BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DİŞTE çü­rük i­na­nış­lar!

DİŞTE çü­rük i­na­nış­lar!

> ­DİŞ­LER KAH­VAL­TI­DAN ÖN­CE Mİ FIR­ÇA­LA­NIR? > ­DİŞ FIR­ÇA­SI VE MA­CUN IS­LA­TIL­MA­LI MI? > ­SERT FIR­ÇA DİŞ­LE­Rİ DA­HA MI İ­Yİ TE­MİZ­LER? > ­HER HA­Mİ­LE­LİK BİR DİŞ GÖ­TÜ­RÜR MÜ?> ­DİŞ­LER KAH­VAL­TI­DAN ÖN­CE Mİ FIR­ÇA­LA­NIR? > ­DİŞ FIR­ÇA­SI VE MA­CUN IS­LA­TIL­MA­LI MI? > ­SERT FIR­ÇA DİŞ­LE­Rİ DA­HA MI İ­Yİ TE­MİZ­LER? > ­HER HA­Mİ­LE­LİK BİR DİŞ GÖ­TÜ­RÜR MÜ? Diş ba­kı­mın­da ‘şe­hir ef­sa­ne­le­ri’ ve ku­lak­tan dol­ma bil­gi­ler ba­kı­mın­dan hay­li zen­gi­niz! Diş­le­ri çi­zer di­ye ma­cun kul­lan­ma­yan­lar, da­ha iyi te­miz­ler di­ye en sert diş fır­ça­sı­nı ara­yıp bu­lan­lar, diş­le­ri ka­na­dı di­ye se­vi­nen­ler, ‘çü­rük­ler ka­lıt­sal­dır, çar­pık diş­ler do­ğuş­tan­dır’ de­yip kabullenenler... Dr. Ah­met Mih­man­lı, ağız ve diş sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da yap­tı­ğı­mız ha­ta­la­rı ve top­lu­ma yer­leş­miş yan­lış ina­nış­la­rı an­lat­tı: >Sert diş fır­ça­sı da­ha iyi te­miz­ler “-İyi fır­ça­la­mak; sert­li­ğiy­le de­ğil, fır­ça­la­ma tek­ni­ğiy­le il­gi­li­dir. Ge­nel­lik­le or­ta sert­lik­te diş fır­ça­la­rı kul­la­nı­lır. Sert fır­ça­lar diş­le­ri aşın­dı­ra­bi­lir, yu­mu­şak fır­ça­lar te­miz­le­me­ye­bi­lir...” > Sert fır­ça­la­mak da­ha iyi te­miz­ler “-Sert fır­ça­la­mak; te­miz­le­mek ye­ri­ne, ‘fır­ça çü­rü­ğü’ de­di­ği­miz aşın­ma­la­ra ne­den olur. Diş­le­rin mi­ne ta­ba­ka­sı aşın­dı­ğı için, alt­ta­ki sa­rı ta­ba­ka or­ta­ya çı­kar ve da­ha sa­rı gö­zü­kür...” > Ma­cu­nu faz­la kul­lan­mak çi­zer... “-Diş­le­rin mi­ne ta­ba­ka­sı­nın çi­zil­me­si; ma­cu­nun faz­la kul­la­nıl­ma­sıy­la il­gi­li de­ğil, kul­la­nı­lan ma­cu­nun gra­nül­le­ri­nin bü­yük­lü­ğü ile il­gi­li­dir. Ma­cun ‘mer­ci­mek ta­ne­si’ ka­dar ol­ma­lı...” > Kar­bo­nat ve tuz diş­le­ri be­yaz­la­tır... “-Bu mad­de­ler iri gra­nül­lü ol­du­ğu için di­şin mi­ne ta­ba­ka­la­rı­nı çi­zer. Bu­nun so­nu­cun­da; di­şin par­lak­lı­ğı gi­der ve ye­di­ği­miz be­sin­ler­le, diş­ler da­ha kı­sa za­man­da renk­leş­me­ye baş­lar...” NE ZA­MAN FIR­ÇA­LAN­MA­LI? > Ma­cun ve fır­ça ıs­la­tıl­ma­lı “-Diş fır­ça­sı, fır­ça­la­ma­ya baş­la­ma­dan ön­ce ıs­la­tıl­ma­ma­lı­dır. Çün­kü; fır­ça kıl­la­rı ıs­la­tı­lın­ca, sert­li­ği­ni kay­be­der. Ma­cu­nun kö­pür­me­si için de ye­ter­li sı­vı ağız­da mev­cut­tur...” > Diş­ler kah­val­tı­dan ön­ce fır­ça­la­nır... “-Diş­ler gün­de en az iki kez, kah­val­tıdan son­ra ve yat­ma­dan ön­ce fır­ça­lan­ma­lı. ” > Diş et­le­ri­nin ka­na­ma­sı iyi­dir... “-Diş fır­ça­lar­ken gö­rü­len ka­na­ma­lar, diş eti il­ti­ha­bı­nın be­lir­ti­le­rin­den bi­ri­dir. Va­kit ge­çir­me­den bir diş he­ki­mi­ne baş­vur­mak ge­re­kir...” > Ağ­rı­yın­ca di­şin üze­ri­ne al­kol ve as­pi­rin konulur mu?. “-Al­kol ve al­kol içe­rik­li mad­de­le­rin uy­gu­lan­ma­sı diş et­le­rin­de ‘al­kol-as­pi­rin ya­nı­ğı’ de­ni­len komp­li­kas­yon­la­ra sebep olur. Yani alkolün faydası değil zararı vardır. Tü­tün, tuz vb. mad­de­le­rin de ağ­rı ke­si­ci özel­lik­le­ri yok­tur...” > En iyi­si çü­rüğü çe­kip kur­tul­mak... “-Çü­rük diş için müm­kün olan her tür­lü te­da­vi uy­gu­lan­ma­lı. Çün­kü ne fonk­si­yon ne de es­te­tik yö­nün­den hiç­bir pro­tez ken­di di­şi­niz­den da­ha iyi ola­maz...” > Her ha­mi­le­lik ağızdan bir diş gö­tü­rür... “-Her ha­mi­le­lik­te diş kay­bı­nın ger­çek­leş­me­si söz ko­nu­su de­ğil­dir. Ağız ba­kı­mı­nın tam yapılmaması, çü­rük­le­rin var­lı­ğı ve diş eti has­ta­lık­la­rı­nın iler­le­me­si du­ru­mun­da diş ka­yıp­la­rı gö­rü­lür.” A­ler­jik cilt­ler i­çin mas­ke­ler > Bir ka­şık yu­laf unu­nu, 1 ka­şık çi­çek ba­lı ve 5 dam­la ay­çi­çek ya­ğı ile ka­rış­tı­rın. Göz çev­re­si ha­ri­cin­de sü­rün. 10 da­ki­ka son­ra yı­ka­yın. > Bir ka­şık tat­lı ba­dem ya­ğı­na, bir çay ka­şı­ğı süt to­zu ve bir çay ka­şı­ğı çi­çek ba­lı ka­rış­tı­rın. > Bir ka­şık tuz­suz te­re­ya­ğı­nı su bu­ha­rın­da eri­tin. İçi­ne bir çay ka­şı­ğı pa­ta­tes ve­ya pi­rinç unu ko­yun. Bir iki dam­la sı­cak su ile bu­la­maç ha­li­ne ge­ti­rin. > Bir el­ma­yı az su­da pi­şi­rin, la­pa ya­pın. İçi­ne bir çay ka­şı­ğı çi­çek ba­lı ko­yun, yü­zü­nü­ze sü­rün. > Pi­rinç unu­na 10 dam­la ber­ga­mut esan­sı, bir çay ka­şı­ğı çi­çek ya­ğı ve bi­raz da su ila­ve ede­rek bu­la­maç ya­pın. > Bir ka­şık pi­rin­ci az su­da iyi­ce kay­na­tın, ko­yu ha­le ge­len su­yu­na çi­çek ba­lı ka­tın, ılık şe­kil­de yü­zü­nü­ze sü­rün. Çocuğu ‘so­ğan mo­de­li’ giy­di­rin Uz­man­lar kı­şın ço­cuk­la­rın ka­lın ve tek giy­si ye­ri­ne, in­ce ve kat kat giy­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor... ­Kış ay­la­rın­da ço­cuk­la­rın ka­lın ve tek kat ye­ri­ne, ‘so­ğan mo­de­li’ o­la­rak ta­bir e­di­len in­ce ve kat kat giy­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­til­di. ­Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı A­na Bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Ü­ye­si, ‘An­ne ve Ba­ba­nın’ ki­ta­bı ya­za­rı P­rof. Dr. Şük­rü Kü­çü­kö­dük, kış ay­la­rın­da ço­cuk­la­rın na­sıl giy­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da bil­gi ver­di. Ka­lın ve tek giy­si ye­ri­ne in­ce; fa­kat kat kat giy­si gi­yil­me­si ge­rek­ti­ği­ne i­şa­ret e­den P­rof. Dr. Şük­rü Kü­çü­kö­dük, “Bir kat gi­yin­mek ı­sı kay­bı­nı yüz­de 10, i­ki kat gi­yin­mek i­se yüz­de 40 ön­ler” de­di. “Gi­yin­me­yi bil­mi­yo­ruz” di­yen P­rof. Dr. Şük­rü Kü­çü­kö­dük, top­lum­da bi­linç­siz gi­yim tar­zı­nın ha­kim ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ka­lın ve tek giy­si­nin yan­lış ol­du­ğu­nu an­la­tan Kü­çü­kö­dük, “Ka­lın giy­si ter­le­me ya­pı­yor. İn­ce ve kat kat gi­yi­len giy­si hem ı­sı kay­bı­nı yüz­de 40 ön­lü­yor hem de ter­le­me­nin ö­nü­ne ge­çi­yor” di­ye ko­nuş­tu. Sa­çı­mız ne­den dö­kü­lür? Dr. Es­ra Yük­sel, stre­sin, saç dö­kül­me­si­nin ne­den­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Saç dö­kül­me­si­nin bir­çok ne­de­ni ola­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Yük­sel, dö­kül­me­nin hor­mon­la­ra ve ge­ne­tik ya­pı­ya bağ­lı ola­bi­le­ce­ği gi­bi man­tar ve ben­ze­ri cilt has­ta­lık­la­rı­na, ateş­li has­ta­lık­la­ra ve ti­ro­id has­ta­lık­la­rı­na da bağ­lı ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ame­li­yat ve ge­be­lik son­ra­sı da saç dö­kül­me­si gö­rü­le­bil­di­ği­ni kay­de­den Yük­sel, stre­sin saç dö­kül­me­le­ri­nin ne­den­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, kul­la­nı­lan ba­zı ilaç­la­rın da saç dö­kül­me­si­ne ne­den ol­du­ğu­nu söy­le­di. ­He­pa­tit-B a­şı­sı­nı ­bü­yük­ler de ol­ma­lı Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Gas­tro­en­te­ro­lo­ji Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Ulus Akar­ca, Tür­ki­ye’de He­pa­tit B ile kar­şı­laş­ma ih­ti­ma­li­nin yüz­de 40-50 ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “O ne­den­le bi­zim gi­bi has­ta­lı­ğın yay­gın ol­du­ğu bir ül­ke­de eriş­kin­le­rin de aşı yap­tır­ma­sı önem­li­dir” de­di. Ka­ra­ci­ğe­re et­ki eden He­pa­tit B’nin te­da­vi edil­mez­se za­man­la kro­nik­le­şe­rek ka­ra­ci­ğer si­ro­zu ve ka­ra­ci­ğer kan­se­ri gi­bi has­ta­lık­la­ra yol aç­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Akar­ca, bu aşa­ma­ya gel­dik­ten son­ra te­da­vi­nin pek müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı, son ça­re­nin ka­ra­ci­ğer nak­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Prof. Dr. Akar­ca, Tür­ki­ye’de hem or­gan ba­ğı­şı­nın az, hem de na­kil ame­li­ya­tı­nın çok pa­ha­lı ol­du­ğu­nu da di­le ge­ti­re­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken et­ki­li aşı­la­ma­dır. Bu yol­la in­san­la­rı be­bek­lik ça­ğın­dan iti­ba­ren bu en­fek­si­yon­dan ko­rur­sak ge­le­cek yıl­lar­da has­ta­lık gi­de­rek aza­la­cak ve iler­le­miş ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rı ile önü­müz­de­ki yıl­lar­da bel­ki hiç kar­şı­laş­ma­ya­ca­ğız. Be­bek­le­rin doğ­duk­tan son­ra 12 sa­at için­de aşı­lan­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Za­ten Tür­ki­ye’de 1998 yı­lın­dan be­ri ye­ni do­ğan­la­rın aşı­lan­ma­sı zo­run­lu. Ye­ni do­ğan aşı­lan­ma ora­nı yüz­de 90’lar­da. Bu vi­rüs in­san vü­cu­du­na gir­dik­ten son­ra bir da­ha çık­ma­sı müm­kün ol­mu­yor. An­cak mev­cut et­ki­li ilaç­lar­la bu vi­rü­sün ço­ğal­ma­sı en­gel­le­ne­bi­li­yor.” ZENGİN BİR BESİN PATATES > Mi­de­yi O­na­rır: Pa­ta­tes mi­de gaz­ları­nı gi­de­rir, mi­de gast­rit­le­ri ve ül­ser­le­ri­ne kar­şı i­laçtır. Saf­ra ke­se­si ve ka­ra­ci­ğer­de­ki yan­maları i­yi­leş­ti­rir. > Kan­se­rin i­la­cı­dır: A­vus­tur­ya­lı uz­man­lar pa­ta­te­si kan­se­re kar­şı do­ğal i­laç o­la­rak uy­gu­lu­yor ve kan­ser­li has­ta­la­rı­na pa­ta­tes kür­le­ri yap­tı­rı­yor. > Ka­nı te­miz­ler: Ha­va kir­li­li­ği, rad­yas­yon, sa­na­yi ve ta­rım i­laç­la­rı­nın kim­ya­sal ar­tık­la­rı­na kar­şı ze­hir­ler­den te­miz­ler ve hüc­re­le­ri ye­ni­ler. > Cildi gü­zel­leş­ti­rir: Pa­ta­tes­te bu­lu­nan man­ga­nez ka­dın cil­di­nin dos­tu­dur. Bu de­ğer­li seb­ze yal­nız ye­ne­rek de­ğil, k­rem­ler ve mask­lar yo­luy­la da ka­dın te­ni­ni gü­zel­leş­ti­rir, cil­de ger­gin­lik ka­zan­dı­rır. > Si­ni­ri ya­tış­tı­rır: Pa­ta­tes­te po­tas­yum mik­ta­rı faz­la ol­du­ğu i­çin, ö­zel­lik­le si­nir u­ya­rı­sı ve kas do­ku­su­nun ça­lış­ma­sı i­çin fay­da­lı­dır. > Yor­gun­lu­ğu gi­de­rir: C vi­ta­mi i­çer­me­si ba­kı­mın­dan yor­gun­lu­ğa, hal­siz­li­ğe i­yi ge­lir. Ay­rı­ca şe­ker has­ta­la­rı­na da fay­da­lı ol­du­ğu i­çin ö­ne­ri­len gı­da­lar­dan­dır. > Ge­nel fay­da­la­rı: ­İs­ha­le, ha­zım­sız­lı­ğa i­yi gel­di­ği, sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tır­dı­ğı bi­li­nir. Po­sa­lı ol­du­ğun­dan ka­bız­lı­ğa da ya­ra­ya­bi­lir. İ­çin­de çok sa­yı­da ma­den­sel tuz ve vi­ta­min bu­lun­du­ğun­dan, or­ga­niz­ma­nın ma­den­sel tuz ve vi­ta­min ihtiyacını kar­şı­lar. Ya­pı­sın­da bu­lu­nan B vi­ta­mi­ni bi­le­şik­le­ri si­nir sis­te­mi­ni dü­ze­ne so­kar. E­ner­ji ve­rir, be­den iş­çi­le­ri pa­ta­tes sa­ye­sin­de da­ha az yor­gun­luk du­yar­lar. GÜNÜN TATLISI MALZEMELER: > 250 g­ram mar­ga­rin > 2 a­det yu­mur­ta > 1 su bar­da­ğı pud­ra şe­ke­ri >1 pa­ket ka­bart­ma to­zu > 4 bar­dak un > ­Ya­rım ka­va­noz in­cir mar­me­latı HAZIRLANIŞI: ­Yağ, yo­ğurt, pud­ra şe­ke­ri ve u­nu ka­rış­tı­rıp ha­mur ha­li­ne ge­ti­rin. Ha­mu­ru mer­da­ne i­le tart tep­si­si e­ba­dın­da a­çın ve yağ­lan­mış tart ka­lı­bı­na yer­leş­ti­rin. Ke­nar­la­rı­nı düz­gün­ce ke­sin. Ka­lı­ba yer­leş­tir­di­ği­niz ha­mu­ra bir­kaç ye­rin­den ça­tal ba­tı­rın. 170 de­re­ce­ye a­yar­lı fı­rın­da pi­şi­rin. Tar­tın piş­me­si­ne ya­kın çı­kar­tın ve ü­ze­ri­ne in­cir mar­me­la­dı­nı ya­yın. 2-3 da­ki­ka ka­dar da­ha fı­rın­la­yıp çı­ka­rın. İNCİ “-Po­pü­ler kül­tür için bir iş ya­pı­yo­ruz... Ama po­pü­la­ri­te­nin do­zu­nu çok iyi ayar­la­mak la­zım... Ne ka­dar ha­yal­le­ri­min ve he­ye­ca­nı­mın pe­şin­den koş­sam da ma­ga­zin prog­ram­la­rın­da ol­mak is­te­mi­yo­rum...” (...Be­ren Sa­at / Oyun­cu) SİZDEN GELENLER Mesajınız (...İlk­nur & Su­de’nin me­sa­jı) MUT­LU YIL­LAR E­Mİ­NE ­Al­lah e­şin Bü­lent ve yav­run E­mur Buğ­ra i­le; Gü­zel, sağ­lık­lı, hu­zur­lu bir ö­mür na­sip et­sin... Se­ni çok se­vi­yo­ruz... Al­bü­mü­nüz AH­MET İH­SAN KOR­KUT ­Bu­gün bu ya­kı­şık­lı­nın do­ğum gü­nü... 12 ya­şı­na gi­ren Ahmet İh­san’ı teb­rik e­di­yor; sağ­lık­lı, mut­lu ve hu­zur­lu bir ö­mür di­li­yo­ruz... Dİ­LAY RA­NA ARS­LAN Ars­lan ve Dur­maz a­i­le­si­nin u­ğur bö­ce­ği... Bi­ze Çan­kı­rı’dan gü­lüm­se­yen Di­lay Ra­na’yı be­bek­le­ri­ni u­yut­tuk­tan son­ra gö­rü­yo­ruz... BİZE ULAŞIN: e-posta: omer.soztutan@tg.com.tr telefon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 adres: türkiye gazetesi ihlas medya plaza 29 ekim caddesi, 34197 yenibosna/istanbul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT