BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya borsaları ABD paketine takıldı

Dünya borsaları ABD paketine takıldı

ABD’de 250 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­yan 3 oto­mo­tiv de­vi­ni kur­ta­ra­cak pa­ket, iş­çi üc­ret­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı ta­le­bi red­de­di­lin­ce Se­na­to’dan geç­me­di, bor­sa­lar çök­tüBEYAZ SARAY MORALİ Önceki gece otomotiv sektörünün beklediği paket, senatodan geçmeyince ABD borsalarının güne çok büyük kayıpla başlaması bekleniyordu. Ancak Beyaz Saray’dan gelen açıklama yüksek kayıpların önüne geçti. ESKİ PAKETTEN DESTEK VERİRİZ Otomotiv sektörünün beklediği 14 milyar dolarlık paketin reddedilmesi üzerine Beyaz Saray, desteğin 700 milyar dolarlık kurtarma paketinden sağlanabileceği açıklamasını yaptı ABD’de oto­mo­tiv sek­tö­rü­nü kur­tar­mak için ha­zır­la­nan 14 mil­yar do­lar­lık paket, Kon­gre’nin üst ka­na­dı Se­na­to’da, Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin kar­şı çık­ma­sı se­be­biy­le ka­bul edil­me­yin­ce, en­di­şe­ler art­tı, bor­sa­lar hız­la düş­tü. Ame­ri­kan bor­sa­la­rı ön­ce­ki gün­kü se­an­sı yüz­de 3’e va­ran dü­şüş­ler­le ka­pa­tır­ken, Av­ru­pa Bor­sa­la­rın­da ka­yıp­lar yüz­de 6’la­ra ulaş­tı. ABD se­na­to­sun­da De­mok­rat ve­kil­ler pla­nın red­di­nin ül­ke için ka­yıp ol­du­ğu yo­ru­mu­nu ya­par­ken du­ru­mun sa­de­ce oto­mo­tiv iş­çi­le­ri­ni de­ğil, mil­yon­lar­ca Ame­ri­ka­lı­yı et­ki­le­ye­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Bu ara­da Ge­ne­ral Mo­tors (GM) yap­tı­ğı açık­la­ma­da, şir­ke­tin ye­ni­den ya­pı­lan­ma­sı­nı sür­dür­mek ama­cıy­la bü­tün se­çe­nek­le­ri de­ğer­len­di­re­ce­ği­ni bil­dir­di. Chrysler de şir­ke­tin var­lı­ğı­nı sür­dür­me­si­ne yar­dım­cı ola­bi­le­cek bir çö­züm ara­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Bu iki şir­ke­te gö­re na­kit du­ru­mu da­ha iyi olan ve hü­kü­met­ten sa­de­ce kre­di hat­tı açıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lu­nan Ford, ko­nu­ya iliş­kin açık­la­ma yap­ma­dı. ABD’de her 10 iş­ten bi­ri­ni ken­di­le­ri­nin sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten GM, Chrysler ve Ford, ABD’de 250 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT