BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kon­ya’da or­ta­ya çı­kan fay ya­rık­la­rı kor­kut­tu

Kon­ya’da or­ta­ya çı­kan fay ya­rık­la­rı kor­kut­tu

Konya’daki Ya­zır Fa­yı’nın bu­lun­du­ğu alan için mü­ze tek­li­fi ya­pıl­dı.Konya’daki Ya­zır Fa­yı’nın bu­lun­du­ğu alan için mü­ze tek­li­fi ya­pıl­dı. Sel­çuk Üni­ver­si­te­sin­de ya­pı­lan bir araş­tır­ma­da, Kon­ya’da, dün­ya­da na­dir gö­rü­len, Tür­ki­ye’de ben­ze­ri bu­lun­ma­yan fay ya­rık­la­rı­na rast­lan­dı. Je­olo­ji Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. Ya­şar Eren, “Bir dep­rem anın­da ve son­ra­sın­da yer­yü­zü ya­rıl­dı­ğın­da akar­su ve rüz­gâr­la­rın ge­tir­di­ği mal­ze­me­ler, bu ya­rık­la­ra dol­muş ve do­ğal bir fay ya­rı­ğı oluş­muş” de­di. Fay kı­rık­la­rın 10-20 bin yıl ön­ce­si­ne ka­dar da­yan­dı­ğı­nı tah­min et­tik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Eren, “Bu ya­pı­lar, Kon­ya fay zo­nu­nun po­tan­si­yel açı­dan ak­tif ol­du­ğu­nu ve 6-6.5 bü­yük­lü­ğün­de bir dep­rem üre­te­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT