BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bil­gi­sa­yar oyun­la­rı vic­dan­la­rı kö­rel­ti­yor

Bil­gi­sa­yar oyun­la­rı vic­dan­la­rı kö­rel­ti­yor

İn­ter­net­te oy­na­nan oyun­la­rın şid­det eği­lim­le­ri­ni art­ır­dı­ğı­nı be­lir­ten uz­man­lar, “İç dün­ya­sı ka­rı­şan ve vic­dan duy­gu­su kö­re­len ço­cuk­lar, ders­le­rin­de de ba­şa­rı­sız ol­uyorlar” di­yorAn­ka­ra Dış­ka­pı Ço­cuk Has­ta­lık­la­rı Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde açı­lan okul­da, mi­nik­ler en çok re­sim yap­ma­yı se­vi­yor. Ai­le ve Sos­yal Araş­tır­ma­lar Ge­nel Mü­dü­rü Doç. Dr. Ay­şen Gür­can, bil­gi­sa­yar oyun­la­rı­nın ya­ra­rın­dan çok za­rar­la­rı­nın ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Özel­lik­le okul ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın aşı­rı ve uy­gun­suz in­ter­net kul­la­nmasının olum­suz­lu­ğa yol aç­tı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Gür­can, “Bu­nun so­nu­cun­da ai­le iliş­ki­le­rin­de ak­sa­ma, ve­rim az­lı­ğı ve ba­şa­rı­sız­lık ön pla­na çık­mak­ta­dır. Ay­rı­ca el bi­le­ği sen­dro­mu, bo­yun kas­la­rın­da tu­tul­ma, uy­ku sa­at­le­ri­nin azal­ma­sı, göz­ler­de yo­rul­ma ve obe­zi­te gi­bi sağ­lık prob­lem­le­ri de ya­şan­mak­ta­dır” de­di. Gür­can, şun­la­rı kay­det­ti: “Stra­te­jik oyun­la­rı oy­na­yan ço­cuk­lar­da şid­det eği­li­mi da­ha faz­la ol­mak­ta­dır. Bu oyun­lar, ço­cuk­la­rın iç dün­ya­sın­da kar­ma­şa­ya yol açıp, vic­dan duy­gu­su­nu kö­rel­te­bil­mek­te­dir. Hi­pe­rak­ti­vi­te ve dik­kat bo­zuk­lu­ğu­na, yal­nız­lık his­si­ne ve sos­yal iliş­ki kay­bı­nı se­bep olu­yor.” Şid­det içe­ren di­zi­ler sal­dır­gan ya­pı­yor Ga­zi­an­tep Üni­ver­si­te­si’nden Doç. Dr. Zey­nep Ha­mam­cı, şid­det içe­ren di­zi, ha­ber ve çiz­gi film iz­le­yen ço­cuk­lar­da mo­del al­ma yo­luy­la sal­dır­gan dav­ra­nış­lar ve şid­det eği­li­mi or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ha­mam­cı, te­le­viz­yo­nun ço­cuk­lar üze­rin­de­ki et­ki­si­nin di­ğer yaş grup­la­rı­na gö­re da­ha faz­la ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ha­mam­cı, ço­cuk­la­rın te­le­viz­yon iz­le­dik­le­ri sa­at­le­rin sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT