BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Seç­men­ler ‘cep’le oy kul­la­na­cak

Seç­men­ler ‘cep’le oy kul­la­na­cak

Se­çim­ler­de in­ter­net­ten oy kul­la­nı­la­bi­len ilk ül­ke o­lan Es­ton­ya’da, ar­tık seç­men­ler cep te­le­fo­nun­dan da oy kul­la­na­bi­le­cek.Se­çim­ler­de in­ter­net­ten oy kul­la­nı­la­bi­len ilk ül­ke o­lan Es­ton­ya’da, ar­tık seç­men­ler cep te­le­fo­nun­dan da oy kul­la­na­bi­le­cek. Es­ton­ya Par­la­men­to­su, 2011’den i­ti­ba­ren seç­men­le­rin oy­la­rı­nı cep te­le­fon­la­rın­dan kul­lan­ma­la­rı­na o­la­nak sağ­la­yan ya­sa­yı o­nay­la­dı. Cep te­le­fo­nun­dan oy kul­la­nıl­ma­sı p­ro­je­si­nin so­rum­lu­la­rın­dan Li­i­a Han­ni, yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, “Seç­men­le­rin cep te­le­fon­la­rın­dan oy kul­la­na­ca­ğı sis­te­min tam o­la­rak gü­ven­li ol­du­ğu­nu” söy­le­di. “An­cak bu, oy kul­lan­mak i­çin her­han­gi bir cep te­le­fo­nu­na sa­hip ol­ma­nı­zın ye­ter­li o­la­ca­ğı ve­ya kı­sa me­saj gön­de­re­rek oy kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz an­la­mı­na gel­mi­yor” di­ye ko­nu­şan Han­ni, yal­nız­ca o­nay­lan­mış SIM kar­tı­na sa­hip o­lan­la­rın bu o­la­nak­tan fay­da­la­na­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT