BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya gez­gin­le­ri gö­re­ve!..

Dün­ya gez­gin­le­ri gö­re­ve!..

Ga­la­ta­sa­ray Te­ker­lik­li San­dal­ye Bas­ket­bol Ta­kı­mı’nın Dün­ya Şam­pi­yo­nu ol­ma­sı üze­ri­ne, “ka­fi­le­ler­le dış ge­zi­ler ya­pan, bu­si­ness class’tan aşa­ğı­sı­nı kul­lan­ma­yan, her şey da­hil ge­zi­ler­de bir de har­cı­rah­lar öde­yen” ama Tür­ki­ye En­gel­li­ler Spor Yar­dım­laş­ma ve Eği­tim Vak­fı (TES­YEV) ile or­tak yü­rü­tü­le­cek bir prog­ra­ma “sır­tı­nı dö­nen” Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü yö­ne­ti­mi ile “borç ba­ta­ğı için­de­ki” Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi ara­sın­da­ki far­kı an­la­tan “En­gel­li­ler ve sos­yal so­rum­lu­luk” ko­nu­sun­da­ki ya­zı­ma yo­ğun ve olum­lu tep­ki­ler al­dım.Ga­la­ta­sa­ray Te­ker­lik­li San­dal­ye Bas­ket­bol Ta­kı­mı’nın Dün­ya Şam­pi­yo­nu ol­ma­sı üze­ri­ne, “ka­fi­le­ler­le dış ge­zi­ler ya­pan, bu­si­ness class’tan aşa­ğı­sı­nı kul­lan­ma­yan, her şey da­hil ge­zi­ler­de bir de har­cı­rah­lar öde­yen” ama Tür­ki­ye En­gel­li­ler Spor Yar­dım­laş­ma ve Eği­tim Vak­fı (TES­YEV) ile or­tak yü­rü­tü­le­cek bir prog­ra­ma “sır­tı­nı dö­nen” Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü yö­ne­ti­mi ile “borç ba­ta­ğı için­de­ki” Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi ara­sın­da­ki far­kı an­la­tan “En­gel­li­ler ve sos­yal so­rum­lu­luk” ko­nu­sun­da­ki ya­zı­ma yo­ğun ve olum­lu tep­ki­ler al­dım. TJK’nın “o ge­zi­le­ri­ne ka­tı­lan” bir ar­ka­da­şım te­le­fon et­ti; “Böy­le ya­pıl­dı­ğı­nı bil­sem, git­mez­dim” de­di!.. Bir baş­ka ar­ka­da­şım “Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nu eleş­ti­rip du­ru­yor­sun, on­la­rın da en­gel­li­ler ko­nu­sun­da bü­yük ça­ba­la­rı var” di­ye te­le­fon et­ti!.. Ger­çek­ten İz­mir­gü­cü Vak­fı’nın Jü­ri Top­lan­tı­sı’nda “Kol­tuk değ­nek­li genç­le­rin yap­tık­la­rı fut­bol maç­la­rı ile il­gi­li” kı­sa met­raj­lı fil­mi sey­re­dip, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu İz­mir Böl­ge Mü­dü­rü Ham­di Kut­val’ın “be­ni çok et­ki­le­yen” ko­nuş­ma­sı­nı ve açık­la­ma­la­rı­nı din­le­yin­ce, bir Türk va­tan­da­şı ola­rak Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’na “te­şek­kür et­me­yi” gö­rev say­dım; “sos­yal so­rum­lu­lu­ğun ne ol­du­ğu­nu gös­te­ren” ve he­le he­le Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü yö­ne­ti­ci­le­ri­ne “ders ola­cak” bir adım at­tı­lar; kut­lu­yor ve “bu atı­lım ve açı­lı­mın” bü­tün “im­kâ­nı olan” res­mi ve özel ku­ru­luş­la­ra ör­nek ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum!.. Ve “bu ve­si­le ile” mes­le­ğim ve ki­şi­li­ğim açı­sın­dan “tam bir ayıp olan” böy­le “ha­ya­ti” ve “önem­li” bir ko­nu­da­ki “ek­sik­li­ği­mi gi­der­me­me ve­si­len olan” TES­YEV ve Türk Mil­li Pa­ra­lim­pik Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Ya­vuz Ko­ca­ömer’e de şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum!.. Ül­kem­de bu­lu­nan 8.5 mil­yo­nu aş­kın en­gel­li­ye ve on­la­rın ai­le­le­ri­ne kar­şı bir va­tan­daş­lık ve ga­ze­te­ci­lik gö­re­vim­dir ar­tık, “on­la­rın dert­le­ri­ni, so­run­la­rı­nı yaz­mak”, ka­mu­oyu­na an­lat­mak ve “gö­rev­li­le­ri” yar­dım ve çö­züm yol­la­rı­na yön­len­dir­mek!.. İş­te baş­lı­yo­rum ve siz­ler­le baş­lı­yo­rum, Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü ‘nün an­lı ve de şan­lı yö­ne­ti­ci­le­ri; mil­le­tin pa­ra­la­rıy­la dün­ya­nın dört bir ta­ra­fı­na ka­fi­le­ler­le yap­tı­ğı­nız ve he­sap­la­rı­nız­da yer alan yüz­ler­ce mil­yar­lık ge­zi ve ağır­la­ma mas­raf­la­rın­dan “bi­raz” kı­sı­nız da, “Al­man­ya’da, Tür­ki­ye’de­ki ka­dar en­gel­li in­san ol­ma­sı­na rağ­men”, ora­da 800 bin­den faz­la “li­sans­lı en­gel­li spor­cu­ya kar­şı­lık, ne­den Tür­ki­ye’de sa­de­ce 5 bin li­sans­lı en­gel­li spor­cu ol­du­ğu­nu” dü­şü­ne­rek, “en­gel­li spor­cu­lar­la il­gi­li olan” ama “ra­fa kal­dır­dı­ğı­nız” kim bi­lir bel­ki de “çö­pe at­tı­ğı­nız” sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ni tek­rar ele alı­nız ve ger­çek­leş­ti­ri­niz!.. Ve de, Tür­ki­ye Mil­li Olim­pi­yat Ko­mi­te­si’nin an­lı ve de şan­lı yö­ne­ti­ci­le­ri; bu­gün ar­tık “Olim­pi­yat Oyun­la­rı’ndan he­men son­ra Pa­ra­lim­lik Oyun­la­rı’nın da o ül­ke­de ya­pıl­ma­sı şar­tı”, Olim­pi­yat Oyun­la­rı’nın bir ül­ke­ye ve­ril­me­si­nin “ana şart­la­rın­dan bi­ri” hâ­li­ne gel­miş­ken, Olim­pi­yat Ha­zır­lık ve Or­ga­ni­zas­yon Ko­mi­te­si’nde “Tür­ki­ye Mil­li Pa­ra­lim­pik Ko­mi­te­si’nin tem­sil edil­me­si­ni” ne­den inat ve ıs­rar ile ön­lü­yor­su­nuz?.. Ne­den, Av­ru­pa Olim­pi­yat Ko­mi­te­si Ge­nel Ku­ru­lu İs­tan­bul’da ya­pı­lır­ken, de­le­ge­le­re ver­di­ği­niz ye­me­ğe fe­de­ra­son baş­kan­la­rı, spor adam­la­rı ve Av­ru­pa Pa­ra­lim­pik Ko­mi­te­si Baş­ka­nı da­vet edil­miş­ken, Tür­ki­ye Mil­li Pa­ra­lim­pik Ko­mi­te­si baş­ka­nı’nı da­vet et­me­di­niz?.. Ki, o ko­mi­te, ay­nı gün­ler­de İs­tan­bul’da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri, Al­man­ya, Hol­lan­da ve Yu­na­nis­tan Pa­ra­lim­pik Ko­mi­te­le­ri baş­kan ve ge­nel sek­re­ter­le­ri ile 2009’dan iti­ba­ren Tür­ki­ye’nin ön­cü­lü­ğün­de baş­la­ya­cak “12 - 17 yaş ara­sı en­gel­li spor­cu­la­rı kap­sa­yan Ulus­la­ra­ra­ra­sı Pa­ra­lim­pik Genç­lik Kamp­la­rı’nın prog­ra­mı” üze­rin­de ça­lı­şıp, 2009’da il­ki Tür­ki­ye’den ya­pıl­mak üze­re ke­sin­leş­ti­ri­yor­lar­dı!.. Söy­ler mi­si­niz ba­na; yıl­lar­dır “ge­zi ve ağır­la­ma­la­ra, TJK gi­bi çok ağır­lık ver­di­ği­ni­zi gös­te­ren” ör­nek­le­rin dam­ga vur­du­ğu “Ha­zır­lık ve Or­ga­ni­zas­yon ko­mi­te­niz­de”, ha­ta­la­rı­nı­zı, yan­lış­la­rı­nı­zı yü­zü­nü­ze söy­le­ye­cek bir ku­ru­lu­şun tem­sil­ci­si­nin yer al­ma­sın­dan mı çe­ki­ni­yor­su­nuz?..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT