BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İMKB bay­ram­dan kâr­lı çık­tı

İMKB bay­ram­dan kâr­lı çık­tı

İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­lin­dey­ken, ABD’de oto­mo­tiv pa­ke­ti ha­zır­lı­ğı ve Al­man­ya’da tü­ke­tim en­dek­si ve­ri­le­ri­nin olum­lu ha­va­sıy­la güç­le­nen se­yir, ABD’de oto­mo­tiv pa­ke­ti­nin red­de­dil­me­siy­le bo­zul­du. Haf­ta­ya yüz­de 9’a va­ran yük­se­liş­ler­le baş­la­yan dün­ya bor­sa­la­rı da dün yüz­de 7’ye va­ran dü­şüş­ler­le açıl­dı.İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­lin­dey­ken, ABD’de oto­mo­tiv pa­ke­ti ha­zır­lı­ğı ve Al­man­ya’da tü­ke­tim en­dek­si ve­ri­le­ri­nin olum­lu ha­va­sıy­la güç­le­nen se­yir, ABD’de oto­mo­tiv pa­ke­ti­nin red­de­dil­me­siy­le bo­zul­du. Haf­ta­ya yüz­de 9’a va­ran yük­se­liş­ler­le baş­la­yan dün­ya bor­sa­la­rı da dün yüz­de 7’ye va­ran dü­şüş­ler­le açıl­dı. Av­ru­pa hız­la dü­şer­ken, İMKB yüz­de 3 yük­se­le­rek gü­ne baş­la­dı. ABD’nin oto­mo­tiv pa­ke­ti­nin red­diy­le olum­suz baş­la­yan dün­ya pi­ya­sa­la­rı, Be­yaz Sa­ray’dan “Oto­mo­ti­ve iliş­kin pa­ket red­de­dil­di, sek­tö­rün ta­le­bi­ni 700 mil­yar do­lar­lık pa­ket­ten kar­şı­la­rız” bil­di­ri­mi üze­ri­ne ka­yıp­la­rı­nı azalt­tı. İMKB ise bay­ram­da yurt dı­şın­da­ki yük­se­li­şe ayak uy­dur­ma is­te­ği ve bay­ram son­ra­sı IMF ile an­laş­ma­nın açık­la­na­ca­ğı bek­len­ti­siy­le yük­sek baş­la­dı­ğı gü­nü, yi­ne ar­tı­da ka­pat­tı. En­deks 902 pu­an yük­se­le­rek gü­nü ve haf­ta­yı yüz­de 3.75’lik prim­le 24 bin 937 pu­an­dan ka­pa­ta­rak bek­le­me­ye geç­ti.
Kapat
KAPAT