BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AMELİYATA GİTMİŞ!

AMELİYATA GİTMİŞ!

Ka­sı­ğın­da­ki ağ­rı­la­rın kont­ro­lü i­çin A­vust­ral­ya’ya gön­de­ril­di­ği söy­le­nen ­Ke­well’ın dev­re a­ra­sı­nı fır­sat bi­le­rek bı­çak al­tı­na ya­ta­ca­ğı or­ta­ya çık­tıKa­sı­ğın­da­ki ağ­rı­la­rın kont­ro­lü i­çin A­vust­ral­ya’ya gön­de­ril­di­ği söy­le­nen ­Ke­well’ın dev­re a­ra­sı­nı fır­sat bi­le­rek bı­çak al­tı­na ya­ta­ca­ğı or­ta­ya çık­tı 2 AY UZAK KA­LA­CAK Ka­sı­ğın­da­ki ağ­rı­lar se­be­biy­le dok­tor kon­tro­lün­den geç­mek üze­re Avus­tral­ya yo­lu­nu tu­tan Harry Ke­well’ın, ger­çek­te ame­li­yat ol­mak için ül­ke­si­ne git­ti­ği or­ta­ya çık­tı. Ağ­rı­la­rı­nın art­ma­sın­dan şi­ka­yet­çi olan ve da­ha ön­ce ame­li­yat ol­du­ğu ka­sık fı­tı­ğı­nın nük­set­miş ola­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­liy­le, ame­li­ya­tı­nı ve te­da­vi­si­ni yap­mış olan dok­tor­lar ta­ra­fın­dan tet­ki­ki­nin ya­pıl­ma­sı için G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi’nin Avus­tral­ya’ya git­me­si­ne izin ver­di­ği Ke­well’ın, dev­re ara­sı­nı fır­sat bi­le­rek ame­li­yat ola­ca­ğı ve en az 2 ay sa­ha­lar­dan uzak ka­la­ca­ğı bil­di­ril­di. Avus­tral­ya Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Pim Ver­be­ek, Ke­well’ın du­ru­muy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yıl­dız fut­bol­cu­nun ke­sin ola­rak ame­li­yat ma­sa­sı­na ya­ta­ca­ğı­nı id­di­a et­ti. VER­BE­EK AÇIK­LA­DI “Ke­well, fı­tık ame­li­ya­tı ol­mak için ül­ke­si­ne dön­dü” di­yen Hol­lan­da­lı tek­nik adam, “G.Sa­ray için oy­nar­ken ayak par­ma­ğı­nı kır­dı ve ka­rın kas­la­rın­da yır­tık oluş­tu. Harry ge­çen ge­ce be­ni ara­dı ve ame­li­yat için Avus­tral­ya’ya gel­di­ği­ni ha­ber ver­di. Cid­di bir prob­le­mi gö­zük­mü­yor. Bu ame­li­ya­tı 2 ve­ya 3 ay içe­ri­sin­de ola­bi­lir­di. Fa­kat Tür­ki­ye’de kış se­zo­nu­na gi­ril­me­siy­le bir­lik­te doğ­ru za­man bu ol­du. 2 ay sa­ha­lar­dan uzak ka­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di” ifa­de­le­ri­ni kul­la­na­rak Ke­well’ın ame­li­yat ka­ra­rı­nı ken­di­si­nin ver­di­ği­ni açık­la­dı. Öte yan­dan G.Sa­ray Ku­lü­bü res­mi in­ter­net si­te­sin­den yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yıl­dız fut­bol­cu­nun, ke­sin ta­nı­sı­nın ve te­da­vi­si­nin bu­gün ya­pı­la­cak ay­rın­tı­lı mu­aye­ne­ler­den son­ra be­lir­le­ne­ce­ği­ni du­yur­du. > Ercan YILDIZ Turk­cell Sü­per Lig, 15. haf­ta ma­çı >> G.BİRLİĞİ ­Re­cep Öz­türk ­Ha­kan Ad­do T­ra­o­re Er­gün ­Bur­han ­Meh­met Nas ­Ke­rem En­gin D­ji­te ­Ka­he ­Sa­kat: Yok ­Ce­za­lı: Yok >> G.SARAY ­De Sanc­tis ­Ba­rış Em­re A­şık ­Ser­vet ­Ha­kan Bal­ta ­Meh­met To­pal ­Me­i­ra Ay­dın ­Lin­coln Ar­da ­Ba­ros ­Sa­kat: Ke­well, Sab­ri, Em­re Gün­gör, Ü­mit, Lin­de­roth, Al­pars­lan, Ha­san, Ser­kan Ça­lık, U­ğur, Mu­rat Ce­za­lı: Ay­han S­TAT: 19 Ma­yıs ­SA­AT: 20.00 ­HA­KEM: Ha­lis Öz­kah­ya ­> Lig TV nak­len G.SARAY NOTLARI Genç­ler­le 75. ran­de­vu G.Sa­ray ile G.Bir­li­ği, lig­de bu­gün 75. kez kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. İki ta­kım ara­sın­da ge­ri­de ka­lan maç­lar­da, sa­rı-kır­mı­zı­lı­la­rın ga­li­bi­yet sa­yı­sın­da 39-19, gol sa­yı­sın­da da 125-79 üs­tün­lü­ğü bu­lu­nu­yor. An­ka­ra’da ya­pı­lan maç­lar­da G.Sa­ray 16, G.Bir­li­ği 14 ga­li­bi­yet alır­ken, Cim­bom re­ka­bet­te­ki son 5 ma­çı da ka­zan­ma­yı bil­di. Ümit ve Lin­de­roth yok G.Bir­li­ği ma­çı için dün ta­ri­fe­li se­fer­le An­ka­ra’ya gi­den G.Sa­ray’da sa­kat­lık­la­rı dü­ze­len Ümit ve Lin­de­roth ka­fi­le­de yer al­ma­dı. Ma­çın oy­na­na­ca­ğı 19 Ma­yıs Sta­dı’nda tak­tik an­tren­man ile ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar maç sa­ati­ni bek­le­me­ye baş­la­dı. Bu ara­da Ay­han, bu­gün sa­at 12.00’de An­ka­mall AVM’de­ki G.Sa­ray Sto­re’da ta­raf­tar­lar­la bir ara­ya ge­le­rek im­za da­ğı­ta­cak. Non­da’nın has­re­ti G.Sa­ray’da ge­çen se­zo­nun flaş is­mi Sha­ba­ni Non­da, Mi­lan Ba­ros’un trans­fer edil­me­siy­le bir­lik­te for­ma­sı­nı kay­bet­ti. Ge­çen se­zon oy­na­dı­ğı 33 res­mi maç so­nun­da top­lam 14 gol bu­la­rak ta­kı­mı­nın şam­pi­yon­lu­ğa ulaş­ma­sın­da önem­li kat­kı sağ­la­yan Kon­go­lu gol­cü, se­zon ba­şın­da oy­na­dı­ğı res­mi kar­şı­laş­ma­lar­da 5 gol at­ma­sı­na rağ­men, da­ha son­ra­ki­ler­de ise gol bu­la­ma­dı. Sis­tem de­ğiş­mi­yor G.Sa­ray’da, G.Bir­li­ği ma­çı ön­ce­si sa­kat oyun­cu­la­rın çok­lu­ğu­na rağ­men Skib­be sis­tem­de de­ği­şik­li­ğe git­mi­yor. Al­man tek­nik ada­mın A.Gü­cü kar­şı­sın­da ga­lip ge­len ta­kı­mın is­ke­le­ti­ni boz­ma­ya­ca­ğı, Sab­ri’nin yok­lu­ğun­da Ba­rış’a, Ke­well’ın ye­ri­ne Ay­dın’a, ce­za­lı Ay­han’ın böl­ge­sin­de de Mei­ra’ya gö­rev ver­me­si bek­le­ni­yor. Sa­vun­ma­nın gö­be­ği ise Em­re Aşık ve Ser­vet’ten olu­şa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT