BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HUR­DA a­ra­cı­nı ge­ti­ren ­ye­ni­si­ni in­di­rim­li a­la­cak

HUR­DA a­ra­cı­nı ge­ti­ren ­ye­ni­si­ni in­di­rim­li a­la­cak

Hü­kü­met 2003’te uygulayarak sektörü rahatlattığı “hurda araç indirimi”ni bir defa daha uygulamaya hazırlanıyor. İndirim gerçekleşirse 5 milyon eski araçtan en az 500 bininin yenilenmesi ve iç pazarın canlanması bekleniyor> İSTANBUL - İnan ARVAS Oto­mo­tiv sek­tö­rü 2003 yı­lın­da 140 bin ye­ni ara­cın sa­tıl­ma­sı­nı sağ­la­yan hur­da araç in­di­ri­mi­ne ha­zır­la­nı­yor. Sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin bir sü­re ön­ce gün­de­me ge­tir­di­ği ‘hur­da araç ya­sa­sı’ çı­ka­rıl­sın öne­ri­si­ne geç­ti­ği­miz gün­ler­de Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın olum­lu cevap ver­me­si sek­tör­de bek­len­ti­le­ri güç­len­dir­di ve ih­ra­ca­tın azal­ma­sı­na rağ­men üre­ti­mi sür­dür­me­le­ri­ni sağ­la­dı. Ya­sa­nın yü­rür­lü­ğe gir­me­si du­ru­mun­da san­cı­la­rın az da ol­sa di­ne­ce­ği­ni be­lir­ten yet­ki­li­ler, Tür­ki­ye’de­ki 5 mil­yo­na ya­kın hur­da ara­ca dik­kat çe­ki­yor. Bu hur­da araç­la­rın sa­de­ce yüz­de 10’unun bi­le ye­ni­len­me­si du­ru­mun­da 500 bin araç sa­tı­la­ca­ğı­nı kay­de­den sek­tör yet­ki­li­le­ri, “AB’ye olan ih­ra­ca­tı­mız ya­rı ya­rı­ya azal­dı. Sek­tö­rün bu des­te­ğe ih­ti­ya­cı var” de­di. Ba­kan­lar ku­ru­lun­da gö­rü­şü­len tasarı eğer ya­sa­la­şır­sa 15 ya­şı­nın üze­rin­de­ki ara­cı­nı ge­ti­ren her­kes ye­ni ara­cı­nı in­di­rim­li ala­cak. İN­Dİ­RİM 3 BİN 500 YTL 2003’te uy­gu­la­nan ya­say­la bir­lik­te 20 ya­şın üze­rin­de­ki araç­la­ra sa­hip va­tan­daş­lar ye­ni araç alı­mın­da 3.500 YTL, 2004’te ise 4.500 YTL’lik Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si (ÖTV)’den ya­rar­la­na­bi­li­yor­du. İki yıl de­vam eden bu uy­gu­la­ma ile 20 ya­şı­nı dol­dur­muş 140 bin­den faz­la araç tra­fik­ten çe­ki­le­rek ye­ni araç­la­rın alın­ma­sın­da bü­yük rol oy­na­mış ve sektör rahat bir nefes almıştı. Yasa çıkarsa hasar azalır Ay­lar­dır hur­da araç in­di­ri­mi­ni bek­le­yen oto­mo­tiv­ci­ler, çı­ka­cak ya­sa­nın bin­ler­ce ça­lı­şa­nı ya­kın­dan il­gi­len­dir­di­ği­ni be­lirt­ti. Sek­tö­rün san­cı­lı gün­ler ge­çir­me­si ve 2009 yı­lın­da Tür­ki­ye’de kri­zin et­ki­si­nin bi­raz da­ha faz­la his­se­di­le­ce­ği­ni be­lir­ten yet­ki­li­ler, “Ya­sa çı­kar­sa en az ha­sar­la bu kri­zi at­la­tı­rız. Ak­si hal­de çok zor du­rum­da ka­lı­rız” de­di. İh­ra­ca­tın yüz­de 70’lik kıs­mı­nı Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne ya­pan oto­mo­tiv sek­tö­rü, eko­no­mik ya­vaş­la­may­la bir­lik­te sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Oto­mo­tiv üre­ti­ci­le­ri Tür­ki­ye’de bu­lu­nan top­lam araç­la­rın 5’te bi­ri­nin 15 ya­şın üs­tün­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek hur­da in­di­ri­mi ve ver­gi in­di­ri­mi gi­bi çö­züm­le­rin pi­ya­sa­yı ha­re­ket­len­di­re­ce­ği­ne ina­nı­yor. Oto­mo­tiv sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri, ya­sa­nın kö­tü ni­yet­li ki­şi­le­re kar­şı ko­run­ma­sı­nı da is­te­di. 1.6 MİLYONU ÇEYREK ASIRLIK 2007 yı­lın­da ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re ül­ke­miz­de tra­fi­ğe ka­yıt­lı 13 mil­yon 22 bin 945 araç ol­du­ğu be­lir­til­miş bu araç­lar­dan 2 mil­yon 832 bin 400’ünün en az 20 ya­şın­da ol­du­ğu be­lir­len­miş; 1 mil­yon 603 bin 85 ara­cın ise 27 yaş ve üze­ri ol­du­ğu tes­pit edil­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT