BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Her a­tık pi­le bir lale to­humu

Her a­tık pi­le bir lale to­humu

Çev­re bi­lin­ci­ni ge­liş­tir­mek ü­ze­re baş­la­tı­lan kam­pan­ya­da, bit­miş pil­le­ri top­la­ma mer­ke­zi­ne ge­ti­ren­le­re ters la­le to­hu­mu ve­ri­li­yorÇevre projesi kapsamında, kullanılmış pili toplama merkezine ge­ti­ren­le­re ters la­le to­hum­la­rı veriliyor. Ancak bunlar kısa sürede tükenince yerine normal lale tohumları verilmeye başlandı. Van’da Bi­yo­lo­jik Çe­şit­li­lik ve Araş­tır­ma Der­ne­ği ile Yü­zün­cü Yıl Üni­ver­si­te­si (YYÜ) Çev­re So­run­la­rı Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zin­ce oluş­tu­ru­lan çev­re kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da, atık pil ge­ti­ren her va­tan­da­şa kar­şı­lı­ğın­da ters la­le to­hu­mu ve­ri­li­yor. Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi Mü­dü­rü Yrd. Doç. Dr. Fev­zi Öz­gök­çe, atık pil top­la­ma pro­je­si kap­sa­mın­da, atık pil­le­rin ev­sel atık­lar­dan ay­rı ola­rak top­lan­ma­sı­nı, ber­ta­raf edil­me­si­ni ve müm­kün­se ge­ri dö­nü­şü­mü­nün sağ­lan­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. “Her atık pi­le ters la­le to­hu­mu” slo­ga­nıy­la baş­lat­tık­la­rı kam­pan­ya­da, ters la­le to­hum­la­rı­nın tü­ken­di­ği­ni be­lir­ten Öz­gök­çe, “Bun­dan son­ra atık pil gön­de­re­cek­le­re, mev­cut baş­ka la­le to­hum­la­rı ve­re­ce­ğiz” de­di. Yrd. Doç. Dr. Öz­gök­çe, kam­pan­ya kap­sa­mın­da bü­tün okul­la­ra ve res­mi ku­rum­la­ra, pil top­la­ma ku­tu­la­rı yer­leş­ti­re­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı.
Kapat
KAPAT