BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Na­ma­zın ke­mal ü­ze­re ol­ma­sı

Na­ma­zın ke­mal ü­ze­re ol­ma­sı

İmam-ı Rab­ba­ni haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: Na­ma­zın ke­mal üze­re kı­lın­ma­sı, nü­büv­vet yo­lun­dan yük­se­len bü­yük­le­re na­sib ol­muş, di­ğer­le­ri­nin ço­ğu, bu de­re­ce­ye ye­ti­şe­me­miş­tir.İmam-ı Rab­ba­ni haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: Na­ma­zın ke­mal üze­re kı­lın­ma­sı, nü­büv­vet yo­lun­dan yük­se­len bü­yük­le­re na­sib ol­muş, di­ğer­le­ri­nin ço­ğu, bu de­re­ce­ye ye­ti­şe­me­miş­tir. O bü­yük­le­rin ya­kın­lı­ğı baş­ka­dır. İlim­le­ri ve es­ra­rı ken­di­le­ri­ne mah­sus­tur. On­la­rı ulaş­tı­ran yol, bu yo­la ben­ze­mez. Öy­le bir cad­de­dir ki, Pey­gam­ber­ler ve on­la­rın Es­ha­bı ve bu üm­met­ten se­çil­miş çok yük­sek olan­lar, mat­lu­ba bu yol­dan ye­tiş­miş­ler­dir. Arif­le­rin rei­si olan Mu­ham­med Ba­ki­bil­lah, “Ana cad­de baş­ka­dır” söz­le­ri ile bel­ki bu yo­la işa­ret bu­yur­muş­lar­dır. Na­ma­zı yal­nız ya­tıp kalk­mak san­ma­ma­lı­dır. Na­ma­zın gayb âle­min­de bir ha­ki­ka­ti var­dır ki, bü­tün ha­ki­kat­le­rin üs­tün­de­dir. O ha­ki­ka­te ka­vu­şan­la­rı ta­nı­ma­yan­lar, na­ma­zın ke­ma­lin­den ne an­lar? Na­maz, gö­nül­le­ri çe­ken bir gü­zel­dir. Onun gü­zel­li­ği bu me­caz âle­min­de, san­ki bu şe­kil içi­ne so­kul­muş­tur. Ce­nab-ı Hak­kın mu­hab­be­ti, na­ma­zın hu­şu ve edep­le­ri şek­lin­de bu dün­ya­da gö­rün­mek­te­dir. Na­ma­zın bu şe­kil ve su­re­ti­ni sev­me­yen, bu­nun ha­ki­ka­tin­den ne an­la­ya­bi­lir? Ce­nab-ı Hak­ka âşık ol­ma­yan, hu­şu ve tu­ma­ni­ne­tin kıy­me­ti­ni na­sıl bi­lir? Vel­ha­sıl, na­ma­zın le­ta­fe­ti, gü­zel­li­ği o ka­dar yük­sek­tir ki, saç­ma sa­pan söz­le­ri­miz­le bil­di­ri­le­mez. Kıy­met­le­ri o ka­dar üs­tün­dür ki, bu kı­rık ka­le­mim, ona ter­cü­man­lık ede­mez. Fa­kat, bu bü­yük dev­le­te sa­hib olan­la­rın, ne­fis ne­fes­le­ri­ne sı­ğı­nı­yo­rum! On­la­ra hiz­met et­me­ye ve sev­me­ye kar­şı­lık olan müj­de­le­re gü­ve­ni­yo­rum. Na­ma­zın rü­ku ve sü­cu­dun­da ve sa­ir er­ka­nın­da ta­di­li er­kan ile, hu­du ve hu­şu ile, dü­rüst ola­rak na­ma­zı kıl­ma­lı­dır. Bir ki­şi na­maz kı­lar­ken, rü­ku ve sü­cu­du ile ta­di­li er­ka­nı ta­mam yap­mı­yor idi. Pey­gam­be­ri­miz gör­dü. Bu­yur­du ki: (Şu ki­şi­nin ha­li böy­le gi­der­se, ame­li­nin fay­da­sı­nı bul­maz!) Na­ma­zın rü­kün­le­rin­de ta­di­li er­kan ol­maz­sa, na­maz ta­mam ol­maz. Na­ma­zı mas­ka­ra­lı­ğa al­mış olur. Bir kim­se­nin na­ma­zı na­maz ol­maz­sa, di­ni da­hi tek­mil ol­maz. Re­sul-i ek­rem bu­yur­du ki: (Na­maz di­nin di­re­ği­dir, di­rek­siz din ol­maz.) Na­maz kıl­ma­ya­nın di­ni yı­kı­lır. Yi­ne (Na­maz mü­mi­nin mi­ra­cı­dır) bu­yur­du. “ Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
Kapat
KAPAT