BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DTP he­ye­ti­ni PKK kar­şı­la­dı

DTP he­ye­ti­ni PKK kar­şı­la­dı

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (DTP) he­ye­ti Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Er­bil ha­va­li­ma­nın­da ay­rı­lık­çı te­rör ör­gü­tü PKK ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı.> Sa­dık Kah­ra­man BAĞ­DAT İHA De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (DTP) he­ye­ti Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Er­bil ha­va­li­ma­nın­da ay­rı­lık­çı te­rör ör­gü­tü PKK ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Yak­la­şan ye­rel se­çim­ler ön­ce­si do­ğu ve gü­ney­do­ğu il­le­rin­de­ki se­çim pro­pa­gan­da­sı­na Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le ara ve­ren DTP kur­may­la­rı, eş­baş­kan­lar Ah­met Türk ve Emi­ne Ay­na ile bir­lik­te par­ti­nin Dış İliş­ki­ler­den So­rum­lu Eş­baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­ba­hat Tun­cel ve Si­irt Mil­let­ve­ki­li Os­man Öz­çe­lik’i Er­bil ha­va­li­ma­nın­da ay­rı­lık­çı te­rör ör­gü­tü PKK’nın si­ya­si uzan­tı­sı ola­rak bi­li­nen söz­de Kür­dis­tan De­mok­ra­tik Çö­züm Par­ti­si (PÇDK) üye­le­ri kar­şı­la­dı. Ay­na ve Türk’ün baş­kan­lık et­ti­ği he­ye­tin Er­bil’in Se­la­hat­tin ka­sa­ba­sın­da Kürt li­der Me­sud Bar­za­ni ile pa­zar gün de Sü­ley­ma­ni­ye’nin Du­kan ka­sa­ba­sın­da Irak Dev­let Baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni ile bir ara­ya gel­me­si bek­le­ni­yor. Ku­zey Irak te­mas­la­rı­nı PKK yan­lı­sı PÇDK üye­le­ri ile bir­lik­te sür­dü­re­cek olan DTP’li­le­rin prog­ra­mın­da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin (TSK) te­rör ör­gü­tü kamp­la­rı­na yö­ne­lik dü­zen­le­di­ği sı­nır öte­si ha­va ha­re­ka­tı, İran or­du­su­nun PJAK kamp­la­rı­nı he­def alan top atış­la­rı ile K.Irak Yö­ne­ti­mi’nin An­ka­ra ile iler­le­yen di­ya­lo­ğu, gö­rüş­me lis­te­si­nin ilk sı­ra­sın­da yer alı­yor.
Kapat
KAPAT