BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Suçları Türk ve Müslüman olmak

Suçları Türk ve Müslüman olmak

Mo­ğol hü­küm­da­rı Gal­dın­bo­şukt ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­lan ka­nun­la Ho­ton­la­rın be­lir­li ara­lık­lar­la sa­yıl­ma­la­rı ve 1000’in üze­rin­de­ki nü­fu­sun idam edil­me­si ka­ra­rı alı­nır. 1974 yı­lı­na ka­dar asi­mi­le edi­len Ho­ton­lar sa­de­ce Türk ve Müs­lü­man ol­duk­la­rı için re­va gö­rül­dük­le­ri mu­ame­le­den ötü­rü yıl­lar­ca ço­ğa­la­maz...> Os­man Sa­ğır­lı Ulan Gom’da­ki sa­yı­la­rı 12 bi­ni bu­lan Ho­ton­lar, - 40 de­re­ce­ye va­ran so­ğuk­la­ra rağ­men ge­le­nek­sel ça­dır­la­rın­da ha­yat mü­ca­de­le­si ve­ri­yor. Güne­şin ilk ışık­la­rıy­la bir­lik­te Ev­li­ya Çe­le­bi’nin Mo­ğo­lis­tan tem­sil­ci­le­ri ola­rak yol­lar­da­yız. İHH’dan Vey­sel Ba­şar ile baş­kent Ulan Ba­tur’a üç sa­at­lik me­sa­fe­de, ül­ke­nin ku­ze­yin­de­ki Ulan gom’a gi­de­ce­ğiz. Uçak­ta sı­kı­ca sa­rı­lıp sar­ma­lan­mış bir çift göz­den iba­ret in­san­la­rın ara­sın­dan “dı­dı­dı­dı­dı” nağ­me­le­ri eş­li­ğin­de sıy­rı­lıp kol­tu­ğu­mu­za yer­le­şi­yo­ruz. Pal­to­lu hos­tes­le­rin so­ğuk üfü­ren ka­pı­la­ra per­de ve ka­ğıt sı­kış­tır­ma ope­ras­yo­nu­na, so­ğuk­tan uyuş­muş pi­lo­tun 5 da­ki­ka sü­ren cüm­le kur­ma ça­ba­la­rı da ek­le­nin­ce se­ya­ha­tin va­ha­me­ti­ da­ha iyi an­la­şı­lı­yor. Ve Ulan Gom’da­yız. Ka­pı­la­rın açıl­ma­sıy­la yü­zü­mü­zü ya­la­yan so­ğuk ade­ta ci­ğer­le­ri­mi­ze iş­li­yor. Ben­de is­tem dı­şı ha­re­ket­ler baş­lı­yor. 32 di­şim ke­men­çe ça­lı­yor, vü­cu­dum da ona uy­muş ho­ron te­pi­yor! Vey­sel bey mi ? O men­dil sal­la­ma­ya baş­la­mış bi­le. “Oy oy oyyy “ni­da­la­rı­nın ar­dı ar­ka­sı ke­sil­mi­yor. Azat­han bey ve Jark­hın alan­da bi­zi bek­li­yor... SAN­Kİ BİZ­DEN Bİ­Rİ­LE­Rİ Alan­dan çık­ma­mız­la kar­la kap­lı boz­kır­la­ra açıl­ma­mız bir olu­yor. Jark­hın “Abi bu­ra­sı bi­zim Mo­ğol oto­yo­lu” di­ye­rek ken­din­ce es­pri ya­pı­yor. La­kin hop­la­ya zıp­la­ya ger­çek­le­şen yol­cu­lu­ğa bü­tün iç or­gan­la­rı­mız­la bir­lik­te yo­la kon­santre ol­muş du­rum­da­yız. San­ki mec­bur­mu­şuz gi­bi sü­rek­li ko­nuş­tu­ru­yor­lar, ağ­zı­mız­dan çı­kan her ke­li­me te­gan­ni­ye dö­nü­şü­yor. Ney­se ki bir sa­at son­ra fi­ni­şi gö­rü­yo­ruz. Şü­kür­ler ol­sun Ta­ri­alan’da­yız. Sır­tı­nı yas­la­dı­ğı Ağay Kay­da Dağ­la­rı (Ağam ne­re­desin) jö­nün­de kah ça­dır kah tek oda­lı ev­ler­den olu­şan bu kü­çük ka­sa­ba­nın ca­mi­nin önü­ne top­lan­mış halk­la tek tek ku­cak­la­şı­yo­ruz. Ön­ce İHH’nın yap­tır­dı­ğı okul­da­ki öğ­ren­ci­le­ri zi­ya­ret edip ha­tır­la­rı­nı so­ru­yo­ruz. Türk­çe bir iki ke­lam edip gön­lü­mü­zü alı­yor­lar, bir ya­kın­lık bir mu­hab­bet ki sor­ma­yın. İn­sa­nın ka­nı kay­nı­yor. Çok geç­mi­yor bu muh­ha­be­tin kay­na­ğı da an­la­şı­lı­yor. O za­man da in­sa­nın ka­nı do­nu­yor. AĞAM KAY­DA? (AĞAM NE­RE­DE­SİN) Bir Ho­ton ça­dı­rın­da Sen­ge am­ca­dan din­le­di­ği­miz, kö­yün di­ğer in­san­la­rı­nın ve Ka­zak­la­rın da onay­la­dı­ğı Ho­ton­la­rın hi­ka­ye­le­ri­ni yi­ne on­lar­dan duy­du­ğu­muz ka­da­rıy­la si­ze an­la­ta­lım: Ken­di ina­nış­la­rı­na gö­re top­ra­ğı ekip bi­çe­me­yen Mo­ğol­lar, Cen­giz Han dö­ne­min­de bu iş­ler­de ol­duk­ça ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı bi­li­nen ve Çin’de ya­şa­yan bir Türk kav­mi­ni esir alır. Mo­ğo­lis­tan’a ge­ti­ri­lir­ken yol­da di­re­nen­ler öl­dü­rü­lür, yol­cu­luk ve aç­lı­ğa da­ya­na­ma­yan­lar da ken­di­li­ğin­den ölür. Ka­lan­lar Ye­ni­sey Ir­ma­ğı bo­yun­da­ki ve­rim­li top­rak­la­ra yer­leş­ti­ri­lir. Bu­ra­da ta­rım ile uğ­raş­ma­la­rı is­te­nir. Ki böl­ge Ta­ri­lan (ta­rım ala­nı) is­mi­ni de bu­ra­dan alır. Za­man­la böl­ge­ye uyum sağ­la­yan ve sa­yı­la­rı da hız­la ar­tan bu in­san­la­rın, ge­rek Mo­ğol­lar­la kay­naş­ma­ma­sı, ge­rek­se bu­lun­duk­la­rı böl­ge­de çok kı­sa sü­re­de ida­reyi ele al­ma­la­rı dö­ne­min Mo­ğol hü­küm­da­rı­na ka­dar ula­şır. MÜS­LÜ­MAN­LIK SUÇ MU? Bu in­san­la­rın Müs­lü­man ve Türk ol­duk­la­rı, asıl ga­ye­le­ri­nin de Cen­giz Han’ın yap­tık­la­rı­nın in­ti­ka­mı ola­rak ül­ke­yi ele ge­çir­mek ol­du­ğu şek­lin­de­ki bil­gi üze­ri­ne Hü­küm­dar Gal­dın­bo­şukt ta­ra­fın­dan ve­ri­len emir­le böl­ge in­sa­nı dağ­la­ra çı­ka­rı­la­rak bu­ra­da top­lu idam­lar ya­pı­lır. Ar­dın­dan Gal­dın­bo­şukt ta­ra­fın­dan “Sa­yı­la­rı bi­ni geç­me­ye­cek, dö­nem dö­nem sa­yı­la­cak­lar bi­nin üze­rin­de­ki­ler idam edi­le­cek­ler” şek­lin­de bir fer­man ya­yın­la­nır. Kat­li­am­dan kur­tu­lan 6 er­ke­ğin ka­dın kı­ya­fet­le­ri gi­ye­rek kaç­ma­la­rı üze­ri­ne bu in­san­la­ra ha­tun an­la­mı­na ge­len Ho­ton is­mi ve­ri­lir. Ara ara kö­yün er­kek­le­ri­nin kay­bol­ma­sı ile bir­lik­te ya­kın­la­rı­nı Ta­ri­lan’ın sır­tı­nı yas­la­dı­ğı dağ­da ara­yan in­san­la­rın Ağam Kay­da (Ağam ne­re­de­sin?) ni­da­la­rı ise o dağ­lara isim ola­rak ka­lır.” HER EV­DE 4-5 ÇO­CUK 1974 yı­lı­na ka­dar bir tür­lü bit­mek bil­me­yen asi­mi­las­yon ha­re­ket­le­ri yü­zün­den bir tür­lü ço­ğa­la­ma­yan böl­ge in­sa­nı bir­çok ya­kı­nını göz gö­re gö­re kay­bet­me­nin hüz­nü ile bir­bir­le­ri­ne da­ha çok bağ­lan­mış. Sev­dik­le­ri­ni kay­bet­me­mek mak­sa­dıy­la bir tür­lü nü­fus ar­tı­şın­dan ka­çın­mış, bir ço­ğu ço­luk ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­dan dün­ya­dan gö­çüp git­miş. Bu kat­li­am­lar sı­ra­sın­da hem de­de­si­ni hem de ba­ba­sı­nı kay­be­den 79 ya­şın­da­ki Sen­ge, ba­ba­sı­nın ve de­de­si­nin gö­tü­rül­dük­le­ri gü­nü dün gi­bi ha­tır­lı­yor. Şim­di her Ho­ton’un en az 4-5 ço­cuk sa­hi­bi ol­du­ğu­nu söy­le­yen Sen­ge, ken­di­si­nin de 8 ço­cuk ba­ba­sı ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Sen­ge, “Her Ho­ton ken­di ço­cu­ğu­muz­dur. On­lar bi­zim ır­kı­mı­zın bek­çi­le­ri­dir” di­yor. AT ETİ YE­MEM ONA GÖ­RE! “Hay­da­aa sof­ra­ya­aa” ni­da­sıy­la ma­sa­da­ki ye­ri­mi alı­yo­rum. Ko­ca­man bir tep­si için­de ba­ca­ğım ka­dar ke­mik­le­ri olan et­ler, ça­ta­lı bı­ça­ğı ne ara­yan ne de ge­ti­ren var. Ke­mi­ği ka­pan za­man­la ya­rı­şı­yor. Bu­ra­da ağır mi­sa­fir­le­re at eti ik­ram edil­di­ği­ni duy­du­ğum­dan tem­kin­li­yim. Dok­to­rum “at ve at ma­mu­lü her­han­gi bir şey ye­me­ye­cek­sin” di­ye sı­kı sı­kı tem­bih et­ti di­yo­rum. At eti ol­ma­dı­ğı­na ik­na edi­yor­lar, Cark­hın’a da özel gö­rev ve­rip be­ni bes­le­me­si­ni is­ti­yor­lar. O ko­pa­rı­yor ben yu­tu­yo­rum. 79 ya­şın­da­ki Sen­ge, ya­şa­nan kat­li­am­lar sı­ra­sın­da de­de­si­ni ve ba­ba­sı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­lü­yor. İHH’ya te­şek­kür Ça­dır­dan çı­kıp be­le­di­ye­ye ge­çi­yo­ruz. Bu­ra­da bi­zi ağır­la­mak için kıt im­kan­la­rı­nı se­fer­ber eden Baş­kan Su­ho­çir Ba­ta, Tür­ki­ye’den ge­len yar­dım­lar­dan bah­se­der­ken ol­duk­ça duy­gu­la­nı­yor. Böl­ge in­sa­nı­nın da­ha üç se­ne ön­ce­si­ne ka­dar “Müs­lü­ma­nız” de­di­ği­ni an­cak İs­la­mi­yet’le il­gi­li hiç­bir şey bil­me­di­ği­ni söy­lü­yor. Bu­gün sa­yı­la­rı 12 bi­ni bu­lan Ho­ton­la­rın hü­kü­met ta­ra­fın­dan her tür­lü öz­gür­lü­ğe ka­vuş­tu­rul­du­ğu­nu da söy­le­yen Su­ho­çir Ba­ta, “Ar­tık ken­di okul­la­rı­mız var. Bu okul­lar­da ken­di ço­cuk­la­rı­mı­zı ken­di­miz ye­tiş­ti­ri­yo­ruz. Tür­ki­ye’den, İHH’dan da bu ko­nu­da çok des­tek alı­yo­ruz. La­kin yıl­lar son­ra biz si­zi, siz de bi­zi bul­du­nuz, bi­zi yal­nız bı­rak­ma­yın” di­yor. Ho­ton­la­rın at­la­rı mi­dil­li atı gi­bi kı­sa boy­lu ve ka­lın ba­cak­lı, kuy­ru­ğu ye­re de­ği­yor... Se­la­mün aley­küm abi! Be­le­di­ye­nin ya­nın­da­ki okul ise ade­ta Ho­ton­la­rın göz­be­be­ği... İHH ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan okul­da bin 500 ço­cuk öğ­re­nim gö­rü­yor. İçe­ri gi­rer gir­mez aya­ğa fır­la­yan ço­cuk­lar “Se­la­mün aley­küm abi” di­ye­rek grup ha­lin­de biz­le­ri se­lam­lı­yor. Tür­ki­ye’de eği­tim gör­müş Ka­zak gen­ci Al­tay’ın bi­la­be­del ver­di­ği ders­ler ise Türk’ün Türk’e olan dost­lu­ğu­nun en gü­zel ör­ne­ği ola­rak ha­fı­za­mı­za ka­zı­nı­yor. Vey­sel bey bu yılki ta­le­be­le­rin kır­ta­si­ye ih­ti­yaç­la­rı­nı ora­cık­ta kar­şı­lı­yor, in­cit­me­den bir mik­tar da bay­ram harç­lı­ğı ve­ri­yor. Okul­da­ki ih­ti­yaç­la­rın hep­si­nin Tür­ki­ye’de­ki ha­yır­se­ver­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı­ğı­nı öğ­ren­mek ise gu­rur ve­ri­yor. Müs­lü­man­lı­ğın ne de­mek ol­du­ğu­nu an­cak öğ­re­nen, hat­ta Fa­ti­ha su­re­si­ni da­hi oku­ya­ma­yan bu in­san­lar, ço­cuk­la­rı­na di­ni bil­gi­ler ver­me­si için çal­ma­dık ka­pı bı­rak­ma­mış. Şim­di­lik bi­ri­le­ri bu se­se ku­lak ver­se de Mo­ğo­lis­tan se­si­ni du­yu­ra­ma­yan in­san­lar­la do­lu... İl­gi­li­le­ri­ne du­yu­ru­lur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT