BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oku­la has­ta­ne­de gi­di­yor­lar

Oku­la has­ta­ne­de gi­di­yor­lar

Sı­nıf ha­va­sı ve­ri­len odalarda he­def, ço­cu­ğu ra­hat­lat­mak.Has­ta­lık­la­rı se­be­biy­le ya­ta­rak te­da­vi gör­mek zo­run­da ka­lan okul ön­ce­si ve il­köğ­re­tim ça­ğın­da­ki ço­cuk­lar, “has­ta­ne okul­la­rı”nda eği­tim­le­ri­ne de­vam ede­bi­li­yor. Tür­ki­ye’de bir­ço­ğu on­ko­lo­ji da­lın­da ol­mak üze­re top­lam 48 has­ta­ne­de, 5 bin ço­cu­ğa bu hiz­met ve­ri­yor. Has­ta­ne okul­la­rın­da eği­tim sis­te­mi nor­mal okul­lar­dan fark­lı iş­li­yor. Ba­zı ço­cuk­la­ra ya­tak ba­şın­da, aya­ğa kal­ka­bi­le­cek du­rum­da­ki­le­re de “sı­nıf­ta eği­tim” ve­ri­li­yor. Sı­nı­fa gi­riş çı­kış sa­at­le­ri, “te­nef­füs” sa­at­le­ri ço­cuk­la­rın gün­lük te­da­vi iş­lem­le­ri­ne gö­re şe­kil­le­ni­yor. Öğ­ret­men­ler, ço­cu­ğa “ha­yat de­vam edi­yor” his­si­ni ver­mek için ku­ru­lan okul­lar­da, “on­lar ne is­ti­yor­sa onu ya­pı­yo­ruz2 di­yor­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT