BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rus­ya’da iş­ler bo­zul­du Türk­ler dö­nü­yor

Rus­ya’da iş­ler bo­zul­du Türk­ler dö­nü­yor

Türk mü­te­ah­hit­le­ri­nin Rus­ya’da­ki ya­tı­rım­la­rı, kü­re­sel kriz­den do­la­yı sek­te­ye uğ­ra­dı. Pa­ra­la­rın tah­sil edi­le­me­me­si ve iş­le­rin dur­ma­sı se­be­biy­le iki ay için­de 20 bin Türk dö­nüş yap­tı



Mü­te­ah­hİt­le­rİ­mİ­zİn İkİn­cİ bü­yük pa­za­rı Türk mü­te­ah­hit­le­ri­nin yurt dı­şın­da­ki iş hac­mi, 2007 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le 19 mil­yar 495 mil­yon do­la­ra ulaş­tı. Türk mü­te­ah­hit­le­ri­nin ge­çen yıl en faz­la pro­je üst­len­dik­le­ri ül­ke, 4 mil­yar 924 mil­yon do­lar ile Lib­ya ol­du. Rus­ya, 3 mil­yar 605 mil­yon do­lar ile ikin­ci sı­ra­da yer al­dı. Ka­tar’da ge­çen yıl üst­le­ni­len iş tu­ta­rı 1 mil­yar 899 mil­yon do­lar, Türk­me­nis­tan’da 1 mil­yar 594.5 mil­yon do­lar, Ka­za­kis­tan’da 1 mil­yar 92 mil­yon do­lar, Ür­dün’de 995 mil­yon do­lar, Suu­di Ara­bis­tan’da 982.7 mil­yon do­lar, Azer­bay­can’da 849 mil­yon do­lar, Ro­man­ya’da 592.6 mil­yon do­lar, İr­lan­da’da 550 mil­yon do­lar ol­du. Ge­ri ka­lan 24 ül­ke­de­ki top­lam tu­tar ise 2 mil­yar 410.6 mil­yon do­lar. İn­şa­at fa­ali­yet­le­ri­nin ya­vaş­la­dı­ğı Rus­ya’da şan­ti­ye­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı üzerine iki ay için­de Tür­ki­ye’ye dö­nen iş­çi sa­yı­sı 20 bi­ni bul­du. Tür­ki­ye Mü­te­ah­hit­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Er­dal Eren, kü­re­sel kri­zin et­ki­si­ni en faz­la Rus­ya’da­ki iş­ler­de, bi­raz da Ka­za­kis­tan’da gör­dük­le­ri­ni söy­le­di. Bu­nun ana se­be­bi­nin, Türk mü­te­ah­hit­le­ri­nin özel sek­tör ya­tı­rım­la­rı­na yo­ğun­laş­ma­sı ol­du­ğu­nu kay­de­den Eren, “Rus pa­za­rın­da­ki ya­vaş­la­ma, alım gü­cü­nün azal­ma­sı, eko­no­mi­de dur­gun­luk gi­bi se­bep­ler­le ba­zı ya­tı­rım­la­rı er­te­le­yen ve­ya ya­vaş­la­tan ya­tı­rım­cı­lar var. Bun­dan bir sı­kın­tı ya­şı­yo­ruz” de­di. TES­Lİ­MAT­LAR GE­CİK­Tİ­Rİ­Lİ­YOR Ge­le­cek yıl ta­mam­lan­mak üze­re yü­rü­tü­len bir alış­ve­riş mer­ke­zi in­şa­atın­da, iş­ve­re­nin eko­no­mik dur­gun­lu­ğu gö­ze­te­rek, bir yıl son­ra tes­lim is­te­me­si­ni ör­nek gös­te­ren Eren, “O za­man bu şan­ti­ye­miz, işi ön­gö­rü­len za­man­da bi­tir­mek üze­re di­ye­lim 3 bin ki­şi ça­lış­tı­rı­yor­sa onu 1.500 ki­şi­ye dü­şü­rü­yor. İşi ya­vaş­la­tı­yor. Ba­zı şan­ti­ye­ler­de iş­ve­ren öde­me­le­rin ge­ci­ke­ce­ği­ni bil­di­ri­yor. Fir­ma­mız da öde­me­ler tek­rar baş­la­yın­ca­ya ka­dar işi dur­du­ru­yor, iş­çi­le­ri ge­ri gön­de­ri­yor. Bir de ip­tal edi­len pro­je­ler var. Bu gi­bi se­bep­ler­den do­la­yı iki ay için­de 20 bin iş­çi­nin Tür­ki­ye’ye dön­dü­ğü söy­le­ni­yor” de­di. Dİ­ĞER ÜL­KE­LER­DE SI­KIN­TI YOK Tür­ki­ye İn­şa­at Sa­na­yi­ci­le­ri İş­ve­ren Sen­di­ka­sı (İN­TES) Baş­ka­nı Şük­rü Ko­çoğ­lu da, Rus­ya’da­ki sı­kın­tı­nın al­tı­nı çiz­di ve ben­zer sı­kın­tı­nın, Ka­za­kis­tan ve Azer­bay­can gi­bi pet­rol ge­li­ri­ne bağ­lı ül­ke­ler­de de gö­rül­dü­ğü­nü söy­le­di. İN­TES ­Baş­ka­nı Ko­çoğ­lu, pet­rol ge­li­ri olan bu ül­ke­le­rin dı­şın­da ka­lan yer­ler­de ise sı­kın­tı ya­şan­ma­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT