BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş Ban­ka­sı’na Av­ru­pa Mü­kem­mel­lik ö­dü­lü

İş Ban­ka­sı’na Av­ru­pa Mü­kem­mel­lik ö­dü­lü

İş Ban­ka­sı­nın, Av­ru­pa ça­pın­da fark­lı sek­tör ve ka­te­go­ri­ler­de ger­çek­leş­ti­ril­miş i­le­ti­şim p­ro­je­le­ri­ne her yıl ve­ri­len E­u­ro­pe­an Ex­cel­len­ce A­wards’a (Av­ru­pa Mü­kem­me­li­yet Ö­dül­le­ri) de­ğer gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­di.İş Ban­ka­sı­nın, Av­ru­pa ça­pın­da fark­lı sek­tör ve ka­te­go­ri­ler­de ger­çek­leş­ti­ril­miş i­le­ti­şim p­ro­je­le­ri­ne her yıl ve­ri­len E­u­ro­pe­an Ex­cel­len­ce A­wards’a (Av­ru­pa Mü­kem­me­li­yet Ö­dül­le­ri) de­ğer gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­di. İş Ban­ka­sın­dan ya­pı­lan a­çık­la­ma­da, İs­tan­bul ve İz­mir’de ger­çek­leş­ti­ri­len “Kum­ba­ra Ser­gi­si” i­le “Fi­nans” ka­te­go­ri­sin­de, yi­ne “Kum­ba­ra Ser­gi­si”, “81 İl­den 81 Öğ­ren­ci” ve “Kar­ne­ni Gös­ter Ki­ta­bı­nı Al” p­ro­je­le­riy­le “Tür­ki­ye” ka­te­go­ri­sin­de fi­na­le ka­lan ban­ka­nın, “Kar­ne­ni Gös­ter Ki­ta­bı­nı Al” p­ro­je­siy­le ö­dül ka­zan­dı­ğı be­lir­til­di. Kam­pan­yay­la, 2007-2008 öğ­re­tim yı­lı­nın so­na er­di­ği 13 Ha­zi­ran 2008 ta­ri­hin­den i­ti­ba­ren, kar­ne­si­ni her­han­gi bir İş Ban­ka­sı şu­be­si­ne ge­ti­ren 1 mil­yon il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­si­ne, Le­wis Car­roll’ın “A­li­ce Ha­ri­ka­lar Di­ya­rın­da” ad­lı ki­ta­bın ar­ma­ğan e­dil­di­ği kay­de­dil­di. A­çık­la­ma­da, Av­ru­pa Mü­kem­me­li­yet Ö­dül­le­ri’nin, Av­ru­pa’da bir yıl i­çin­de fark­lı sek­tör, böl­ge ve ka­te­go­ri­ler­de uy­gu­la­nan ve i­le­ti­şim a­la­nın­da ses ge­tir­miş ça­lış­ma­la­ra ve­ril­di­ği, Av­ru­pa’nın fark­lı ül­ke­le­rin­de­ki i­le­ti­şim uz­man­la­rı a­ra­sın­dan se­çi­len jü­ri­nin, p­ro­je­le­ri üretkenlik, fay­da-­ma­li­yet i­liş­ki­si ve st­ra­te­ji k­ri­ter­le­ri ü­ze­rin­den de­ğer­len­dir­di­ği vur­gu­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT