BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEHB’li ço­cuk­la­r -3-

DEHB’li ço­cuk­la­r -3-

DEHB’li “Dik­kat ek­sik­li­ği hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğu” ço­cuk­la­rın a­i­le­le­ri­ne 9 ö­nem­li p­ra­tik yak­la­şım:DEHB’li “Dik­kat ek­sik­li­ği hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğu” ço­cuk­la­rın a­i­le­le­ri­ne 9 ö­nem­li p­ra­tik yak­la­şım: 1- Ço­cu­ğun za­man kav­ra­mı­nın oluş­ma­sı­na ve za­ma­nı düz­gün kul­lan­ma­sı­na yar­dım edil­me­li­dir. Ya­tış, kal­kış, ye­mek, oyun gi­bi tüm fa­ali­yet sa­at­le­ri be­lir­li ol­ma­lı ve ya­pı­lan çi­zel­ge­ye uyul­ma­lı­dır. Her­han­gi bir de­ği­şik­lik ola­ca­ğı za­man, ço­cu­ğa an­la­ya­ca­ğı dil­de açık­lan­ma­lı­dır. 2- Ai­le için­de­ki ku­ral­lar ve is­te­nen dav­ra­nış­lar net bir şe­kil­de açık­lan­ma­lı­dır. Bu ku­ral­la­rın çiğ­nen­me­si du­ru­mun­da olu­şa­cak so­nuç­lar ve­ya uyul­ma­sı ha­lin­de alı­na­cak ödül­ler ön­ce­den ya­zı­lıp evin gö­rü­nen bir ye­ri­ne asıl­ma­lı­dır. 3- Uy­gun dav­ra­nıl­dı­ğın­da sık sık ödül­len­di­ril­me­li­dir. (Söz­ler­le, jest ve mi­mik­ler­le, do­kun­may­la.) Ku­ral­lar ko­nu­sun­da ke­sin ve tu­tar­lı bir ta­vır ser­gi­len­me­li an­cak sev­gi bol­ca gös­te­ril­me­li­dir. 4- Öğ­re­ti­le­cek şey ba­sit ve net bir şe­kil­de an­la­tıl­ma­lı, müm­kün­se na­sıl ya­pı­la­ca­ğı gös­te­ril­me­li ve tek­rar et­ti­ril­me­li­dir. 5- Bir ke­re­de en faz­la 2 şey öğ­re­til­me­ye ça­lı­şıl­ma­lı ve eğer öğ­re­ti­le­cek dav­ra­nış ço­cuk için zor­sa kü­çük par­ça­la­ra bö­lü­ne­rek gös­te­ril­me­li­dir. 6- Bu ço­cuk­lar ge­rek­siz uya­rı­cı­la­rı ele­mek­te zor­lan­dık­la­rı için, müm­kün ol­du­ğun­ca uya­rı­cı do­zu azal­tıl­ma­lı­dır. Me­se­la ço­cuk bel­li bir ak­ti­vi­te­yi ya­par­ken, ar­ka­daş­la­rıy­la oyun oy­nar­ken, rad­yo, TV gi­bi ar­ka plan uya­rı­cı­la­rı, kul­la­nıl­ma­yan oyun­cak­lar vs. or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­lı­dır. 7- Bir­kaç se­çe­nek ve­re­rek se­çim yap­ma­sı­na izin ve­ril­me­li­dir. Bu hem ini­si­ya­tif hem de ken­di kon­tro­lü­nü ka­zan­ma­sı­na yar­dım ede­cek­tir. 8- Ka­bul edi­le­bi­lir tarz­da ken­di­ni ifa­de et­me­si­ne yar­dım edil­me­li, uy­gun sö­zel ile­ti­şim be­ce­ri­le­ri öğ­re­til­me­li­dir. 9- Ço­cu­ğun se­vil­me­yen, be­ğe­nil­me­yen bir bi­rey ol­du­ğu­nu ima eden me­saj­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Be­ğe­nil­me­ye­nin ken­di­si de­ğil dav­ra­nı­şı ol­du­ğu ifa­de edil­me­li­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT