BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 BİN YIL­LIK be­yin bu­lun­du

2 BİN YIL­LIK be­yin bu­lun­du

İn­gil­te­re’nin ku­ze­yin­de­ki York ken­ti­nin an­tik böl­ge­sin­de ya­pı­lan ka­zı­lar­da or­ta­ya çı­ka­rı­lan 2 bin yıl­lık bir ka­fa­ta­sı­nın içe­ri­sin­de be­yin do­ku­su bu­lun­du.İn­gil­te­re’nin ku­ze­yin­de­ki York ken­ti­nin an­tik böl­ge­sin­de ya­pı­lan ka­zı­lar­da or­ta­ya çı­ka­rı­lan 2 bin yıl­lık bir ka­fa­ta­sı­nın içe­ri­sin­de be­yin do­ku­su bu­lun­du. Be­yin ka­lın­tı­la­rı­nın çağlar öncesinde ya­şa­mış bir in­sa­na ait ol­du­ğu sa­nı­lı­yor. Ka­lın bir ça­mur ta­ba­ka­sı için­den çı­ka­rı­lan ka­fa­ta­sı içe­ri­sin­de bul­duk­la­rı sa­rı mad­de­yi in­ce­le­yen uz­man­lar, bu­nun bir in­sa­na ait be­yin­den ka­lan par­ça­lar ol­du­ğu­nu an­la­mış. Ar­ke­olog­la­ra gö­re, ka­fa­ta­sı­nın bu­lun­du­ğu alan ta­rım­sal ara­zi ola­rak kul­la­nı­lı­yor­du. Bu se­bep­le de ka­fa­ta­sı­nın en az 2 bin yıllık ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­lar. Bu­nun­la be­ra­ber ce­vap­lan­ma­yan da­ha pek çok so­ru var. Bun­la­rın ba­şın­da, bun­ca za­man be­yin gi­bi bir or­ga­nın, na­sıl bu ka­dar bo­zul­ma­dan ka­la­bil­di­ği ge­li­yor. İn­san bey­ni öl­dük­ten son­ra ilk bo­zu­lan or­gan­la­rın ba­şın­da gel­di­ği için ar­ke­olo­jik ka­zı­lar­da na­di­ren kar­şı­la­şı­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT