BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-Gü­ve­nin gö­zü kör­dür... Şüp­he ise hiç yo­rul­ma­dan had­din­den faz­la­sı­nı gö­rür...” ?(...Grill­par­zer)te­be­şir to­zu “-Gü­ve­nin gö­zü kör­dür... Şüp­he ise hiç yo­rul­ma­dan had­din­den faz­la­sı­nı gö­rür...” ?(...Grill­par­zer) bir film di­ya­lo­ğu! “-­Bi­riy­le ta­nış­tı­ğı­nız­da ilk fark­lı­lık­la­rı­nı­zı ön­ce gö­rür­sü­nüz a­ma za­man geç­tik­çe ben­zer­lik­le­ri fark et­me­ye baş­lar­sı­nız... Sa­nı­rım tüm dost­luk­lar böy­le baş­lar...” (...Ca­li­for­ni­a fil­min­den) Te­mel’in ye­ri Dört ay­da be­şin­ci işi­ni de­ğiş­ti­ren Te­mel, son gir­di­ği şir­ket­te de­po gö­rev­li­si ola­rak işe baş­la­mış... İlk haf­ta­nın so­nun­da yük­le­me ya­pı­lır­ken Te­mel, kul­lan­dı­ğı yük­le­yi­ci­nin kon­tro­lü­nü yi­ti­re­rek ba­zı mal­la­rın za­rar gör­me­si­ne se­bep ol­muş... Bu­nu gö­ren de­po sa­hi­bi ya­nı­na ge­le­rek Te­mel’e za­ra­rın taz­min edil­me­si için za­rar kar­şı­la­na­na ka­dar ma­aşı­nın yüz­de 10’unun ke­si­le­ce­ği­ni söy­le­miş... Te­mel bu­nu du­yun­ca gül­me­ye baş­la­mış... Pat­ron şa­şı­rın­ca Te­mel; “-Ne ka­dar sü­rer bu za­ra­rı kar­şı­la­mam siz­ce?...” -Yak­la­şık 8 ay so­nun­da za­ra­rı ka­pa­mış olur­sun... “-Çok gü­zel... Ni­ha­yet sü­rek­li ve gü­ven­li bir iş bu­la­bil­dim...” i­ti­raf re­yo­nu (...isim: cü­neyt men­siz ...şe­hir: bi­lin­mi­yor ...yaş: bi­lin­mi­yor) Bay­ra­mın ikin­ci gü­nü ara­bam­la gi­der­ken ani­den di­rek­si­yon ağır­laş­tı... Hid­ro­lik dev­re dı­şı kal­dı... Ne ka­dar de­ne­diy­sem de dü­zel­mi­yor­du... Ser­vi­si ara­dım “İl­gi­li­ler­le gö­rü­şüp dö­ne­lim” de­di­ler... Bek­ler­ken ak­lı­ma gel­di, “Bu ara­ba da bel­ki win­dows­la ça­lı­şı­yor­dur” di­ye kon­ta­ğı ka­pa­tıp aç­tım dü­zel­di... (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) Ha­ya­ta da­ir... Bir za­man­lar bir pa­pa­ğan al­dım ve pa­pa­ğa­na ko­nuş­ma­yı öğ­ret­me i­şi­ne he­men baş­la­dım, bü­yük bir a­zim­le... İ­ki ay bo­yun­ca her gün tam el­li de­fa, “Danny, Danny” di­yor­dum kar­şı­sın­da... O bü­yük gün ge­le­ne ka­dar tam i­ki ay geç­ti... Pa­pa­ğa­nın bu­lun­du­ğu o­da­dan çı­kı­yor­dum ki, ar­kam­dan ba­na ses­len­di; “Danny, Danny...” İl­ki ba­şar­mış­tım, ar­tık kim­se be­ni dur­du­ra­maz­dı. O­na bu de­fa da so­ya­dı­mı öğ­ret­me­ye ka­rar ver­dim; “C­lark, C­lark...” ­Bu de­fa yal­nız­ca i­ki yüz ke­re “C­lark” de­dik­ten son­ra öğ­ren­di... ­Son­ra çok il­ginç bir şey ol­du... Has­ta­lan­mış­tım ve i­ki gün ev­de kal­dım... Sü­rek­li ök­sü­rü­yor­dum... İ­yi­le­şir i­yi­leş­mez, ya­kın ar­ka­daş­la­rı­ma bir ye­mek ver­mek is­te­dim... On­la­ra ko­nu­şan ku­şu­mu gös­te­rir­ken, e­ği­tim sü­re­ci­ne i­liş­kin çok ö­nem­li bir il­ke­yi öğ­ren­dim... Ku­şu par­ma­ğı­ma al­dım ve o­na “Danny C­lark” de­dim... Fa­kat son­ra kuş ne yap­tı bi­li­yor mu­su­nuz?... Ök­sür­dü... ­Ku­şa ök­sür­me­yi öğ­ret­me­ye ça­lış­ma­mış­tım el­bet­te... Has­ta ol­du­ğum o haf­ta kap­mış­tı o­nu da... Fa­kat bu de­ne­yim, bir ku­şun bi­le çev­re­si­nin bir ü­rü­nü ol­du­ğu­nu öğ­ret­ti ba­na... İn­san­lar da öy­le­dir... İn­sa­noğ­lu­nun bey­ni­ne ne gi­rer­se, o çı­kar... ­Kö­tü bir­ta­kım a­lış­kan­lık­lar­la bü­yü­düy­se­niz, si­zi bü­yü­ten­le­re sa­kın kız­ma­yın... Şu der­si a­lın: De­ği­şe­bi­lir­si­niz... İs­te­di­ği­niz in­san o­la­bi­lir­si­niz... O­lum­suz çev­re­ni­zi de­ğiş­ti­rin ve is­te­di­ği­niz so­nu­cu a­lın­ca­ya ka­dar sab­re­din... U­nut­ma­yın, dış gö­rü­nü­şün hiç­bir ö­ne­mi yok­tur... (...Danny C­lark) tuzaktan kumanda (...FLASH - Des­ti İz­di­vaç) EV­LE­NE­CEK KA­DIN: 24 ya­şın­da, ye­tiş­kin bir oğ­lum var... Eşim­den ay­rı­yım, ev­len­me­ye gel­dim... SEM­RA HA­NIM: Evet bey­ler; hem Ka­ra­de­niz­li, hem ne­şe­li, hem gü­zel, hem de ha­zır­da oğ­lu olan bir ha­nım... *** (...KA­NAL­TÜRK - Kır­mı­zı Ha­lı) KA­MU­RAN TO­PUL: Ame­ri­ka’dan film tek­lif­le­ri ge­li­yor mu yi­ne?... TA­MER KA­RA­DAĞ­LI: Ar­tık ya­ban­cı film­ler­de rol al­mak­tan ödüm ko­pu­yor. Çün­kü oyun­cu­yu mil­li ma­ça gön­de­rir gi­bi gön­de­ri­yo­ruz... Kadınlar&Erkekler A­dam iş­ten e­vi­ne gel­miş ve ka­rı­sı­na; “-­Ha­ya­tım, iş ye­rin­den en sev­di­ğim ar­ka­da­şı­mı bu ak­şam ye­me­ğe ça­ğır­dım...” Ka­dın si­nir­len­miş: -­Ne­e­e! Sen de­lir­din mi­i­i?... Or­ta­lı­ğı gör­mü­yor mu­su­u­un?... Ev dar­ma­da­ğınnn... ­-Üs­te­lik ye­mek de yap­ma­dımmm... Za­ten a­lış­ve­ri­şe de çık­ma­mış­tım... Ge­çen ak­şam­dan ka­lan bu­la­şık­la­rı bi­le yı­ka­ma­dım he­nüz... ­-En sev­di­ğim pem­be di­zi “Şe­bek­ler de ağ­lar” var bu­gün te­le­viz­yon­da; o­nu iz­le­mek is­ti­yor­dummm... “-­Bi­li­yo­rum ca­nım, bi­li­yo­rum... -­Bi­li­yor­san ar­ka­da­şı­nı ne­den ça­ğır­dın o za­man?... “-O sa­lak, bu a­ra­lar “ev­len­mek is­ti­yo­rum” di­ye tut­tur­du da...” (...Meh­met Al­bay­rak’tan) bi­zim­ki­ler Al­man­ya’da­ki Bi­zim­ki­ler’den... İs­ma­il A­rı­can bil­di­ri­yor: A­bo­ne­de­ki Ab­dul­lah yol­da bir bi­lek­lik bul­muş... Al­dı e­li­ne cet­ve­li öl­çü­yor; “-U­zun­lu­ğu 23 san­tim, şiş­ko­lu­ğu (E­ni di­ye­cek) 6 mi­lim...” iğ­ne­lik... SÜRÜSÜNE BEREKET ­Cur­cu­na­yı so­rar­san, ­Bir a­len­gir var yi­ne... Ek­ran­da ne a­rar­san, ­Mil­le­tin a­ley­hi­ne! ­Ka­rış­tı­rı­yor ön­ce, ­Pi­ya­sa­yı ka­sı­yor... ­Bor­sa bi­raz dü­şün­ce, ­Sır­ra ka­dem ba­sı­yor! ­Mil­le­te muhâ­le­fet, Sâ­de­ce par­ti de­ğil... ­Sü­rü­sü­ne be­re­ket, ­Bü­rok­rat med­ya f­âil! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT