BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­lak Mol­la’dan ib­ret al!

Ço­lak Mol­la’dan ib­ret al!

Genç­li­ği­mi­zin en önem­li eğ­len­ce ve te­mâ­şâ­sı gü­reş­ler, en zevk­le oku­du­ğu­muz tef­ri­ka­lar da peh­li­van tef­ri­ka­la­rıy­dı. Özel­lik­le Ha­lil De­li­ce kar­de­şi­mi­zin ve de İr­fan Öz­fa­tu­ra ye­ğe­ni­mi­zin ka­le­min­den çı­kan peh­li­van tef­ri­ka ve ki­tap­la­rı­na hâ­lâ do­yum ol­maz.Genç­li­ği­mi­zin en önem­li eğ­len­ce ve te­mâ­şâ­sı gü­reş­ler, en zevk­le oku­du­ğu­muz tef­ri­ka­lar da peh­li­van tef­ri­ka­la­rıy­dı. Özel­lik­le Ha­lil De­li­ce kar­de­şi­mi­zin ve de İr­fan Öz­fa­tu­ra ye­ğe­ni­mi­zin ka­le­min­den çı­kan peh­li­van tef­ri­ka ve ki­tap­la­rı­na hâ­lâ do­yum ol­maz. Gü­reş­ler­den yö­ne­tim­le il­gi­li bir­çok tu­ta­mak nok­ta­la­rı ve mo­tif­ler çı­kar­mak müm­kün­dür. Ben­de­ni­ze “Bir tek öğüt çı­kar gü­reş­ten!” de­se­niz şu­nu de­rim: “Ra­ki­bi­ni as­la kü­çük gör­me, ha­fi­fe al­ma!” Bu mo­tif özel­lik­le Ka­va­la­lı Ço­lak Mü­min Mol­la’nın ba­şa­rı­sın­da bel­ki de en önem­li hu­sus­tu. Ufak te­fek, (ta­bi­î Ko­ca Yu­suf­la­ra, Ka­ra Ah­med­le­re, Kurt­de­re­li­le­re gö­re) üs­te­lik bir ko­lu be­lir­gin şe­kil­de ço­lak olan rah­met­li ola­ğa­nüs­tü kuv­vet­li olan o ko­lu sa­ye­sin­de hiç ye­nil­me­den gü­reş ha­ya­tı­nı ta­mam­la­mış­tır. Tef­ri­ka­lar­da da ha­sım­la­rı­nın ken­di­si­ni kü­çük gör­me hu­su­su üze­rin­de çok du­ru­lur... Şim­di ge­le­lim kel alâ­ka ola­rak Ame­ri­kan oto­mo­tiv “Dev”le­ri­nin du­ru­mu­na... Bu am­ca­lar ben bil­dim bi­le­li gu­rur ve ki­bir abi­de­si ola­rak ko­ca­man, han­tal, ben­zin ca­na­va­rı, mal­ze­me yu­tu­cu­su oto­mo­bil­le­re ka­fa yor­du­lar. Genç­li­ği­miz­de ağ­zı­mı­zın su­yu­nu akı­tan “ka­dil­lak­lar, bı­yık­lar, şev­ro­le­ler, im­pa­la­lar, os­mo­bil­ler”in hep­si sa­tın al­mak için kuy­ru­ğa gi­ri­len, sa­hi­bi­ne top­lum­da pres­tij sağ­la­yan tom­biş­ler­di. Gel za­man git za­man Ja­pon­lar İkin­ci Dün­ya Sa­va­şın­dan son­ra Ja­pon­ya’ya ha­kim olan bu “han­tal­lar”dan yo­la çı­ka­rak “or­ta hal­li” ara­ba­lar üret­me­ye baş­la­dı­lar. Ame­ri­ka­lı­lar iki atom bom­ba­sıy­la diz çök­tür­dük­le­ri bu ufak te­fek adam­la­rın yap­tık­la­rı oto­mo­bil­le­ri 1970’le­re hat­ta 80’le­re ka­dar cid­di­ye al­ma­dı­lar. On­la­rı “kü­çük gör­dü­ler, aşa­ğı­la­dı­lar” hat­ta on­lar üze­ri­ne fık­ra­lar üret­ti­ler. Ja­pon­la­rın sa­vaş­ta ye­nil­miş ol­ma­la­rı­nı her fa­ali­yet­te de ye­ni­le­cek­le­ri mâ­nâ­sı­na al­dı­lar. İş­te so­nuç şim­di “Det­ro­it va­di­si­nin bur­nun­dan kıl al­dır­ma­yan GM’le­ri, Ford’la­rı, Chrysler’le­ri” dev­let­ten bat­ma­mak için res­men “sa­da­ka di­le­ni­yor­lar.” Ne de­miş peh­li­van­ba­şı: “Ra­ki­bin sen­den kü­çük ol­sa da as­la onu ha­fi­fe al­ma!”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT