la­ta­bil­me­si için elin­den ge­len her tür­lü yar­dı­mı yap­ma­ya ha­zır­dır” de­di.
Kapat
KAPAT