BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu GÜ­VER­CİN bir oto­mo­bil fi­ya­tı­na

Bu GÜ­VER­CİN bir oto­mo­bil fi­ya­tı­na

Bur­sa’da, gü­zel­lik ya­rış­ma­sın­da ikin­ci olan Sal­to­net cin­si gü­ver­ci­ne pa­ha bi­çi­le­mi­yor. Çif­te­ha­vuz­lar Gü­ver­cin Se­ven­ler ve Ye­tiş­ti­ren­ler Der­ne­ği üye­si Ni­hat Ka­ya­baş­lar, Ma­ni­sa Kır­ka­ğaç’ta dü­zen­le­nen ya­rış­ma­da 11 ay­lık Pa­şa isim­li gü­ven­ci­ni­nin ikin­ci ol­du­ğu­nu an­lat­tı.> Os­man Akın BUR­SA İHA Ni­hat Ka­ya­baş­lar isim­li hay­van­se­ver, Sal­to­net cin­si gü­ver­ci­nini; 15 bin YTL ver­me­le­ri­ne rağ­men sat­mak is­te­mi­yor. Bur­sa’da, gü­zel­lik ya­rış­ma­sın­da ikin­ci olan Sal­to­net cin­si gü­ver­ci­ne pa­ha bi­çi­le­mi­yor. Çif­te­ha­vuz­lar Gü­ver­cin Se­ven­ler ve Ye­tiş­ti­ren­ler Der­ne­ği üye­si Ni­hat Ka­ya­baş­lar, Ma­ni­sa Kır­ka­ğaç’ta dü­zen­le­nen ya­rış­ma­da 11 ay­lık Pa­şa isim­li gü­ven­ci­ni­nin ikin­ci ol­du­ğu­nu an­lat­tı. Eko­no­mik kri­ze rağ­men me­rak­lı­la­rı­nın ku­şu­na 15 bin YTL’ye ka­dar fi­yat tek­lif et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Ka­ya­baş­lar, “Gü­ver­cin­le­ri çok se­vi­yo­rum. Pa­şa’nın ye­ri ise bam­baş­ka. Ne fi­yat ve­ri­lir­se ve­ril­sin, on­dan ay­rıl­mak is­te­mi­yo­rum. Onu gö­ren her­kes hay­ran ka­lı­yor” de­di. Bu gi­bi gü­ver­cin­le­re böy­le fi­yat­lar ve­ril­me­si­nin nor­mal ol­du­ğu­nu kay­de­den Der­nek Baş­ka­nı Çe­tin Tur­gut ise, “Böy­le ödül al­mış kuş­lar üre­me­de kul­la­nı­lı­yor. Bu cins gü­ver­cin­le­ri ye­tiş­tir­mek çok zor. An­ne sa­de­ce bir yav­ru­ya ba­kı­yor, di­ğer­le­ri ise ölü­yor. Bir oto­mo­bil ka­dar pa­ha­lı ol­ma­sı bu yüz­den nor­mal” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT