BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ali­yev me­za­rı ba­şın­da anıl­dı

Ali­yev me­za­rı ba­şın­da anıl­dı

Es­ki Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı Hay­dar Ali­yev, ölü­mü­nün 5. yıl­dö­nü­mün­de tö­ren­le anıl­dı.Es­ki Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı Hay­dar Ali­yev, ölü­mü­nün 5. yıl­dö­nü­mün­de tö­ren­le anıl­dı. Yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Hay­dar Ali­yev mo­zo­le­si­ne çe­lenk­ler ko­nul­du ve say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du. Bin­ler­ce Azer­bay­can­lı mo­zo­le­nin önün­den ge­çer­ken ka­ran­fil­ler bı­ra­ka­rak Ali­yev’e olan sev­gi­le­ri­ni gös­ter­di. Zi­ya­ret eden­ler ara­sın­da Hay­dar Ali­yev’in oğ­lu ve şim­di­ki Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev de yer al­dı. Oğul Ali­yev, Hay­dar Ali­yev’in me­za­rı­nın önü­ne çe­lenk ko­yup say­gı du­ru­şun­da bu­lun­du. Da­ha son­ra, ba­ba­sı­nın ya­nı ba­şın­da bu­lu­nan an­ne­si Ze­ri­fe Ali­ye­va’nın me­za­rı­nı zi­ya­ret et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT