BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Av­ru­pa ve Ja­pon­ya’dan 500 mil­yar $

Av­ru­pa ve Ja­pon­ya’dan 500 mil­yar $

Av­ru­pa 268 mil­yar do­lar, Ja­pon­ya i­se 255 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da pa­ket a­çık­la­dıSAR­KOZY A­ÇIK­LA­DI Av­ru­pa Bir­li­ği Dö­nem Baş­ka­nı sı­fa­tıy­la F­ran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy (solda), Av­ru­pa’nın ye­ni pa­ke­ti­ni a­çık­la­dı. Sar­kozy, da­ha son­ra AB Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Jo­se Ma­nu­el Bar­ro­so i­le pa­ke­te i­liş­kin ba­sın top­lan­tı­sı yaptı. Küre­sel kri­zin et­ki­le­ri­ni azalt­mak için açık­la­nan pa­ket­le­re Ja­pon­ya ve Av­ru­pa’dan iki ye­ni pa­ket ek­len­di. Ja­pon­ya Baş­ba­ka­nı Ta­ro Aso, 255 mil­yar do­lar­lık ye­ni bir teş­vik pla­nı açık­la­dı. Aso, da­ha ön­ce açık­la­dık­la­rı 295 mil­yar do­lar­lık pa­ke­ti güç­len­dir­mek için ha­zır­la­dık­la­rı pa­ket­te is­tih­da­mı ar­tır­mak, borç­lan­ma­yı teş­vik et­mek, fi­nan­sal pi­ya­sa­la­ra ser­ma­ye des­te­ği sağ­la­mak su­re­tiy­le eko­no­mi­nin can­lan­dı­rıl­ma­sı­nın he­def­len­di­ği­ni ifa­de et­ti. Ye­ni pa­ket 111 mil­yar do­lar­lık ver­gi in­di­ri­mi ve ka­mu fi­nans­ma­nı­nı, 144 mil­yar do­lar­lık fi­nan­sal pi­ya­sa­la­ra des­te­ği kap­sı­yor. Güç­lü yen Ja­pon­ya’nın ih­ra­ca­tı­nı olum­suz et­ki­le­di­ği için bir­çok Ja­pon şir­ke­ti is­tih­da­mı azal­ta­ca­ğı­nı ve üre­ti­mi kı­sa­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Bu haf­ta ba­şın­da Sony 16 bin ki­şi­yi iş­ten çı­ka­ra­ca­ğı­nı ve 5-6 fab­ri­ka­yı ka­pa­ta­ca­ğı­nı, To­yo­ta’da Ja­pon­ya ve Ku­zey Ame­ri­ka’da üre­ti­mi­ni azal­ta­ca­ğı­nı bil­dir­miş­ti. AV­RU­PA’DAN VER­Gİ İN­Dİ­Rİ­Mİ Av­ru­pa Bir­li­ği li­der­ler zir­ve­si­nin en önem­li gün­dem mad­de­le­rin­den bi­ri olan eko­no­mik dur­gun­lu­ğa kar­şı­lık üze­rin­de uzun tar­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı iki gün­lük top­lan­tı son­ra­sın­da 200 mil­yar eu­ro­luk (268 mil­yar do­lar) bir teş­vik pa­ke­tin­de uz­laş­ma sağ­lan­dı. Eko­no­mi­yi can­lan­dır­mak için ha­zır­la­nan teş­vik pa­ke­tin­de, kat­ma de­ğer ver­gi­si in­di­rim­le­ri ve çev­re dos­tu ürün­le­rin ver­gi in­di­ri­mi yo­luy­la teş­vik edil­me­si ön­gö­rü­lü­yor. Pa­ket­te, her üye ül­ke­nin gay­rı sa­fi yurt içi ha­sı­la­sı­nın en az yüz­de 1.5’i ka­dar pay ayır­ma­sı­nı tek­lif edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT